Kunnanhallituksen päätöksiä 15.4.2019

15.04.2019 klo 18.10

§135 Tilinpäätös 2018

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi
 • hyväksyä, että tilinpäätöksen liitetietoja voidaan täydentää ja tekstissä havaitut mahdolliset kirjoitusvirheet korjata
 • valtuuttaa pormestarin ja kansliapäällikön antamaan tilintarkastajalle vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevan vahvistusilmoituskirjeen
 • saattaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valtuuston käsiteltäväksi
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että tilivuoden 2018 alijäämä -2315650,36 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä-tilille.

 

§136 Talousarvio 2019, käyttösuunnitelmien hyväksyminen uuden organisaation mukaisiksi

Kunnanhallitus päätti hyväksyä lautakuntien alaisten palvelualueiden ja palveluyksiköiden sekä kuntatoimialaan ja yhteiset palvelut -toimialueeseen kuuluvien palvelualueiden ja palveluyksiköiden käyttösuunnitelmat liitteiden mukaisesti.

 

§137 Rykmentinpuiston taloudellinen tarkastelu

Kunnanhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

 

§138 Maakaasuputken siirto, Rykmentinpuiston työpaikka- alue, Gasum, lisämääräraha

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan ja Gasum Oy:n allekirjoittaman sopimuksen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää 1,2 miljoonan euron lisämäärärahan maakaasuputken siirtoa varten Rykmentinpuisto 3:n tulevalla työpaikka-alueella.

 

§ 139 Kirkonkylän kampus, asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä laaditun Kirkonkylän kampuksen asemakaavaehdotuksen ja laaditut vastineet valmisteluvaiheessa saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

 

§140 Morenia Oy, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle (VHO:n diaari 01573/18/5701), Focus-alue, Tuusula

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä tehdyn valituksen
 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksesta antaman lausunnon
 • antaa hallinto-oikeudelle perusteluosan mukaisen lausunnon ja esittää hallinto-oikeudelle, että valitus tulee hylätä perusteettomana
 • pyytää hallinto-oikeutta kiirehtimään valituksen käsittelyä
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§141 MH-Kivi Oy, lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle (VHO:n diaari 01573/18/5701), Focus-alue, Tuusula

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksistä tehdyt valitukset
 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksista antamat lausunnot
 • antaa hallinto-oikeudelle perusteluosan mukaisen lausunnon ja esittää hallinto-oikeudelle, että valitukset tulee hylätä perusteettomina
 • pyytää hallinto-oikeutta kiirehtimään valitusten käsittelyä
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§142 Kunniamerkkiesitykset 2019

Kunnanhallitus päätti, että

 • kunniamerkit haetaan oheisen liitteen mukaisesti
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§143 Tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden päivittäminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan

 

§144 Työsuojelun toimintaohjelma v. 2018-2021

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Tuusulan kunnan työsuojelun toimintaohjelman kaudelle 2018-2021.

 

§145 Räsänen Taru, luottamustoimen päättyminen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päättyneeksi
 • valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§146 Hyrylän vanhasta paloasemasta toimintakeskus, aloite

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Jussi Salosen 29.8.2016 §81 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§147 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§148 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

 

§149 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 150 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin