Asennustyöt

1. Verkoston asennushygienia ja tonttijohdon liittäminen

2. Verkoston osat ja verkostomateriaali ja niiden kestävyys sekä vaikutus talousveden laatuun

3. Takaisinvirtauksen estäminen

Verkostotöiden kriittiset kohteet

1. Verkoston ja vesisäiliöiden ylläpito

huuhtelun, puhdistuksen, juoksutuksen ja desinfioinnin toteuttaminen

2. Palopostit ja vesiasemat

Mikäli paloposti on veden alla, tyhjennetään ensin kaivo.

 Käytetään aina pystyputkea, ettei pintavesi pääse sekoittumaan vesijohtoveteen.

 Letkulla ohjataan huuhteluvesi niin, ettei siitä aiheudu haittaa sivullisille/ympäristölle.

 Käytön jälkeen varmistetaan, että palopostin pystyputki tyhjenee automaattisesti.

 

Veden laatu

1. Lainsäädännön asettamat vaatimukset talousveden laadulle ja sen valvonnalle

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151352

2. Vesinäytteenotto

Jos asiakkaalta tulee laatuvalitus, joka vaatii välitöntä näytteenottoa, otetaan alla olevien ohjeiden mukaiset vesinäytteet ja ne toimitetaan tutkittavaksi Metropolilabiin (Viikinkaari 4, HKI klo 8-16 p. 010 391 350) tai torstaisin ympäristökeskukseen ennen klo 13.

Mustaa tai tummaa vettä -> Rauta ja mangaani, tarvittaessa lisänä sameus ja mikrobit (E. coli, koliformiset bakteerit).

Laatuvalitus, jossa epäilys veden seisomisesta putkistossa ja laatu silmämääräisesti ok -> Runsaan juoksutuksen jälkeen Sameus, haju, maku, E. coli, koliformit, heterotrofit 22 °C.

Epäilys veden saastumisesta jätevedellä -> E. coli, koliformit ja suolistoperäiset enterokokit.

Näytteenotto Mikrobeille 100 ml/tutkittava bakteeri (pullo täyteen, jottei jää ilmaa).
Muut analyysit esim. muovisesta kemikaalipullosta 500-1000 ml.

Muista pestä kädet. Näyte pitää ottaa aina puhtaasta hanasta, josta on juoksutettu noin 10 min vettä ilman poresuutinta. Hana on hyvä sulkea muutaman kerran, jotta mahdolliset sakat irtoavat ja huuhtoutuvat ennen näytteenottoa. Hanan desinfiointi tehdään sytyttimellä. Tämän jälkeen jouksutetaan hetki vettä ennen näytteenottoa ja tarvittavat näytepullot täytetään ilman, että suljetaan hanaa välissä.

Jos näyte otetaan jostain muualta kuin käyttäjän hanasta, se kannattaa kirjata selvästi lähetteelle, koska silloin näytteeseen voi helposti päätyä esim. heterotrofeja tai koliformisia bakteereita näytteenotosta johtuen. Jos näytteenotossa on ollut jotain muuta poikkeavaa sekin kannattaa kirjoittaa lähetteelle.

Jos näytteitä ei toimiteta heti laboratorioon, on ne säilytettävä pimeässä ja viileässä.
Näytepulloja on verkostopäällikön huoneessa.

Hana

Taustaa lyhyesti

Enterokokit säilyvät vedessä pidempään eli niiden havaitseminen voi kertoa saastumisesta, josta on jo jonkin aikaa. Analyysi kestää 2 vrk, on olemassa on myös pikamenetelmä 24 h, mutta se pitää pyytää erikseen. Laatuvaatimus 0 pmy/100 ml.

E. coli viittaa ihmisperäiseen ulostesaastumiseen (E. colit kuolevat puhtaassa/klooratussa vedessä nopeasti, eikä niitä siksi aina havaita kaikissa saastumistapauksissa, siksi jätevesisaastumisepäilyssä on hyvä tutkia myös suolistoperäiset enterokokit).
Laatuvaatimus 0 pmy/100 ml.

Koliformiset bakteerit viittaavat usein pintavesiin/maa-ainekseen. Laatutavoite 0 pmy/100 ml.

Heterotrofiset bakteerit 22 °C ovat esim. putkiston (tai maaperän) mikrobistoa, joiden määrä voi lisääntyä vedessä, kun vesi seisoo putkistossa tai veden virtaus on muuttunut tai verkostossa on ollut paineiskuja. Ei ajatella aiheuttavan terveyshaittaa, mutta voi viitata ongelmiin.
Laatutavoite: Ei epätavallisia muutoksia (KUVESI:llä yleensä lähellä 0 pmy/ml).

Sameus, rauta ja mangaani-arvoja voi verrata KUVESI:n alueen keskivertoon eli yleensä nämä eivät ole ongelma.
Laatutavoitteet: Fe 200 µg/l, Mn 50 µg/l, sameus ei epätavallisia muutoksia ja käyttäjien hyväksyttävissä.

3. Vedenlaatuhäiriö

Ilmoitus AINA työnjohdolle ja työnjohto KUVESI:lle, keittokehotuksen antaa aina ympäristökeskus. Työnjohto harkitsee, otetaanko vesinäyte.

www.tuusula.fi/vedenkeittokehotus

www.tuusula.fi/vedenklooraus 

4. Veden klooraus häiriötilanteessa

KUVESIlla on kloorausvälineet ja hätätilanteessa Tuusulan uimahallilta saa klooria.

Kloorauspisteinä toimivat mökilliset jätevesipumppaamot. Arvio virtaamasta on tehty keskeisille pumppaamoille. Virtaaman (vaihteluväli x-x m3/h) ja syötettävän klooriliuoksen pitoisuuden perusteella (yleensä 10% natriumhypokloriittia, tarkasta tämä kemikaalin tiedoista) voi laskea klooripumpulle annettavan virtaamatiedon THL:n laskurilla:

THL:n kloorilaskuri

5. Talousvesiasetuksen soveltamisohjeet (Valvira)

6. Vedenlaatu Tuusulassa

Tuusulassa vedenlaatua valvotaan KUVESIn valvontatutkimusohjelman mukaisesti sekä Kelatien alueella Kelatien valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lisätietoja www.tuusula.fi/vedenlaatu 

Tukkuvesiyhtiö KUVESI päivystysnumero 040 5040 444.

HSY Vikapäivystys 09 1561 3000 (Kelatien alue).