Kunnanhallituksen päätöksiä 26.6.2019

26.06.2019 klo 17.55

§ 283 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma 2019

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä KUUMA-johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2)
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä KUUMA-johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 –suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).

 

§ 284 Mikkola, asemakaavahakemus

Kunnanhallitus päätti, että Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun muuna kuin merkittävänä asemakaavana, kun tarvittavat lähialueen maanomistajat yhdessä ovat valmiita sisällyttämään omistamiaan alueita samaan kaavahankkeeseen ja heidän kanssaan on tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset hyväksytty.

 

§ 285 Jokela, Perttu, kaavamuutoshakemus

Kunnanhallitus päätti

 • todeta, että kaavamuutos ei ole Tuusulan kunnan kannalta erittäin tärkeä, joten kaavatyötä ei pidetä kiireellisenä kärkihankkeena. Kaavamuutos lisätään kaavoitussuunnitelmaan III- vaiheen hankkeena, joka laaditaan myöhemmin osana laajempaa kokonaisuutta.
 • että Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun, kun hanke on nostettu I-prioriteetin hankkeeksi.

 

§ 286 Kauppatie, kaavamuutoshakemus

Kunnanhallitus päätti, että

 • hanke lisätään kaavoitussuunnitelmaan II-prioriteetin hankkeena
 • Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun, kun hanke on nostettu I-prioriteetin hankkeeksi ja kun kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty ja on neuvoteltu lähialueen maanomistajien kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan kaavamuutokseen.

 

§ 287 Kehittämisverkostojen ydintiimien väliarviointi ja jäsenten valinta toimikaudelle 6/2019-5/2021

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

§ 288 Kehittämisjohtajan virkajärjestelyt

Kunnanhallitus päätti

 • vahvistaa kehittämisjohtajan virkavaalin
 • todeta, että Teemu Laakson virantoimitus alkaa 12.8.2019.

 

§ 289 Rehtorien johtamisen TVA-järjestelmä

Kunnanhallitus päätti hyväksyä rehtorien johtamisen tva-järjestelmän ja johtamisen tva-tekijät.

 

§ 290 Mäntsälän Aero lentokentän ympäristövaikutusten arviointiselostus, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 291 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan päätöksestä, TVA:n mukaisen palkkahinnoittelun muutos

Kunnanhallitus päätti perusteluosasta ilmenevillä perusteilla hylätä oikaisuvaatimukset perusteettomina.

 

§ 292 Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan lupamääräyksen 3.5 mukainen selvitys, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyynnön liitteineen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 293 Vekkox Oy, Massaholmin kiviainesalue ja maankaatopaikka, ympäristövaikutusten arviointiohjelma, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi ympäristövaikutusten arviointiohjelman
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 294 Suutarintie, asemakaavan muutos, täydentävä lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi valittajan hallinto-oikeuteen 23.1.2019 saapuneen vastaselityksen
 • merkitä tiedoksi alkuperäisen valituskirjelmän kokonaisuudessaan
 • antaa perusteluosan mukaisen aiemman lausunnon täydennyksen hallinto-oikeudelle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 295 Asunto Oy Vesitorninpuisto, huoneiston myyminen

Kunnanhallitus päätti muuttaa 27.5.2019 § 221 tekemäänsä päätöstä ja päättää, että As Oy Vesitorninpuisto -nimisen yhtiön osakkeiden nrot 4993-5260 myyntiä koskeva kauppakirja allekirjoitetaan hallintosäännön 133.1 §:n säännöstä noudattaen tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

 

§ 296 Kaikkonen Antti, eron myöntäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • myöntää Antti Kaikkoselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
 • valita Kaikkosen tilalle uuden jäsenen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 297 Aarno Ranisen muistolle nimikkopolku tai -kuja, aloite

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Kirsi Viitasen 25.1.2016 § 17 esittämän Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 298 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 299 Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 300 Muut asiat


§ 301 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päättää, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


 

Esityslista

Takaisin