Usein kysytyt kysymykset toimeentulotuesta

1. Pitääkö minun varata aika työntekijältä, saadakseni toimeentulotukea?

Ajanvaraus ei ole välttämätön.

Toimeentulotuki käsitellään lähes aina kirjallisena. Voit jättää ajanvarauspyynnön toimeentulotukihakemuksen yhteydessä. Tällöin toimeentulotukiasia käsitellään ensin ja myöhemmin pääset tapaamaan sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa.

Joskus tilanteesi voi olla sen kaltainen, että työntekijä arvioi ajanvarauksen olevan tarpeen ja ottaa sinuun yhteyttä.

2. Miten toimeentulotukea haetaan?

Toimeentulotukea haetaan yleensä aina kirjallisesti. Hakemuksen voi esittää myös toimistoasioinnini yhteydessä suoraan omalle työntekijälle.
Akuuteissa tilanteissa tukea voi hakea myös puhelimitse.

Toimeentulotuen lomakkeet
toimeentulotukihakemus (pdf) ja toimeentulotuen jatkohakemus (pdf).
Tulosta tarvittaessa hakemuksesi liitteeksi lisäselvitys omasta elämäntilanteestasi riippuen:
opiskelijan olosuhdeselvitys (pdf)
Selvitys yrityksestä saadusta tulosta (pdf)
selvitys työnhausta (pdf)
asunnottoman olosuhdeselvitys (pdf) tai

Hakemuksia voi jättää kaikkiin kunnan aluetoimistojen postilaatikoihin: 
Etelä-Tuusulan sosiaalitoimisto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Jokelan sosiaali- ja terveysasema, Opintie 1, 05400 Jokela
Kellokosken sosiaali- ja terveysasema, Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski

Postin kautta lähetettävät hakemukset osoitteella:
Tuusulan sosiaali- ja terveystoimi,
Etelä-Tuusulan aluetoimisto,
PL 60, 04301 Tuusula

 

Toimeentulotukea haetaan 1.1.2017 alkaen Kelasta.

3. Mistä toimeentulotukihakemuksia saa?

Toimeentulotukihakemuksia saa kaikista Tuusulan sosiaalitoimistoista.

Etelä-Tuusulan aluetoimistosta osoitteessa; Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.
Jokelan sosiaali- ja terveysasemalta osoitteessa; Opintie 1, 05400 Jokela.
Kellokosken sosiaali- ja terveysasemalta osoitteessa; Kuntotaival 2, 04500 Kellokoski.

Lisäksi hakemuksia on saatavilla kunnan kirjastoissa Hyrylässä, Jokelassa ja Kellokoskella.

4. Mitä toimeentulotukihakemuksessa tulee kertoa?

Toimeentulotukihakemukseen tulee liittää kaikki hakemuksen liiteluettelossa pyydetyt tositteet (soveltuvin osin omaan elämäntilanteeseen liittyen). Liitteiden lisäksi voit myös kertoa omasta tilanteestasi sekä kertoa, mihin erityisesti tarvitset toimeentulotukea.

Asiakkaalla on velvollisuus esittää kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tositteet ja selvitykset. Väärien tietojen antaminen viranomaiselle on rangaistava teko. Asiakas on myös velvollinen ilmoittamaan muutoksista, jotka vaikuttavat hänen toimeentulotukioikeuteensa.

5. Mitä tuloja toimeentulotuessa huomioidaan?

Toimeentulolaskelmassa otetaan huomioon perheen käytettävissä olevat nettotulot ja varallisuus:
- palkka- ja yrittäjätulot
- eläke
- Kelan päivärahat
- työttömyysturvaetuudet
- asumistuki
- lasten kotihoidontuki
- elatusapu ja -tuki
- lapsilisä
- opintoraha, asumislisä ja opintolaina
- muut Kelan etuudet 
- korko- ja osinkotulot
- vuokratulot
- säästöt
- kertaluonteiset tulot, esim. veronpalautus

Laskelmassa ei huomioida tulona
- sairaan lapsen hoitotukea
- kansaneläkelain mukaista hoitotukea
- vammaistukea
- äitiysavustusta
- työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen liittyvää ylläpitokorvausta
- vähäisiä ja tilapäisiä ansiotuloja ja avustuksia
- alle 18-vuotiaan lapsen ansiotuloja siltä osin kuin ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa
- toimeentulotuessa ei oteta tuloina huomioon työttömyysturvan aktiiviajan korotusosaa

6. Mitä menoja toimeentulotuessa huomioidaan?

Toimeentulotuessa huomioidaan menoina lain toimeentulotukilainmukainen perusosa sekä muut lain mukaan hyväksytyt menot.

Toimeentulotukilain mukainen perusosa
Perusosan suuruus vaihtelee perheen koon ja huollettavien lasten iän mukaan. Perusosat perustuvat valtioneuvoston vahvistamiin normeihin. Perusosaan sisältyvät ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sanomalehden tilauksesta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Perusosaan kuuluvia menoja ei huomioida erikseen menoina laskelmassa.

Perusosan määrä/kk 1.1.2015 alkaen. Perusosat säilyvät ennallaan vuonna 2016.

  • Yksinäinen henkilö: 485,50€

  • yksinhuoltaja: 534,05€

  • Muu 18 vuotta täyttänyt (avio- tai avopuolisot, kumpikin): 412,68 €

  • Vanhempiensa luona asuva 18 v.täyttänyt: 354,42 €

  • 10-17-vuotias lapsi: 1. lapsi 339,85 €/ 2. lapsi 315,58 €/ 3. lapsi 291,30 €

  • Alle 10-vuotias lapsi: 1. lapsi 305,87€/ 2. lapsi  281,59€/ 3. lapsi 257,32 € 


Alennettu perusosa
Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa, jos hakija on ilman perusteltua syytä kieltäytynyt tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, aktivointisuunnitelman laatimisesta, kuntouttavasta työtoiminnasta tai ei ilmoittaudu työvoimatoimiston työnhakijaksi. Perusosaa voidaan alentaa 20 prosenttia, toistuvasti kieltäytyvältä korkeintaan 40 prosenttia.


Muut hyväksyttävät menot

- kohtuuhintaiset asumismenot
- kohtuulliset sähkö-, vesi- ja kotivakuutuslaskut
- pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon menot
- työ-, koulutus- ja kurssimatkat

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityisistä olosuhteista johtuviin menoihin esim:
- päivähoitomaksut, päivähoitomaksun alentaminen/vapautus on ensisijainen keino toimeentulotukeen nähden
- välttämättömät muuttokulut
- hautauskulut

7. Paljonko saan toimeentulotukea?

Toimeentulotukilaskelmassa hakijan tai perheen nettotulot ja varat lasketaan yhteen. Nettotuloista vähennetään kohtuulliset asumiskulut, perusosa sekä muut tukeen oikeuttavat menot. Oikeus toimeentulotukeen syntyy, jos laskelmaan hyväksytyt menot ovat suuremmat kuin tulot.

Toimeentulotuen laskukaava:
Toimeentulotuessa huomioitavat tulot - toimeentulotuessa huomioitavat menot = toimeentulotuen määrä.

8. Milloin toimeentulotuki maksetaan?

Toimeentulotukea ei makseta vain tiettynä maksupäivänä. Tuki tulee maksuun hakemuksen käsittelyn jälkeen 2-3 arkipäivän kuluessa.

Asiakkaalla on oikeus saada toimeentulotukipäätös seitsemän työpäivän kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Tämä edellyttää, että hakemuksessa esitetään kaikki päätöksenteossa tarvittavat selvitykset ja liitteet. Kiireellisessä tilanteessa toimeentulotukipäätös on tehtävänä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Asiakkaalla on oikeus saada kaikkiin toimeentulotukihakemuksiinsa kirjallinen päätös. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta päätökseen. Toimeentulotukipäätöksessä on ohjeet muutoksenhausta.

9. Päätöksessä on mielestäni virhe. Mitä minun pitää tehdä?

Asiakkaalla on oikeus saada kaikkiin toimeentulotukihakemuksiinsa kirjallinen päätös. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus hakea muutosta päätökseen.

Ensimmäisenä voit ottaa yhteyttä päätöksen tehneeseen työntekijään, joka voi korjata päätöksessä olleen virheen itseoikaisuna. Mikäli päätöksessä ei ole oikaistavaa virhettä, voit hakea muutosta päätökseen Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasiain jaostolta. Toimeentulotukipäätöksessä on ohjeet muutoksenhausta.