Kunnanvaltuuston päätöksiä 10.6.2019

10.06.2019 klo 22.50

§ 79 Tilinpäätös 2018

Valtuusto päätti

 • hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen
 • että kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018
 • että tilivuoden 2018 alijäämä -2 315 650,36 euroa kirjataan omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä-tilille.

 

§ 80 Arviointikertomus 2018

Valtuusto päätti

 • merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
 • pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

§ 81 Osavuosikatsaus 1.1.31.4.2019 ja talousarvion 2019 muuttaminen, Tuusulan kunta

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.–30.4.2019
 • muuttaa vuoden 2019 talousarviota ja hyväksyä liitteessä esitetyt määrärahamuutokset sillä täydennyksellä, että lisätään valtuuston jo aiemmin helmikuussa hyväksymä 5 ME:n lisämääräraha kiinteän omaisuuden hankintaan.

 

§ 82 Monio uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo, hankintapäätös

Valtuusto päätti

 • että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi (ryhmittymänä)
 • valtuuttaa pormestarin allekirjoittamaan urakka- ja palvelukokonaisuuden sopimukset kunnan puolesta
 • hyväksyä rakennustyöt käynnistettäväksi sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman.

 

§ 83 Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelma

Valtuusto päätti hyväksyä Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnitelman.

 

§ 84 Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaava

Valtuusto päätti hyväksyä päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan.

 

§ 85 Uusimaa-kaava 2050

Valtuusto päätti antaa Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta esityslistassa esitellyn lausunnon:

 

§ 86 Jätintie, asemakaavan muutos, kaava nro 3575

Valtuusto päätti hyväksyä Jätintien asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

 

§ 87 Salassa pidettävät tiedot poistettu

 

§ 88 Edunvalvontasuunnitelma

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi edunvalvonnan kokonaisuuden ja laaditut edunvalvontakortit.

 

§ 89 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi

Pentti Mattila esitti koulutuksen järjestämistä henkilöstölle hankinta-asioista syksyllä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän arvioinnin tulokset (verkkokysely), ja
 • todeta, että arvioinnin kokonaisuus ja mahdolliset muutosehdotukset tuodaan valtuuston käsittelyyn 2.9.2019 kokoukseen.

 

§ 90 Hyvinvointikertomus 20172018 ja -suunnitelma 20192021

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017–2018
 • merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.

 

§ 91 Partanen Tommi, luottamustoimesta eroaminen ja tarkastuslautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää Tommi Partaselle eron tarkastuslautakunnan jäsenen/puheenjohtajan tehtävästä
 • valita Partasen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita uudeksi jäseneksi Seppo Noron
 • valita jäseniksi valituista valtuutetuista lautakunnan puheenjohtajan.
 • valita puheenjohtajaksi Seppo Noron.

 

§ 92 Hartman Tarja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja hyvinvoinnin ja terveyden

Valtuusto päätti

 • myöntää Tarja Hartamanille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenyydestä
 • valita Mari Vainionpäälle uuden henkilökohtaisen varajäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • valita uudenksi varajäseneksi Mirja Ahola-Leppäsen.

 

§ 93 Nieminen Eeva-Liisa, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää Eeva-Liisa Niemiselle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä
 • valita Niemisen tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • valita uudeksi jäseneksi Sanna Tuhkusen ja hänen varajäsenekseen Eeva-Liisa Niemisen.

 

§ 94 Mopopajan perustaminen Tuusulaan, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Johanna Sipiläisen 10.12.2018 § 162 esittämän Tuusulan Perussuomalaisten ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 95 Lähi- ja luomuruuan tarjonnan selvittäminen Tuusulassa, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Jussi Salosen esittämän Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän 29.1.2018 § 15 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 96 SIB-vaikuttavuusinvestoinnin käyttöönotto, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Satu Taiveahon esittämän ja usean muun valtuutetun 9.10.2017 § 187 allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 97 Kuntalaisten osallisuus kunnan metsänhakkuissa, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Eeva-Liisa Niemisen 7.5.2018 § 59 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 98 Rakentamisen alta kaadettujen puiden korvaaminen istuttamalla, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Sanna Tuhkusen 12.11.2018 § 136 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 99 Martta Wendelinin päiväkodin saattoliikenne, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Anna Yltävän 8.4.2019 § 48 esittämän Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 100 MRL § 50 ja "miniomakotitalojen" hanke, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Jussi Salosen 4.6.2018 § 79 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 101 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloite, ikääntyvien ja nuorten uudet yhteisölliset asumismuodot Tuusulassa

Aloite, yhteistyö yhteisöjen kanssa lähiympäristömme yhteisten alueiden valvonnassa

Aloite, päätös velkakaton asettamisesta taloussuunnittelukaudelle

Aloite, kahdessa kodissa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetusten järjestämisestä

Aloite, oman äidinkielen opetuksen järjestäminen saksan kielessä

 

Esityslista

Takaisin