Tuusulan yleiskaava 2040

Yleiskaava laaditaan koko Tuusulan kunnan alueelle. Yleiskaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2040. Nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova.  

Yleiskaavaprosessin vaiheet

Tavoite- ja valmisteluvaihe 2010

 • OAS nähtävillä & Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010
 • Kunnanhallituksen seminaari 11.2.2010
 • Yleisötilaisuudet ja teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010
 • Selvityksiä laaditaan
 • Asetetaan tavoitteet ja laaditaan rakennemalleja
 • Yleiskaavatyöryhmä tekee käytännön työtä
 • Asiantuntijateematyöpajoja järjestetään

Rakennemallivaihe 2011

 • Laaditaan selvityksiä, päivitetään OAS
 • Vaikutusten arviointia
 • Tavoitteet ja rakennemalli kaavoituslautakuntaan ja kunnanhallitukseen.
 • Rakennemalli ja tavoitteet nähtävillä 26.9. - 28.10.2011
 • Tutustu yleisötilaisuuksien muistioon täällä 

Rakennemallin valinta luonnosvaiheeseen 2013  

 • Valtuusto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemalli A2, Keravan suunnan pohjalta huomioiden Ristikydön alueen taajamien reservialueena. Pöytäkirja
 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.12.2013 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Muistio. 

Luonnosvaihe 2014

 • Yleiskaava 2040 -luonnos on laadittu rakennemalleista saadun palautteen ja valtuuston päätöksen pohjalta
 • Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa
 • Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.
 • Yleisötilaisuudet pidettiin syksyllä 2014 

Ehdotusvaihe 2016 (meneillään)

 • Yleiskaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen pohjalta
 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät luonnospalautteen, asetetaan ehdotus nähtäville
 • Ehdotus nähtävillä 30 vrk, jona aikana yleisötilaisuus ja lausunnot
 • Viranomaisneuvottelu
 • Laaditaan vastineet muistutuksiin
 • Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

 Hyväksymis- ja voimaantulovaihe 2017

 • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät
 • Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto
 • Hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä olleessa pyytäneet
 • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen

 

 


Netland-tuotantoa