Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksiä 2.9.2019

02.09.2019 klo 18.55

§ 109 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma 2019

Valtuusto päätti hyväksyä KUUMA-johtokunnan päätöksen 23.5.2019 § 10 mukaisesti MAL 2019 -suunnitelman maankäytön ja asumisen osalta (suunnitelman luvut 4.1 ja 4.2).

 

§ 110 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi, toimenpiteet

Valtuusto päätti

  • merkitä tiedoksi johtamisjärjestelmän väliarvioinnin tulokset ja kuntapalvelut Tuusulassa 2019 -tutkimusten tulokset
  • todeta, että johtamisjärjestelmää kehitetään liitteenä olevan Toimenpiteet väliarvioinnin perusteella -asiakirjan mukaisesti.

 

§ 111 Monio – uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo, hankintaoikaisuvaatimus valtuuston 10.6.2019 päätöksestä § 82

Valtuusto päätti

  • liitteenä olevasta markkinaoikeudelle annetusta vastineesta ilmenevin perustein hylätä YIT Suomi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen valtuuston 10.6.2019 § 82 tekemästä Monion uuden oppimisympäristön ja monitoimitalon hankintapäätöksestä, ja
  • sallia lainvoimaa vailla olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon, mikäli markkinaoikeus myöntää sille täytäntöönpanoluvan.

 

§ 112 Ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutos

Valtuusto päätti hyväksyä Ydinkeskusta, kortteli 8067, asemakaavan muutoksen.

 

§ 113 Kaikkonen Antti, eron myöntäminen Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Valtuusto päätti

  • myöntää Antti Kaikkoselle eron Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä
  • valita Antti Kaikkosen tilalle Uudenmaan liiton maakuntavaltuustoon jäseneksi Anu Åbergin ja Åbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Satu Heikkilän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

§ 114 Aarno Ranisen muistolle nimikkopolku tai -kuja, aloite

Valtuusto päätti katsoa Kirsi Viitasen 25.1.2016 § 17 esittämän Tuusulan valtuuston keskiryhmän ym. aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 115 Esimiehet lähelle työntekijöitä, aloite

Valtuusto päätti katsoa Raimo Stenvallin 14.10.2013 § 130 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 116 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloite lukutaidon tukemiseksi

Aloite joukkoliikenteen EU-projektien mahdollisuuksien selvittämisestä

Aloite Tuusulan sisäisen liikenteen MAAS-pilotoinnista

Aloite modifioidun 962-bussilinjan avaamisesta uudestaan

Aloite raskaan liikenteen tarvitsemista levähdys- ja taukopaikoista

Kuntalaisaloite Kellotuvan käyttäjiltä

 

Takaisin