Kunnanhallituksen päätöksiä 3.12.2018

03.12.2018 klo 17.50

§ 435 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 20192023, sitovuusmääräykset

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä talousarvion 2019 sekä vuosien 2019–2023 taloussuunnitelman osana uudistetut sitovuusmääräykset.

 

§ 436 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, varat, velat, vastuut sekä toimivaltuudet kuntien

palvelutuotannon siirtyessä kuntayhtymälle 1.1.2019

Kunnanhallitus päätti hyväksyä

  • esityslistassa esitetyt varoihin ja velkoihin liittyvät omaisuuden ja vastuiden siirrot Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän ja Tuusulan kunnan välillä. Talousjohtaja valtuutetaan hyväksymään erikseen tarkistetun siirtyvän irtaimiston luettelon ja sen arvon tilanteessa 31.12.2018.
  • kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä talous- ja toimintatilaston valmisteluun sekä vuoden 2018 laskujen tarkastukseen ja hyväksyntään esitetyt oikeudet sekä valtuudet.

 

§ 437 Matikka Raija, kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen, valtiokonttorin päätös

Kunnanhallitus päätti

  • ottaa omaisuuden vastaan sitoutuen Valtiokonttorin luovutukselle asettamiin ehtoihin
  • luovuttaa varat kasvatus- ja sivistystoimelle käytettäväksi hakemuksen/valtiokonttorin päätöksen mukaiseen tarkoitukseen

 

§ 438 Kunnanhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen vuonna 2019

Kunnanhallitus päätti, että

  • kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajia
  • kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti.

 

§ 439 Kunnanhallituksen kokouksiin osallistuvat viranhaltijat vuonna 2019

Kunnanhallitus päätti, että

  • viranhaltijoista ja työntekijöistä kunnanhallituksen kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi pöytäkirjanpitäjänä toimiva kunnansihteeri ja viestintäpäällikkö
  • esittelijällä ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla/pormestarilla on oikeus kutsua kokouksiin asiantuntijoita yksittäisessä asiassa.

 

§ 440 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 441 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 442 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 443 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin