Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet löytyvät tältä sivulta. 

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Hakupäivät:

 • Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan: Vuosittain 1.–15.1.
 • Avustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen: Vuosittain 1.2.–30.4.
 • Matalan kynnyksen toiminnan avustus: Jatkuva haku
 • Matka-avustus: Jatkuva haku

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia alla olevien ohjeiden mukaisesti. Avustettavan toiminnan tulee tukea nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevien lakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee sopia Tuusulan kunnan strategiaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset avustukset:

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan

Hakuaika: 1.-15.1. 
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Yhdistykset, ryhmät, yksityiset henkilöt

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteentekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa. Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.

Avustuksiin oikeutetut

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille. Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten tms. opetusprojektien rahoittamiseen eikä sosiaaliseen tai humanitääriseen toimintaan. Tukea ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä eikä sellaiseen toimintaan, jonka tukemiseen kunnan muilla toimielimillä tai tulosalueilla on määrärahavaraukset.

Avustuspäätöksiä arvioitaessa otetaan huomioon hankkeen, toiminnan tai tapahtuman

 • Vaikutukset yhteisöllisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin
 • Vaikutukset kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen
 • Kulttuuri- ja taidetoimijoiden välinen yhteistyö
 • Omarahoitusosuus ja realistinen toimintasuunnitelma

Tukimuodot

1. Kulttuuri ja taide

1.1. Tuotantotuki ammattilaisille

 • taiteilijat ja ammattilaisryhmät

1.2. Tuotantotuki harrastajille

 • harrastajat ja yhdistykset

1.3. Työskentelyapuraha ammattilaisille

2. Museotoiminta ja kotiseututyö

2.1. Tuotantotuki yksityisille museoille ja kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille. Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai tilaustyön hankintaa ja/tai tuottamista, niihin liittyvää tiedonvälitystä sekä julkaisu- ja ohjaustoimintaa.

Lisätietoja:

 • Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita.
 • Hakemuksessa tulee selvittää avustuksen käyttötarkoitus tai työsuunnitelma sekä kuvattava toiminnan tavoitteet lyhyesti. Kustannusarvion on oltava jäsennelty ja siitä on selvittävä omarahoitusosuus.
 • Hakemukseen liitetään toimintasuunnitelma. 
 • Yksityisten taiteenharjoittajien tai ammattilaisryhmien tulee liittää hakemukseensa ansioluettelo/ansioluettelot.
 • Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tai viimeistään 31.5. seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat:
  • Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan vain sähköisesti (avoinna 1.-15.1.2021)

Hakuohje-diat: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustukset 2021_ohje (pdf aukeaa uuteen ikkunaan)

Katso ohjevideo sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen (aukeaa uuteen ikkunaan)

HUOM! Yhdistykset jättävät hakemuksen muut liitteet (kuluvan vuoden talousarvio ja edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto) 1.1.-31.5. tällä lomakkeella: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/AnonyymiHakemus/Aloita/kulttuurijataidetoiminnanavustushakemuksenliitteet

Avustusten maksaminen, käyttö, selvitykset ja valvonta

 • Avustus kulttuuri- ja taidetoimintaan on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan.
 • Tuotantotukien ja avustusten maksaminen tapahtuu kunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. Selvitys toteutuneesta hankkeesta on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 • Mikäli avustusperiaatteita ei ole noudatettu, voidaan tuotantotuki, avustus ja apuraha vaatia maksettavaksi takaisin.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.

Avustusten selvitys

Avustuksien käytöstä tehdään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti.

Selvityksen linkki: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/AnonyymiHakemus/Aloita/Kulttuuri-jataidetoiminnanavustustenselvitys
 
Katso ohjevideo selvityksen tekemiseen (avautuu uudessa ikkunassa)

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3436, 040 314 3456


Matalan kynnyksen toiminnan avustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Avustuksen tarkoituksena on tukea vapaiden ryhmien, yhteisöjen ja yhdistyksien sekä yksilöiden tuottamaa toimintaa, joka syntyy vähäisin kustannuksin eikä sisällä merkittäviä vaatimuksia toimintatilojen osalta. Avustus on harkinnanvarainen ja siihen on jatkuva haku, Myönnetyistä avustuksista raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. Avustushakemuksen käsittelyä helpottaa selkeä suunnitelma ja kustannuserittely haettavan avustuksen käytöstä.

Avustettavan toiminnan kriteerit:

 • Toiminta-avustus on tarkoitettu kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan järjestämiseen
 • Toiminta tukee paikallista vapaan kansalaistoiminnan tarjontaa ja kuntalaisten hyvinvointia
 • Toiminta on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa
 • Toiminnan tulee tapahtua Tuusulassa tai kohdentua tuusulalaisille
 • Toiminta-avustus myönnetään ensisijaisesti kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin
 • Avustusta voi saada vain hankkeisiin, joita ei tueta kunnan muista avustusmuodoista
 • Avustusta voi hakea toiminnassa tarvittavan välineistön hankintaan mutta ei harrastuspaikkojen varustamiseen tai rakentamiseen

Avustus myönnetään toimintaan osoitetusta rahastosta, jota on tavoitteena kartuttaa esim. perintövaroin ja lahjoituksin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain avustukseen käytettävän avustussumman, joka voi olla noin viidesosa rahaston pääomasta. Avustusta on tarkoitus kohdentaa enemmän alueella käynnistyvään kuin jo vakiintuneeseen toimintaan. Avustuksen saaja raportoi myöntäjälle avustuksen käytöstä. 

Matalan kynnyksen toiminnan avustuksen hakulinkki:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/matalankynnyksentoiminnanavustushakemus

Avustuksen käytöstä tehdään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti.

Selvityksen linkki: https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/AnonyymiHakemus/Aloita/matalankynnyksentoiminnanavustuksenselvitys


Matka-avustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt

Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan harkinnanvarainen matka-avustus myönnetään hakijalle, joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä, lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan osallistuminen. Avustuksen saaja raportoi myöntäjälle avustuksen käytöstä.

Matka-avustuksen hakulinkki: 

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/matkajaedustusavustus

Avustuksen käytöstä esitetään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti.
Selvityksen linkki:
https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/AnonyymiHakemus/Aloita/matkajaedustusavustuksenselvitysAvustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen:

Nuoriso- ja liikuntayhdistyksien sekä erityisliikunnan toiminta-avustus, toimintakausi 2020-2021

Hakuaika: Vuosittain 1.2. alkaen, haku päättyy 30.4.
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, nuorisotyön ja liikuntatoiminnan järjestämiseen
Toimintakausi: Jos seuran kuluva toimintakausi on kesken, tiedot ilmoitetaan arviona kesken olevan kauden osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee rekisteröityjen, nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestävien yhdistysten sekä muiden rekisteröityjen yhteisöjen järjestämää liikuntatoimintaa myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta jakoperusteiden mukaisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestävien yhdistyksien toimintaan ei aseteta avustukseen vaikuttavia ikärajoituksia. Avustusta voi hakea myös yhdistys, jonka toiminnan luonne perustuu ylikunnallisuuteen ja joiden ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua. Tällöin avustus koskee vain tuusulalaisia harrastajia. Ylikunnallinen avustus myönnetään kuntakohtaisella kertoimella (ohje alla).

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, paperihakemus tilataan ja palautetaan: Tuusinfo,tuusinfo@tuusula.fi tai Autoasemankatu 2, Tuusula. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Toiminta-avustukseen vaikuttavat kriteerit:

Nuoriso- ja liikuntayhdistykset:

Alle 20-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaille suunnattu:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset alle 20v. järjestettävän toiminnan ja tuusulassa sijaitsevien tilojen osalta

Aikuisväestö ja erityisryhmät:

 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan suunnattujen ryhmien määrä toimintakaudella
 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan osallistuvien määrä toimintakaudella
 • Erityisryhmien lukumäärä toimintakaudella

Erityisryhmien liikuntaa järjestävät yhdistykset, yhteisöt ja eläkeläisjärjestöt:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset tuusulalaisten jäsenten osalta

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella ja avustuksen suuruus määräytyy kustakin kriteeristä saatujenpisteiden perusteella.

Kaikki avustettavan ja ilmoitetun toiminnan on oltava nuorisotyötä ja liikuntatoimintaa.

Jokainen kriteeri pisteytetään toiminnan laajuuden näkökulmasta, min. 1 p- max. 10 p

Lautakunta voi halutessaan painottaa osa-alueita, lähtökohtainen maksimipistemäärä/kriteeri on 10.

Avustettavaa toimintaa on tuusulalaisille lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille suunnattu toiminta, ns. tuusulalaisuusaste (kerroin, joka määritellään lopuksi esim. 70px0,80=56p)

Hakemukseen ilmoitetaan yhdistyksen edellisen vuoden lopun mukaiset määrät. Pistemäärää voidaan nostaa tai laskea yhdellä, mikäli toiminta on edellisvuoden lopun tilanteesta hakupäivään oleellisesti muuttunut.

Poikkeus: Ylikunnallinen toiminta katsotaan avustettavaksi myös sellaisten erityisryhmien osalta, joissa tehdään ylikunnallista yhteistyötä, esim. toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää useassa paikassa.

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät liitteet:

 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Liitteet toimitetaan Tuusulan sivistystoimeen osoitteella: kasvatusjasivistys@tuusula.fi

 


USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ TOIMINTA-AVUSTUKSESTA:

Kysymys: Arvioidaanko toimintakertoja koronan vuoksi, jos ne eivät toteutuneet suunnitellusti?
Vastaus: Ei arvioida, vaan ne ilmoitetaan kuten ne ovat tapahtuneet.

Kysymys: Milloin seura on ylikunnallinen?
Vastaus: Kun seura hakee toiminta-avustusta Tuusulan lisäksi myös muualta. Lomakkeessa kysytään jäsenmäärä toisella paikkakunnalla ja tuusulalaisuusaste lasketaan jäsenmäärien keskinäisen suhteen mukaisesti.

Kysymys: Mitkä tiedot ilmoitetaan lomakkeeseen ylikunnallisen seuran osalta?
Vastaus: Kaikkien kuntien, joista toiminta-avustusta haetaan poislukien tilakustannukset, jotka ilmoitetaan vain Tuusulassa sijaitsevien tilojen osalta. Avustus haetaan siis tilan sijaintikunnasta. Poikkeuksena erityisliikuntaa järjestävät yhdistykset, jotka ilmoittavat kustannukset tuusulalaisten jäsenten osalta.

Kysymys: Esimerkiksi toimintakausi 2020-2021 päättyy vasta kesäkuussa ja haku huhtikuussa. Miten toimitaan?
Vastaus: Arvioidaan hakupäivän ja toimintakauden päättymisen välillä tapahtuvat määrät hakemuksessa. Muutoin hakemukseen ilmoitetaan vain toteutuneet harjoitukset ja kokoontumis ml. verkossa järjestetyt kokoontumiset.

Kysymys: Leirit ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät. Mitkä tiedot ilmoitetaan?
Vastaus: Säännöllisten kokoontumisten lisäksi järjestettävät avoimet tilaisuudet, yleisötapahtumat, päivä ja yöleirit tai niihin rinnastetavat toiminnot.

Kysymys: Lasketaanko lyhyt ja osallistujille maksullinen kurssitoiminta kokoontumiskertojen määrään?
Vastaus: Ei lasketa. Toimintakaudella tapahtuva säännöllinen ja pidempiaikaisen toiminnan kokoontumiskerrat sisällytetään hakemukseen.


 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakoperusteista ja niihin vuosittain varattujen määrärahojen jakautumisesta.
 • Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen.
 • Myönnetty avustus on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustus haetaan.
 • Avustus voidaan periä takaisin, jos sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty taiavustuksen myöntämispäätös kumotaan.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. Selvitys on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjatavustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 • Palvelualueen päällikkö voi tarvittaessa tehdä jakoperusteisiin teknisluonteisia korjauksia.
 • Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteydenpitoon, yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin.
 • Avustuksista raportoidaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 • Avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla tuusula.fi/tietosuojaseloste. 

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan periaatteet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustamiseksi tulivat voimaan 1.1.2020.