Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 14.9.2021

14.09.2021 klo 10.10

§ 331 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kansliapäällikkö,

muu päätös:

§ 35 Tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021, Hyrylän urheilukeskus,BMX-radan rakennusurakka, otto-oikeuden käyttäminen, 08.09.2021

Kunnanhallitus päätti ottaa  mainitun viranhaltijapäätöksen kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 332 Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029, Tuusulan kunnan lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2022–2029
 • tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 333 Hyrylän urheilukeskuksen BMX-radan rakentamisen hankinta, otto-oikeuden käyttäminen, tilakeskuksen päällikön päätös 18.8.2021

Ari Nyman esitti ja Kati Lepojärven kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Kunnanhallitus päätti äänin 11-2 jatkaa asian käsittelyä kokouksessa.

Ari Nyman esitti Kati Lepojärven kannattamana asian jättämistä pöydälle. Kunnanhallitus päätti äänin 9-3 (tyhjiä 1) jatkaa asian käsittelemistä kokouksessa.

Kunnanhallitus päätti, että

 • tilakeskuksen päällikön 18.8.2021 § 24 tekemää päätöstä Hyrylän urheilukeskuksen BMX-radan rakennusurakasta ei muuteta, ja
 • varautuu esittämään vuoden 2022 talousarvioon hankkeelle 310 000 euron investointimäärärahan.

 

§ 334 Hyrylän liike- ja palvelukeskuksen tontin hinnoittelu, Hyrylä

Kati Lepojärvi teki Tuija Reinikaisen kannattamana muutosesityksen: Kunta ensisijaisesti vuokraa tontin toimijalle, jotta Hyrylän ydinkeskustan pitkän aikavälin aluesuunnittelu pysyy kunnan käsissä. Kunta saa vuokraamisesta pysyvän tulovirran pitkälle aikavälille. Vuokraaminen on myös vuokra-aikaan suhteutettuna kustannusviisasta.

Kunnanhallitus päätti äänin 10-3 pohjaesityksen mukaan:

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • asettaa Hyrylän palvelukeskuksen asemakaavan alueella keskustatoimintojen korttelin (C) kiinteäksi myyntihinnaksi liikerakennusoikeuden osalta 300 euroa/k-m2 ja toimisto- ja kokoontumistilojen rakennusoikeuden osalta 200 euroa/k-m2
 • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 8 % myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

 

§ 335 Rakentamisen, yleisten alueiden ja ympäristösuojelun lupajärjestelmän hankinta Tieran puitesopimukseen perustuen

Kunnanhallitus päätti, että

 • Tuusulan kunta liittyy Kuntien Tiera Oy:n kilpailutukseen ja sen tuloksena syntyneisiin hankintasopimuksiin koko sopimuskaudeksi
 • valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan Cloudpermit Oy:n kanssa solmittavan asiakaskohtaisen sopimuksen Lupapiste-palvelusta
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 336 Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025), liittyminen Hansel Oy:n tulevaan kilpailutukseen ja sopimukseen

Kunnanhallitus päätti

 • että Tuusulan kunta liittyy Hansel Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun Tankkaukset öljy-yhtiöiden korteilla 2021–2023 (2025) ja tarjouskilpailun perusteella solmittaviin sopimuksiin alkaen 1.2.2022 koko sopimuskauden ajaksi
 • valtuuttaa hankintasuunnittelijan täyttämään sähköisen sitoumuksen verkkopalvelussa Hansel Oy:n yhteishankintaan liittymisestä tähän yhteishankintasopimukseen
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 337 Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 08/2021–5/2023

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa toimikaudekseen viisijäsenisen nimistötoimikunnan
 • nimetä toimikunnan jäsenet ja valita heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
 • todeta, että kansliapäällikkö nimeää toimikunnalle sihteerin
 • nimetä toimikuntaan seuraavat henkilöt: Sakari Heikkilä (puheenjohtaja), Liisa Kirves (varapuheenjohtaja), Jari Raita, Jukka Lehtonen ja Maija Malmlund.

 

§ 338 Veteraanitoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 8/2021–5/2023

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa veteraanitoimikunnan toimikaudeksi 8/2021–5/2023 seuraavasti:
  • jäsen Jaakko Torppa, varajäsen Sakari Simola
  • jäsen Jorma Riissanen, varajäsen Leena Jäntti
  • jäsen Tuula Lind, varajäsen Aarret Lindfors
  • jäsen Taisto Vanhapelto, varajäsen Seija Toivonen
 • nimetä Tuusulan kunnan edustajaksi kaksi (2) jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
  • jäsen Erkki Mäkilä, varajäsen Kalervo Kärpänoja
  • jäsen Antti Simola (puheenjohtaja), varajäsen Matti Kulmala.

 

§ 339 Vammaisneuvosto 9/2021–5/2023

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä vammaisneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:
  • jäsen Merja Heikkonen, varajäsen Timo Koivisto
  • jäsen Timo Kalpio, varajäsen Veikko Vainio
  • jäsen Tuula Karlsson, varajäsen Lahja Kurkivuori
  • jäsen Jukka Keränen, varajäsen Timo Iivonen
  • jäsen Timo Laaksoc, varajäsen Reima Adamsson
  • jäsen Jorma Laavola, varajäsen Reino Vesterinen
  • jäsen Mauno Lehtinen, varajäsen Kaj Pirhonen
 • nimetä vammaisneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan
 • nimetä kunnanhallituksen edustajaksi Outi Huuskon ja varaedustajaksi Aila Koivusen.

 

§ 340 Lapsi- ja perheasiainneuvosto 9/2021–5/2023

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:
  • jäsen Satu Lintunen, varajäsen Tommi Aulasmaa
  • jäsen Ulla Siimes, varajäsen Susan Kuusela
  • jäsen Noora Allenius, varajäsen Tiina Julin
  • jäsen Katja Nurmi, varajäsen Tiina Remes
  • jäsen Eevamari Vehkanen, varajäsen Mari Wilkman
  • jäsen Marika Lähdemäki, varajäsen Sanna Ritari- Kallio
  • jäsen Julia Mali, varajäsen Ninni Vanhanen
 • nimetä lapsi- ja perheasiainneuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan
 • nimetä kunnanhallituksen edustajaksi Kati Lepojärven ja varaedustajaksi Ari Koposen
 • nimetä nuorisovaltuuston edustajaksi Ossi Jalkasen ja varalle Niilo Jauholan.

 

§ 341 Ikäihmisten neuvosto 9/2021–5/2023

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä ikäihmisten neuvoston toimikaudeksi 9/2021–5/2023 seuraavasti:
  • jäsen Anja Matikainen, varajäsen Kirsti Ruislehto
  • jäsen Leena Mäkelä, varajäsen Lea Sirola
  • jäsen Kullervo Mäkinen, varajäsen Hilkka Kainsalo
  • jäsen Annette Nieminen, varajäsen Ritva Nuutinen
  • jäsen Pirjo Yltävä, varajäsen Paula Hyttinen
  • jäsen Aune Savolainen, varajäsen Anders Holmberg
  • jäsen Leena Haatainen, varajäsen Maila Tikkanen
 • nimetä ikäihmisten neuvostoon kunnanhallituksen edustajan sekä varaedustajan
 • nimetä kunnanhallituksen edustajaksi Lilli Salmen ja varaedustajaksi Ari Nymanin.

 

§ 342 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunnan edustajat 2021–2025

Kunnanhallitus päätti

 • valita Uudenmaan virkistysalueyhdistykseen kaksi (2) edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021–2025
 • valita seuraavat henkilöt: edustaja Teresa Hellgren, varaedustaja Juha Sipiläinen ja edustaja Petra Haapa-aro, varaedustaja Seppo Noro.

 

§ 343 Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta 2021–2025, jäsenten nimeäminen

Kunnanhallitus päätti

 • nimetä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukuntaan kaudelle 2021–2025 kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa
 • nimetä seuraavat henkilöt: Jaana Kellosalmi, varajäsen Otto Kallioranta; Hanna Catani, varajäsen Pasi Kojola.

 

§ 344 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 345 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 346 Muut asiat


 

Esityslista

Takaisin