Uusia luonnonsuojelualueita Tuusulaan

20.09.2022 klo 14.30

Tuusulan strategisena tavoitteena on vaalia viherympäristöä, vesistöjä ja niiden saavutettavuutta sekä luonnon monimuotoisuutta. Yksi kuluvan valtuustokauden tavoitteen keskeisistä indikaattoreista on luonnonsuojelualueiden määrän lisääminen. Tuusulan kunnanvaltuusto on päättänyt perustaa kunnan maille kolme uutta luonnonsuojelualuetta: Pähkinämäen lehtometsä, Savikulman lehto ja Sarvikallion luonnonsuojelualueen laajennus.

Luonnonsuojelualueet toimivat asukkaiden virkistysalueina, ja niiden annista voi nauttia muun muassa poimimalla marjoja ja hyötysieniä. Luonnonsuojelualueille voidaan rakentaa sekä ylläpitää ja kunnostaa virkistäytymiseen käytettäviä polkuja, kartoittaa luonnonsuojelualueen rakennepiirteitä ja lajistoa sekä poistaa haitallisia vieraslajeja, mutta luontoa muuttava toiminta on niiden alueilla kiellettyä.

Jokaiselle luonnonsuojelualueelle on laadittu ELY-keskuksen hyväksymä hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti alueita voidaan hoitaa luonnontilan ennallistamiseksi ja säilyttämiseksi. Tuusulan kunnan luonnonsuojelutyölle on myönnetty myös 27 200 euron korvaus Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta (METSO).

Suojelun lisääminen ja monimuotoisuuden vaaliminen on tärkeää

Tuusulan kunnan alueella on luonnonsuojelualueita tällä hetkellä yhteensä noin 240 hehtaaria (ha). Osa luonnonsuojelualueista on kunnan ja osa valtion sekä yksityisten maanomistajien perustamia. Vuonna 2021 Tuusulaan perustettiin uusia luonnonsuojelualueita noin 52 hehtaarin verran ja kuluvana vuonna 2022 noin 22 hehtaaria.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä. Jäsenmaat ovat sitoutuneet suojelemaan 10 % pinta-alastaan. Tähän Tuusulalla on vielä matkaa, mutta suunta on hyvä. Luonnonsuojelualueiden perustamisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja edistäminen suojelualueiden ulkopuolella on tärkeää.

Tuusulan kunnan uudet luonnonsuojelualueet

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti perustaa 23.5.2022 Tuusulaan kolme uutta luonnonsuojelualuetta:

Pähkinämäen metsä on kauttaaltaan kosteaa ja tuoretta lehtoa. Noin puolet alueesta on lehtipuuvaltaista lehtoa, jonka puusto koostuu pääasiassa harmaalepästä ja koivusta, joiden lisäksi joukossa on myös haaparyhmiä. Runsaassa pensaskerroksessa kasvaa muun muassa kookasta tuomea ja taikinamarjaa. Alueella on tasaisesti lehtilahopuuta. Toisella puoliskolla puusto koostuu paikoitellen järeistä kuusista ja lehtipuista. Kooltaan Pähkinämäen metsä on 3,6 hehtaaria.

Savikulman lehto on arvokas lehtometsä, joka rajautuu länsiosastaan Keravanjokeen. Alueella esiintyy valtakunnallisesti erittäin uhanalaista (EN) runsasravinteista lehtoa (imikkä-lehto-orvokkityyppi Pu-ViT) sekä vaarantunutta (VU) kosteaa käenkaali-mesiangervotyypin (OFiT) lehtoa. Puustoltaan alue on pääosin järeää kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna koivua ja kookasta haapaa. Paikoin tiheä pensaskerros koostuu lehtipuiden taimien ohella lehtokuusamasta, taikinamarjasta ja tuomesta. Lehtolajistoon kuuluu mm. vaatelias lehtoimikkä, keltavuokko, kevätlinnunherne ja mustakonnanmarja. Lahopuuta on runsaasti. Kooltaan uusi luonnonsuojelualue on 1,0 hehtaaria.

Sarvikallion luonnonsuojelualueen laajennusalue muodostuu pääasiassa tuoreiden ja lehtomaisten kankaiden kuusivaltaisista metsistä, joissa on kohtalaisesti lahopuuta. Osa alueesta on runsaslahopuustoista turvekangasta. Alueeseen kuuluu myös lehtipuuvaltaisia lehtoja sekä liito-oravan elinalueeksi hyvin soveltuvaa suojaista lehtokuusikkoa, jossa kasvaa useita haaparyhmiä. Alue rajautuu aiemmin perustettuun Sarvikallio Suomi 100 -luonnonsuojelualueeseen ja laajentaa suojelualuekokonaisuutta. Koko Sarvikallion alue on osa Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ylläpitämää virkistysaluetta, jonka läpi kulkee ulkoilureitti. Kooltaan uusi luonnonsuojelualue on 12,9 hehtaaria.

Polku Savikulman lehdon luonnonsuojelualueella
Kuvassa näkymä uudelta Tuusulan kunnan luonnonsuojelualueelta Savikulman lehdosta. 

Muut uudet luonnonsuojelualueet

Myös valtio ja yksityiset maanomistajat ovat perustaneet hiljattain Tuusulaan luonnonsuojelualueita.

Vuoden 2021 toukokuussa valtio perusti Keravanjokikanjonin lehdon suojelualueen (37,7 ha) ja Tuusulanjärven luonnonsuojelualueen (6,5 ha). Tuusulanjärven luonnonsuojelualue sijaitsee sekä Tuusulan että Järvenpään alueilla ja koko alueen yhteispinta-ala on 25 hehtaaria.

Uusia yksityisten maanomistajien perustamia alueita ovat viime vuoden loppupuolella Tuusulanjoen varteen perustettu Jokilaakson luonnonsuojelualue, joka on kooltaan 7,6 hehtaaria ja Pohjois-Tuusulaan tämän vuoden kesäkuussa perustettu 4,6 hehtaarin kokoinen Vastinpuron luonnonsuojelualue.

Tuusulan kunta kiittää maanomistajia luonnonsuojelualueiden perustamisesta!

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Terhi Wermundsen, Tuusulan kunta, terhi.wermundsen@tuusula.fi, p. 040 314 3065
ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, annina.vuorsalo@tuusula.fi, p. 040 314 4729

Takaisin