Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 25.10.2021

25.10.2021 klo 18.45

§ 394 Neljännesvuosikatsaus 2, tammi–syyskuu 2021

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston 8.11.2021 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.11.2021.

 

§ 395 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä kunnan veroperusteet vuodelle 2022 seuraavasti:

 • Kunnan tuloveroprosentti 19,75 %
 • Kiinteistöveroprosentit:
  • yleinen kiinteistövero 1,15 %
  • vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,48 %
  • muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,35
  • rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,00
  • yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,65.

 

§ 396 Vuokratalot Holding Oy:n osakkeiden myynti

Kunnanhallitus päätti

 • myydä Tuusulan kunnan omistamat Vuokrakodit Holding Oy:n osakkeet Vuokrakodit Holding Oy:lle 143 786,12 euron kauppahintaan ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin
 • että Tuusulan kunta luopuu osuudestaan Vuokrakodit I Ky -nimisessä kommandiittiyhtiössä ja saa vastineeksi vastaavan euromääräisen voitonjakolainan, jonka lainanottajana on Avara Vuokrakodit I Syöttörahasto III ky ja
 • että talousjohtajalla ja/tai hallintojohtajalla on oikeus tehdä sopimusaineistoon vähäisiä teknisluontoisia korjauksia, jotka eivät heikennä kunnan asemaa sopimuskumppanina.

 

§ 397 Päivittäistavaraostojen maksukortit, liittyminen Sarastia Oy:n puitesopimuksen

Kunnanhallitus päätti

 • että Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n Päivittäistavaraostojen maksukorttien 2022–2025 kilpailutukseen ja sen tuloksena syntyviin hankintasopimuksiin koko sopimuskaudeksi
 • valtuuttaa talouspäällikkö Heli Hippeläisen allekirjoittamaan Sarastia Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien Päivittäistavaraostojen maksukorttien 2022–2025 -hankintaa.

 

§ 398 Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostaminen ja Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-aluerajauksen laajentaminen

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän valituksen liitteineen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

§ 399 Riisula-rakennus Oy, kiinteistöjen vaihto, Hyrylä

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

§ 400 Tuusulanjärven eteläosan esteetön lintutorni ja esteetön reitti lintutornille

Kunnanhallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

 

§ 401 Sisäliikuntahallin rakentaminen Jokelaan, aloite

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Petra Kelan esittämän Eeva-Liisa Niemisen, Elisa Laitilan, Kari Frimanin, Lilli Salmen, Henri Koskelan, Kari Kinnusen sekä Kati Lepojärven kannattaman aloitteen 31.5.2021 § 77 tulleen käsitellyksi.

 

§ 402 Valtuuston ja kunnanhallituksen kokoukset ja seminaarit vuonna 2022

Kunnanhallitus päätti

 • pitää kokouksensa vuonna 2022 oheisen liitteen mukaisesti kesätaukoa ja valtuuston kokoontumispäiviä lukuun ottamatta pääsääntöisesti maanantaisin klo 17.00 
 • että kutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan lähetetään sähköisesti
 • ehdottaa valtuustolle, että 

valtuusto päättää

 • pitää kokouksensa vuonna 2022 oheisen liitteen mukaisesti eli kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
  • ma 7.2.2022
  • ma 7.3.2022
  • ma 11.4.2022
  • ma 23.5.2022
  • ma 20.6.2022
  • ma 5.9.2022
  • ma 3.10.2022
  • ma 14.11.2022
  • ma 12.12.2021 (klo 15) 
 • kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
 • että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön 67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä sähköisellä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset valtuuston päätöksiksi
 • että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

 

§ 403 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 404 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 405 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 406 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin