Lausuntopyyntö Jokelan palveluverkon kehittämisestä – lausunnot 15.5. klo 16 mennessä

15.04.2021 klo 08.05

Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma on hyväksytty 18.12.2018 kunnanvaltuustossa ja sen päivitykset 9.12.2019 ja 7.12.2020. Osana palveluverkkosuunnitelman etenemistä toteutetaan ennakkovaikutusten arviointi palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista Jokelan alueella. Tuusulan kunta pyytää Jokelan palveluverkon kehittämisestä lausuntoja 15.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Ennakkovaikutusten arviointi

Maaliskuussa 2021 on käynnistynyt Tuusulan kunnassa ennakkovaikutusten arviointi Jokelan alueen palveluverkosta. Ennakkovaikutusten arvioinnissa (EVAUS) tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on. Ennakkovaikutusten arviointi tehdään suhteessa Tuusulan kunnan hyväksyttyyn palveluverkkosuunnitelmaan.

Osana Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaa on vuonna 2019 laadittu Jokelan koulukeskuksen strateginen kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa Jokelan alueen palveluverkkoa tarkastellaan eri näkökulmista. Tämän lisäksi on tehty hiilijalanjälkilaskelma.

Jokelan alueen ennakkovaikutusten arvioinnissa arvioidaan Jokelan koulukeskuksen strategisen kehittämissuunnitelman eri vaihtoehtojen vaikutuksia

 • Jokelan koulukeskusta kehitetään yläkoulu ja lukio kokonaisuutena eli ei muutosta nykyiseen
 • Jokelan koulukeskusta kehitetään 5.-9. luokat ja lukio kokonaisuutena
 • Jokelan koulukeskusta kehitetään yhtenäiskoulu ja lukio kokonaisuutena
 • Varhaiskasvatuksen mahdollisten uusien tilojen sijoittumista

Varhaiskasvatus- ja kouluverkon lisäksi Jokelassa tarkastellaan myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkoa ja sen kehittämistä. Jokelan alueen isommat palveluverkkomuutokset painottuvat vuosikymmenen loppuun.

Arvioinnissa tarkastellaan useita eri vaikutuksia

Ennakkovaikutusten arvioinnissa huomioidaan useita eri näkökulmia

 • kuntalaisvaikutukset, eli ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia mm. hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta,
 • ympäristövaikutukset, eli ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön kohdistuvia vaikutuksia,
 • organisaatio- ja henkilöstövaikutukset, eli vaikutukset eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon,
 • taloudelliset vaikutukset kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä sekä
 • strategiavaikutukset, strategian päämäärät ja keskeisimmät kokonaisuudet sekä valtuustokauden tavoitteet ja vuositavoitteet, strategiaa teoiksi vievät ohjelmat ja strategiset asiakirjat (mm. hyvinvointisuunnitelma).

Tärkeä osa ennakkovaikutusten arviointia on lapsivaikutusten arviointi. Lapsivaikutusten arviointi varmistaa lasten kuulemisen ja lasten oikeuksien toteutumisen päätöksenteossa.

Ennakkovaikutusten arviointia varten kerätään tietoa

 • Järjestämällä kuntalais- ja vanhempainillat kouluilla
 • Järjestämällä henkilöstötilaisuudet kouluilla
 • Työskentelemällä lasten kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tiimoilta
 • Toteuttamalla kyselyt huoltajille, kuntalaisille ja luottamushenkilöille
 • Pyytämällä lausuntoja
 • Laatimalla taloudellisia selvityksiä
 • Tuottamalla tietoa ja tilastoja

Lausuntopyyntö

Tuusulan kunta pyytää Jokelan palveluverkon kehittämisestä lausuntoja 15.5.2021 klo 16.00 mennessä kasvatusjasivistys@tuusula.fi seuraavilta tahoilta: Jokelan alueen vanhempainyhdistykset, henkilökunta, oppilaskunnat, päiväkodit, kunnalliset neuvostot, alueelliset järjestöt ja yhdistykset

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin edellä mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne liitetään päätösvalmistelun liitteeksi.

Päätösaikataulu

Palveluverkkosuunnitelman Jokelan alueen ennakkovaikutusten arviointi käsitellään seuraavasti:
Kasvatus- ja sivistyslautakunta 21.9.2021, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 23.9.2021, kunnanhallitus 25.10.2021, kunnanvaltuusto 8.11.2021 ja vaikutukset koko kunnan talouteen ja palveluverkkoon 7.12.2021 kunnanvaltuustossa
 

Lisätiedot:                         
sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

 

Takaisin