Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien periaatteet ja hakuohjeet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaan 1.1.2020 alkaen

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan uudet avustuksien jakoperusteet astuivat voimaan 1.1.2020 alusta lukien. Hakulomakkeita viimeistellään parhaillaan ja avustukset ovat haettavissa maaliskuussa. Liikunta- ja nuorisotyön avustuksien hakuohjeista ja kriteereistä järjestetään infotilaisuus ti 25.2.2020 klo 8-9. Infon pitopaikka on kunnantalon valtuustosali.

HAKULINKIT JA LOMAKKEET LISÄTÄÄN HELMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia jayhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset jayhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia alla olevien jakoperusteiden mukaisesti.Tuusulan kunta edellyttää, että kaikki avustettava toiminta tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevienlakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee myös edistää Tuusulan kunnan strategisia ja elinvoimankehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset avustukset:

Matalan kynnyksen toiminnan avustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Avustuksen tarkoituksena on tukea vapaiden ryhmien, yhteisöjen ja yhdistyksien sekä yksilöiden tuottamaatoimintaa, joka syntyy vähäisin kustannuksin eikä sisällä merkittäviä vaatimuksia toimintatilojen osalta. Avustus onharkinnanvarainen ja siihen on jatkuva haku, Myönnetyistä avustuksista raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä.

Avustettavan toiminnan kriteerit:

 • Toiminta-avustus on tarkoitettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen
 • Toiminta tukee paikallista vapaan kansalaistoiminnan tarjontaa ja kuntalaisten hyvinvointia
 • Toiminta on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa
 • Toiminnan tulee tapahtua Tuusulassa tai kohdentua tuusulalaisille
 • Toiminta-avustus myönnetään ensisijaisesti kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin
 • Avustusta voi saada vain hankkeisiin, joita ei tueta kunnan muista avustusmuodoista.

Avustus myönnetään toimintaan osoitetusta rahastosta, jota on tavoitteena kartuttaa esim. perintövaroin jalahjoituksin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain avustukseen käytettävän avustussumman, joka voiolla noin viidesosa rahaston pääomasta. Avustusta on tarkoitus kohdentaa enemmän alueella käynnistyvään kuin jo vakiintuneeseen toimintaan. Avustuksen saaja raportoi myöntäjälle avustuksen käytöstä.

Matka- ja edustusavustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan harkinnanvarainen matka- ja edustusavustus myönnetäänhakijalle, joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä,lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa toiminnassa.Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan osallistuminen.

Avustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen:

Nuoriso- ja liikuntayhdistyksien sekä erityisliikunnan toiminta-avustus

Hakuaika: Vuosittain 30.4. mennessä
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, nuorisotyön ja liikuntatoiminnan järjestämiseen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee rekisteröityjen, nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestävienyhdistysten sekä muiden rekisteröityjen yhteisöjen järjestämää liikuntatoimintaa myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta jakoperusteiden mukaisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestävien yhdistyksien toimintaan ei asetetaavustukseen vaikuttavia ikärajoituksia. Avustusta voi hakea myös järjestö, jonka toiminnan luonne perustuu ylikunnallisuuteen ja joiden ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua. Tällöin avustus koskee vain tuusulalaisia harrastajia. Ylikunnallinen avustus myönnetään kuntakohtaisella kertoimella (ohje alla).

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, paperihakemus tilataan ja palautetaan: Tuusinfo,tuusinfo@tuusula.fi tai Autoasemankatu 2, Tuusula. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Toiminta-avustukseen vaikuttavat kriteerit:

Nuoriso- ja liikuntayhdistykset:

Alle 20-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaille suunnattu:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset tuusulalaisten lasten ja nuorten osalta

Aikuisväestö ja erityisryhmät:

 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan suunnattujen ryhmien määrä toimintakaudella
 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan osallistuvien määrä toimintakaudella
 • Erityisryhmien lukumäärä toimintakaudella

Erityisryhmien liikuntaa järjestävät yhdistykset, yhteisöt ja eläkeläisjärjestöt:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset tuusulalaisten lasten ja nuorten osalta

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella ja avustuksen suuruus määräytyy kustakin kriteeristä saatujenpisteiden perusteella.

Kaikki avustettavan ja ilmoitetun toiminnan on oltava nuorisotyötä ja liikuntatoimintaa.

Jokainen kriteeri pisteytetään toiminnan laajuuden näkökulmasta, min. 1 p- max. 10 p

Lautakunta voi halutessaan painottaa osa-alueita, lähtökohtainen maksimipistemäärä/kriteeri on 10.

Avustettavaa toimintaa on tuusulalaisille lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille suunnattu toiminta, ns. tuusulalaisuusaste (kerroin, joka määritellään lopuksi esim. 70px0,80=56p)

Hakemukseen ilmoitetaan yhdistyksen edellisen vuoden lopun mukaiset määrät. Pistemäärää voidaan nostaa tailaskea yhdellä, mikäli toiminta on edellisvuoden lopun tilanteesta hakupäivään oleellisesti muuttunut.

Poikkeus: Ylikunnallinen toiminta katsotaan avustettavaksi myös sellaisten erityisryhmien osalta, joissa tehdäänylikunnallista yhteistyötä, esim. toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää useassa paikassa.Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat:

 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan

Hakuaika: Vuosittain 15.1. mennessä
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: yhdistykset, ryhmät, yksityiset henkilöt

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteentekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnanon luotava edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää kulttuuria jataidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa.Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen.Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.

Avustuksiin oikeutetut

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnanalueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastavilleyhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille. Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen jaoppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen eikä sosiaaliseen tai humanitääriseen toimintaan. Tukea eimyönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä eikä sellaiseen toimintaan, jonkatukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.

Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai tapahtuman

 • Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
 • Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
 • Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
 • Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma

Tukimuodot

1. Kulttuuri ja taide

1.1. Tuotantotuki ammattilaisille

- taitelijat ja ammattilaisryhmät

1.2. Tuotantotuki harrastajille

- harrastajat ja yhdistykset

1.3. Työskentelyapuraha ammattilaisille

2. Museotoiminta ja kotiseututyö

2.1. Tuotantotuki yksityisille museoille ja kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille. Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai tilaustyön hankintaa ja/tai tuottamista, niihin liittyväätiedonvälitystä sekä julkaisu- ja ohjaustoimintaa.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseen japarantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenävuonna ilman erityisiä perusteita.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, paperihakemus tilataan ja palautetaan: Tuusinfo, tuusinfo@tuusula.fi tai Autoasemankatu 2, Tuusula. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksessa tulee selvittää avustuksen käyttötarkoitus tai työsuunnitelma sekä kuvattava toiminnan tavoitteetlyhyesti. Kustannusarvion on oltava jäsennelty ja siitä on selvittävä omarahoitusosuus. Yksityisten taiteenharjoittajientai ammattilaisryhmien tulee liittää hakemukseensa ansioluettelo/ansioluettelot.

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat:

 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakoperusteista ja niihin vuosittain varattujen määrärahojen jakautumisesta.
 • Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen.
 • Myönnetty avustus on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustus haetaan.
 • Avustus voidaan periä takaisin, jos sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty taiavustuksen myöntämispäätös kumotaan.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvityskustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on eriteltytulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. Selvitys on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjatavustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 • Lautakunta antaa vuosittain tarvittaessa lisäohjeita avustuksen hakemiseen.
 • Palvelualueen päällikkö voi tarvittaessa tehdä jakoperusteisiin teknisluonteisia korjauksia.
 • Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteyden pitoon,yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin.

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220