Järjestösuunnitelma vuosille 2021–2025 – asukkaiden hyvinvointi rakentuu yhteistyössä

30.04.2021 klo 13.05

Tuusulassa lisätään tietoisuutta alueella toimivien järjestöjen rooleista asukkaiden hyvinvoinnin edistäjinä. Järjestösuunnitelma luo katsauksen tuusulalaiseen järjestökenttään sekä yhteistyön tavoitteisiin ja kehittämiseen tuleville vuosille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi osaltaan Järjestösuunnitelman 2021–2025 kokouksessaan 27.4.2021. Kunnanhallitus käsittelee järjestösuunnitelman toukokuussa.  

Asukkaiden hyvinvointia rakentamassa 

Tuusulan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa yhteistyössä eri toimijoiden ja kumppanien kanssa. Asukkaiden hyvinvointi vahvistuu yhteiseen hiileen puhaltamalla ja yksilön omalla aktiivisuudella.  

Yksi keskeisimmistä kumppaneista asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä on 3. sektorin toimijat kuten järjestöt,​ yhdistykset ja seurat. Tuusulassa toimii noin 500 järjestöä,​ yhdistystä ja seuraa, jotka edistävät toiminnassaan asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä,​ mahdollistavat harrastus-​ ja vapaaehtoistoimintaa,​ tuottavat erilaisia palveluita ja edistävät asukkaiden terveyttä,​ hyvinvointia ja työllisyyttä Tuusulan kunnan rinnalla.

Yhteistyötä toteutetaan monella eri tavoin 

Tuusulan kunta ja alueella toimivat 3. sektorin toimijat tekevät yhteistyötä monella saralla ja monin eri tavoin. Kunnan ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyöfoorumina toimii muun muassa Järjestöfoorumi,​ jonka koollekutsujana kunta toimii. Foorumi kokoontuu kahdesti vuodessa rakentamaan kunnan ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä. Järjestöfoorumin lisäksi Tuusulassa järjestetään sote-​järjestöjen Järjestötreffejä yhteistyössä Keski-​Uudenmaan yhdistysverkoston kanssa,​ kunnan kulttuuritoimen ja kulttuurijärjestöjen Kulttuurikahvilaa sekä kunnan vapaa-​aikapalveluiden ja urheilu-​ ja liikuntaseurojen säännöllisiä yhteistyötapaamisia.  

Tuusulan kunta tiivisti syksyllä 2020 järjestöyhteistyön koordinointia ja perusti järjestötiimin. Tiimiin nimettiin eri yhdistyskategorioiden vastuu-​ ja yhteyshenkilöt. Tiimiä koordinoidaan Tuusulan kunnan osallisuustyön yksiköstä. 

Järjestösuunnitelmalla tietoisuuden lisäämistä 

Tuusulassa on selvitetty järjestökyselyn avulla järjestöjen toimintaan kohdistuvia haasteita ja tukitarpeita sekä kehittämiskohteita. Kyselyn tuloksien ja yhteisen keskustelun perusteella tunnistettiin myös tarve laatia pidemmän tähtäimen suunnitelma kunnan ja 3. sektorin toimijoiden kumppanuudelle – järjestösuunnitelma.  

Järjestösuunnitelman yhtenä tavoitteena on lisätä tietoisuutta järjestöjen rooleista paikallisina toimijoina ja vaikuttajina. Suunnitelma asettaa toimenpiteitä järjestöjen esittämiin tukitarpeisiin esim. koulutusten lisäämiseen,​ vahvistaa järjestöjen vahvuuksia sekä antaa työkaluja järjestöjen tunnistamiin heikkouksiin kuten yhteistyön puutteeseen eri toimijoiden välillä.  

Järjestösuunnitelma sisältää tietoa Tuusulan alueella toimivista järjestöistä ja niiden tavoitteista ja toimenpideohjelman tuleville vuosille. Suunnitelma toimii myös työkaluna järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja yhteistyön edistämiseksi sekä elinvoiman ja monitahoisen osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Järjestösuunnitelman valmisteluvaiheet 

Järjestösuunnitelmaa on valmisteltu Järjestöfoorumissa syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana järjestökyselyssä saatujen vastausten sekä poikkeusajan Erätauko-dialogin pohjalta. Tuusulan järjestötiimi on valmistellut järjestösuunnitelmaa kahdessa kokouksessa syksyn 2020 aikana.  
 
Suunnitelma on ollut kommenttikierroksella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa 18.12.2020 ja kunnan johtoryhmässä tammikuussa 2021, myös kunnan toimialat kommentoivat järjestösuunnitelman luonnosta talven 2021 aikana. Kommenttikierroksen jälkeen järjestösuunnitelmaan tehtiin kommenttien perusteella muokkauksia, jonka jälkeen suunnitelma on edennyt nyt keväällä lautakuntien ja neuvostojen lausuttavaksi.  
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyi osaltaan Järjestösuunnitelman 2021–2025 kokouksessaan 27.4.2021. Järjestösuunnitelma etenee seuraavaksi kunnanhallituksen käsittelyyn toukokuussa.  
 

Lisätiedot:  
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi 
Osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen, p. 040 314 3035, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi   

 

Takaisin