Kunnanhallituksen päätöksiä 9.9.2019

09.09.2019 klo 17.45

§ 341 Jokelan Tekonurmi Oy, yhtiön purkaminen vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta

Kunnanhallitus päätti

 • antaa omistajaohjauksena edustajilleen yhtiökokouksessa ohjeen, jonka mukaan Jokelan Tekonurmi Oy puretaan vapaaehtoisen selvitystilamenettelyn kautta, ja että yhtiökokous valitsee selvitysmenettelyä hoitamaan selvitysmiehen ja hänelle tarvittaessa varahenkilön
 • että tilintarkastettu lopputilitys ja kertomus selvitystilamenettelystä tuodaan kunnanhallituksen tiedoksi tilintarkastuksen jälkeen.

§ 342 Kiljavan sairaala Oy, toimintamallin muutosesitys 

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen, jonka mukaan

 • Kiljavan Sairaala Oy jatkaa toimintaansa ja että yhtiö vuokraa kaikki sairaalan nykyisen palvelutuotannon käytössä olevat toimitilat pitkäaikaisella sopimuksella (5-10 vuotta) Keusotelle
 • Keusote päättää joko palvelutuotannon siirtämisestä nykyisessä laajuudessaan kuntayhtymän omaksi toiminnaksi tai kilpailuttaa sairaalan palvelutuotannon
 • Keusotelle esitetään, että kuntayhtymä riittävässä määrin varautuu myymään sairaalassa tuotettavia kuntoutuspalveluja ja vuokraamaan sairaalan tiloja myös toimialueen ulkopuolisille toimijoille. Palvelutuotannon järjestäminen tapahtuu Keusoten ja HUS:in välisellä yhteistoimintasopimuksella.

§ 343 AV-laitteiden hankinta, liittyminen KLKH157 Esitystekniikka palveluineen -puitesopimukseen

Kunnanhallitus päätti

 • liittyä Kuntahankintojen määräaikaiseen puitesopimukseen ’KLKH 157 Esitystekniikka’
 • että Tuusula hankkii AV-laitteet sekä niihin liittyvät palvelut ja tarvikkeet uudella puitesopimuksella
 • valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sitoumuksen KLKH157-puitesopimukseen liittymisestä sekä tulevan asiakaskohtaisen sopimuksen

§ 344 Närhi Kaija Kaarina, kuolinpesän omaisuuden vastaanottaminen

Kunnanhallitus päätti 

 • ottaa Närhen omaisuuden vastaan sitoutuen Valtiokonttorin luovutukselle asettamiin ehtoihin
 • käyttää varat tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lasten harrastustoiminnan ja harrastamisen edellytyksiä tukevan Kaiku-kortin käyttöönottoon.

§ 345 Asunto Oy Vesitorninpuisto, huoneistojen A3, A4, A5, A6, A7, A8 ja A14 myyminen

Kunnanhallitus päätti

 • myydä Uudenmaan Vammaispalvelusäätiö sr:lle kunnan omistamat As Oy Vesitorninpuisto -nimisen yhtiön huoneistot A3, A4, A5, A6, A7, A8 ja A14 osoitteessa Kalliolinnankuja 1 A 16, 04500 Kellokoski, velattomaan hintaan yhteensä 280 000, 00 euroa
 • että ostaja ottaa vastatakseen huoneistoa koskevan velkaosuuden 27 725, 60 euroa (tilanne 19.8.2019), mikä vähennetään velattomasta kauppahinnasta
 • että huoneistot myydään tavanomaisilla kauppaehdoilla siinä kunnossa kuin ne nyt ovat
 • että huoneistojen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on maksettu
 • oikeuttaa talousjohtaja Markku Vehmaksen tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan kauppakirjan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

§ 346 Elinvoimajohtajan viran haettavaksi julistaminen

Kunnanhallitus päätti

 • julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi, siten että se täytetään 1.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaan
 • nimetä haastatteluryhmään valtuuston puheenjohtaja Lepojärven, pormestari Lindbergin, apulaispormestari Mäki-Kuhnan, apulaispormestari Salosen sekä kansliapäällikkö Lipastin, kuntakehitysjohtaja Härkösen ja vs. henkilöstöjohtaja Rontu-Hokkasen.

§ 347 Vesialueen ruoppaaminen Tuusulanjärvellä ja valmistelulupa, lausunto 

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi lausuntopyynnön liitteineen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

§ 348 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokoukset vuonna 2020 

Kunnanhallitus päätti

 • pitää kokouksensa vuonna 2020 oheisen liitteen mukaisesti kesätaukoa ja valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00
 • että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan lähetetään sähköisesti
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää
  • pitää kokouksensa vuonna 2020 oheisen liitteen mukaisesti eli kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
   • ma 27.1.2020
   • ma 9.3.2020
   • ma 6.4.2020
   • ma 11.5.2020
   • ma 8.6.2020
   • ma 31.8.2020
   • ma 5.10.2020
   • ma 9.11.2020
   • ma 7.12.2020 (klo 15)
 • kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
 • että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön 67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset valtuuston päätöksiksi
 • että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköisesti, jollei sitä erityisestä syystä pyydetä paperitulosteena
 • että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi sekä valtuuston päättämissä ilmoituslehdissä

§ 349 Jussila Harri, eron myöntäminen Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston ydintiimin jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti

 • myöntää Harri Jussilalle eron Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston ydintiimin jäsenen tehtävästä
 • valita Jussilan tilalle uuden jäsenen Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkoston ydintiimiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita uudeksi jäseneksi Satu Kumpulaisen.

§ 350 Tuuskodon väliaikaistoimet ja Hyrylän keskustan yhteisöllinen showroom, aloite

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä seuraavan vastauksen aloitteen johdosta

Tuuskotoa on tarkoitus käyttää vuoden 2020 alusta kunnantalon väistötilana Sahankulman liiketilan ohella. On tärkeää suunnitella jo varhaisessa vaiheessa Tuuskodon väistötilojen jälkeinen käyttö.

Kunnassa tarvitaan riittävästi yhteisöllisiä tiloja kuntalaisten kokoontumisen ja harrastamiseen. Tulevaisuudessa kunnassa tulee vapautumaan tiloja palveluverkkouudistuksen myötä ja uusiin rakennettaviin palvelukeskuksiin/monitoimitiloihin tulee tiloja kuntalaisten yhteiseen käyttöön.

Talousarvion 2020 yhteydessä kunnan palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään ja on tarkoituksenmukaista laatia suunnitelma vapautuvien tilojen uudesta käytöstä. Vapautuvat kiinteistöt voidaan jatkojalostaa, myydä tai käyttää yhteisöllisinä tiloina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on esittänyt, että Taidekasarmi kunnostetaan taiteen esittämiseen. Tässä yhteydessä olisi hyvä laatia suunnitelma Aunela-rakennuksen käytöstä. Aunela voisi toimia pop up –tilana tai ns. showroomina Hyrylän keskustaan. Kulttuurihistorialliset rakennukset olisi säilytettävä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tiloina. Taidekasarmi, Aunela ja kirjasto muodostavat hyvän keskittymän kulttuurin ja taiteen tuottamiselle.

 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Jussi Salosen 13.5.2019 § 72 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi. 

§ 351 Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen saksan kielessä, aloite

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Annika Lappalaisen 10.6.2019 § 106 esittämän Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen tulleen käsitellyksi.

§ 352 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei se ota esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

§ 353 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

§ 354 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

§ 355 Muut asiat

 

§ 356 LISÄPYKÄLÄ: Monio - uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo, täytäntöönpanoa koskeva vaatimus

Kunnanhallitus päätti, että mikäli markkinaoikeus sen sallii, antaa markkinaoikeudelle lisälausuman täytäntöönpanolupa-asiassa esityslistassa kuvatun mukaisesti siten, että pormestari muotoilee tarkemmin lausuman sisällön.

Takaisin