Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan

Ajankohtaista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet löytyvät tältä sivulta. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksien periaatteet ja hakuohjeet on päätetty kokouksessa 18.11.2021. Linkki > 

Vuonna 2024 kulttuuri- ja taideavustuksia jaetaan 125 000 euroa, josta 7 000–10 000 euroa Jokelan 150-vuotisjuhlavuoteen liittyviin tuotantoihin. 

Vuonna 2023 nuorisoyhdistyksille jaetaan toiminta-avustuksia 20 000 €, urheiluseuroille 65 000 € ja erityisliikuntaa järjestäville yhdistyksille jaetaan toiminta-avustuksia 5 000 €.

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Hakupäivät:

 • Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan: Vuosittain 1.–31.1.
 • Avustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen: Vuosittain 1.–31.1.
 • Matalan kynnyksen toiminnan avustus: Jatkuva haku
 • Matka-avustus: Jatkuva haku

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia alla olevien ohjeiden mukaisesti. Avustettavan toiminnan tulee tukea nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevien lakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee sopia Tuusulan kunnan strategiaan. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan yhteiset avustukset:

Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan

Hakuaika: 1.–31.1.
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen) 
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Yksityiset henkilöt, ryhmät ja yhdistykset

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan on luotava edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Kunnan tulee edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja paikallista elinvoimaa. Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä ammatikseen tekeville tai harrastaville yksityisille henkilöille, ryhmille ja yhdistyksille. Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun rahoittamiseen, koulujen ja oppilaitosten opetusprojektien rahoittamiseen eikä sosiaaliseen toimintaan. Tukea ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä eikä sellaiseen toimintaan, jota tuetaan kunnan muilla avustuksilla. 

Avustuspäätöksiä arvioitaessa suositaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on

 • vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin.
 • vaikutuksia kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuuteen.
 • yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoimijoiden välillä.
 • omarahoitusta ja realistinen toimintasuunnitelma.

Tukimuodot 

 • Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
 • Tuotantotuki ammattilaisryhmille
 • Tuotantotuki taiteen harrastajille
 • Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
 • Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
 • Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille

Hakuehdot

 • Tuotantotuilla tuetaan esityksen, näyttelyn, tapahtuman tai julkaisun tuottamista, sekä niihin liittyvää markkinointia ja viestintää sekä ohjaustoimintaa ja palkkoja (esimerkiksi kuoronjohtajan palkkakulut).
 • Työskentelyapuraha on tarkoitettu tuusulalaisten ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuonna ilman erityisiä perusteita.
 • Hakemuksessa tulee selvittää avustuksen käyttötarkoitus ja työsuunnitelma sekä kuvattava toiminnan tavoitteet lyhyesti. Kustannusarvion on oltava jäsennelty ja siitä on selvittävä omarahoitusosuus.
 • Ammattitaiteilijoiden ja ammattilaisryhmien tulee liittää hakemukseensa ansioluettelo.
 • Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä tai viimeistään 31.5. seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät asiakirjat:
  • Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Avustusten hakeminen

Avustuksia haetaan vain sähköisesti vuosittain 1.–31.1.
Hakuohje-diat: Ohje kulttuuriavustukset2024 (pdf aukeaa uuteen ikkunaan)

HUOM! Yhdistykset jättävät hakemuksen muut liitteet (kuluvan vuoden talousarvio ja edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto) viimeistään 31.5.

Avustusten maksaminen, käyttö ja valvonta

 • Avustus kulttuuri- ja taidetoimintaan on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustusta haetaan.
 • Avustusten maksaminen tapahtuu kunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään kuitit. Selvitys toteutuneesta hankkeesta on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
 • Tuotantotuki tai työskentelyapuraha voidaan vaatia maksettavaksi takaisin, jos avustusperiaatteita ei ole noudatettu.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti myöntövuonna.
 • Katso myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet.

Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksien käytöstä tehdään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/Kulttuuri-jataidetoiminnanavustustenselvitys2023

Katso ohjevideo selvityksen tekemiseen (avautuu uudessa ikkunassa)

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3436, 040 314 3456


Matalan kynnyksen toiminnan avustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Yksityishenkilöt ja yhdistykset 

Avustuksen tarkoituksena on tukea kuntalaisten ja yhdistysten tuottamaa toimintaa, joka syntyy vähäisin kustannuksin eikä sisällä merkittäviä vaatimuksia tilojen osalta. Avustus voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain kerran.

Avustettavan toiminnan kriteerit:

 • Toiminta on kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatoimintaa
 • Toiminta on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa
 • Toiminta tapahtuu Tuusulassa tai kohdentuu tuusulalaisille
 • Toiminta on kertaluonteinen (esim. tapahtuma tai lyhytkurssi)
 • Avustusta voi saada vain toimintaan, jota ei tueta kunnan muista avustuksista
 • Avustusta voi hakea toiminnassa tarvittavan välineistön hankintaan, mutta ei harrastuspaikkojen rakentamiseen
 • Avustusta voi saada maksimissaan yhden kerran vuodessa

Avustus myönnetään toimintaan osoitetusta rahastosta, jota kartutetaan perintövaroin ja lahjoituksin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain avustukseen käytettävän avustussumman, joka voi olla noin viidesosa rahaston pääomasta. 

Avustuksen hakija esittää toimintasuunnitelman ja kustannuserittelyn hakuvaiheessa.
Avustus on haettavissa jatkuvasti. Avustuksen myöntäjä tekee päätökset neljä kertaa vuodessa.
Avustuksen saaja tekee selvityksen avustuksen käytöstä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Selvitykseen liitetään tositteet avustuksen käytöstä.

Katso myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet.

Matalan kynnyksen toiminnan avustuksen hakulinkki:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/Matalankynnyksentoiminnanavustushakemus2023

Avustuksen käytöstä tehdään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti: 
https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/Matalankynnyksentoiminnanavustuksenselvitys2023


Matka-avustus

Hakuaika: Jatkuva haku
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Sivistysjohtaja
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yksityishenkilöt ja yhdistykset

Avustuksen tarkoituksena on tukea tuusulalaisten yksityishenkilöjen ja yhdistysten kunnan ulkopuolelle suuntautuvia toimintaan liittyviä matkoja.  Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu tapahtumaan osallistuminen. Avustus voidaan myöntää samaan tarkoitukseen vain kerran. 

Avustettavan toiminnan kriteerit:

 • Matka on kulttuuri-, nuoriso- tai liikuntatoimintaa
 • Hakija on tuusulalainen
 • Matka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa tai kansainvälisessä toiminnassa
 • Matka on kertaluonteinen
 • Avustusta voi saada matkaan, jota ei tueta kunnan muista avustuksista
 • Avustusta voi saada maksimissaan yhden kerran vuodessa

Avustuksen hakija esittää toimintasuunnitelman ja kustannuserittelyn hakuvaiheessa.
Avustus on haettavissa jatkuvasti. Avustuksen myöntäjä tekee päätökset neljä kertaa vuodessa.
Avustuksen saaja tekee selvityksen avustuksen käytöstä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Selvitykseen liitetään tositteet avustuksen käytöstä.

Katso myös kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet.

Matka-avustuksen hakulinkki:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/Matka-avustus2023

Avustuksen käytöstä esitetään selvitys 31.12. mennessä sähköisesti:

https://asiointi.digiloikka.fi/FormPro/eServices/tuusula/Aloita/Selvitysmatka-avustuksesta2023


Vuoden kulttuurimyönteinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain Vuoden kulttuurimyönteinen -palkinnon yksityiselle henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan elävöittänyt, uudistanut tai nostanut esiin kulttuuria Tuusulassa.
Lisätietoa palkinnosta: tuusula.fi/vuodenkulttuurimyonteinen


Avustukset nuorisotoiminnan ja liikunnan tukemiseen:

Nuoriso- ja liikuntayhdistyksien sekä erityisliikunnan toiminta-avustus, toimintakauden 2022 mukaan (Hakuvuosi 2023)

Hakuaika: Vuosittain 1.2. alkaen, haku päättyy 30.4.
Hakutapa: Sähköinen haku (vahva tunnistautuminen)
Päätöksentekijä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Ketkä voivat hakea: Tuusulalaiset yhdistykset, nuorisotyön ja liikuntatoiminnan järjestämiseen
Toimintakausi: Jos seuran kuluva toimintakausi on kesken, tiedot ilmoitetaan arviona kesken olevan kauden osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee rekisteröityjen, nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestävien yhdistysten sekä muiden rekisteröityjen yhteisöjen järjestämää liikuntatoimintaa myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta jakoperusteiden mukaisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestävien yhdistyksien toimintaan ei aseteta avustukseen vaikuttavia ikärajoituksia. Avustusta voi hakea myös yhdistys, jonka toiminnan luonne perustuu ylikunnallisuuteen ja joiden ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua. Tällöin avustus koskee vain tuusulalaisia harrastajia. Ylikunnallinen avustus myönnetään kuntakohtaisella kertoimella (ohje alla).

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, paperihakemus tilataan ja palautetaan: Tuusinfo,tuusinfo@tuusula.fi tai Autoasemankatu 2, Tuusula. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Toiminta-avustukseen vaikuttavat kriteerit:

Nuoriso- ja liikuntayhdistykset:

Alle 20-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaille suunnattu:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset alle 20v. järjestettävän toiminnan ja tuusulassa sijaitsevien tilojen osalta

Aikuisväestö ja erityisryhmät:

 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan suunnattujen ryhmien määrä toimintakaudella
 • Aikuisväestön (yli 20v) toimintaan osallistuvien määrä toimintakaudella
 • Erityisryhmien lukumäärä toimintakaudella

Erityisryhmien liikuntaa järjestävät yhdistykset, yhteisöt ja eläkeläisjärjestöt:

 • Toiminnassa mukana olevien jäsenten määrä
 • Kokoontumiskertojen määrä toimintakaudella
 • Kokoontuvien ryhmien määrä toimintakaudella
 • Seuran toimintakauden pituus viikkoina
 • Yhdistyksen järjestämien leirit ja tapahtumat sekä niiden osallistujamäärät toimintakaudella
 • Yhdistyksen ilman ulkopuolista tukea (esim. seuratuki) palkkaama henkilökunta
  • Ilmoitetaan kuukausipalkatut htv:t (henkilötyövuodet) esim. puolipäiväinen ja jatkuva = 0,5 htv
 • Yhdistyksen toiminnassaan käyttämien tilojen vuokrakustannukset/vuosi
  • Ilmoitetaan kustannukset tuusulalaisten jäsenten osalta

Tiedot ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella ja avustuksen suuruus määräytyy kustakin kriteeristä saatujenpisteiden perusteella.

Kaikki avustettavan ja ilmoitetun toiminnan on oltava nuorisotyötä ja liikuntatoimintaa.

Jokainen kriteeri pisteytetään toiminnan laajuuden näkökulmasta, min. 1 p- max. 10 p

Lautakunta voi halutessaan painottaa osa-alueita, lähtökohtainen maksimipistemäärä/kriteeri on 10.

Avustettavaa toimintaa on tuusulalaisille lapsille ja nuorille sekä erityisryhmille suunnattu toiminta, ns. tuusulalaisuusaste (kerroin, joka määritellään lopuksi esim. 70px0,80=56p)

Hakemukseen ilmoitetaan yhdistyksen edellisen vuoden lopun mukaiset määrät. Pistemäärää voidaan nostaa tai laskea yhdellä, mikäli toiminta on edellisvuoden lopun tilanteesta hakupäivään oleellisesti muuttunut.

Poikkeus: Ylikunnallinen toiminta katsotaan avustettavaksi myös sellaisten erityisryhmien osalta, joissa tehdään ylikunnallista yhteistyötä, esim. toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista järjestää useassa paikassa.

Yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä seuraavat toimintaa koskevat, viimeisimmät liitteet:

 • Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Liitteet toimitetaan Tuusulan sivistystoimeen osoitteella: kasvatusjasivistys@tuusula.fi

Usein kysyttyjä kysymyksiä toiminta-avustuksesta: 

Kysymys: Arvioidaanko toimintakertoja koronan vuoksi, jos ne eivät toteutuneet suunnitellusti?
Vastaus: Ei arvioida, vaan ne ilmoitetaan kuten ne ovat tapahtuneet.

Kysymys: Milloin seura on ylikunnallinen?
Vastaus: Kun seura hakee toiminta-avustusta Tuusulan lisäksi myös muualta. Lomakkeessa kysytään jäsenmäärä toisella paikkakunnalla ja tuusulalaisuusaste lasketaan jäsenmäärien keskinäisen suhteen mukaisesti.

Kysymys: Mitkä tiedot ilmoitetaan lomakkeeseen ylikunnallisen seuran osalta?
Vastaus: Kaikkien kuntien, joista toiminta-avustusta haetaan poislukien tilakustannukset, jotka ilmoitetaan vain Tuusulassa sijaitsevien tilojen osalta. Avustus haetaan siis tilan sijaintikunnasta. Poikkeuksena erityisliikuntaa järjestävät yhdistykset, jotka ilmoittavat kustannukset tuusulalaisten jäsenten osalta.

Kysymys: Esimerkiksi toimintakausi päättyy vasta kesäkuussa ja haku huhtikuussa. Miten toimitaan?
Vastaus: Arvioidaan hakupäivän ja toimintakauden päättymisen välillä tapahtuvat määrät hakemuksessa. Hyväksytään myös taannehtivasti kokonaisen vuoden määrät. Muutoin hakemukseen ilmoitetaan vain toteutuneet harjoitukset ja kokoontumis ml. verkossa järjestetyt kokoontumiset.

Kysymys: Leirit ja tapahtumat ja niiden osallistujamäärät. Mitkä tiedot ilmoitetaan?
Vastaus: Säännöllisten kokoontumisten lisäksi järjestettävät avoimet tilaisuudet, yleisötapahtumat, päivä ja yöleirit tai niihin rinnastettavat toiminnot.

Kysymys: Lasketaanko lyhyt ja osallistujille maksullinen kurssitoiminta kokoontumiskertojen määrään?
Vastaus: Ei lasketa. Vain toimintakaudella tapahtuva säännöllinen ja pidempiaikaisen toiminnan kokoontumiskerrat sisällytetään hakemukseen.


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustuksia koskevat yhteiset ohjeet

 • Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksien jakoperusteista ja niihin vuosittain varattujen määrärahojen jakautumisesta.
 • Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen.
 • Myönnetty avustus on käytettävä sinä toimintavuonna, jolloin avustus haetaan.
 • Avustus voidaan periä takaisin, jos sitä ei ole käytetty siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muutosta on haettava kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kirjallisesti.
 • Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys, jossa tuotot ja kulut on eritelty. Selvityksen liitteiksi lisätään kuitit. Selvitys on toimitettava viimeistään 31.12. mennessä. Selvityksen tekeminen ei koske työskentelyapurahan saajaa.
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat.
 • Palvelualueen päällikkö voi tarvittaessa tehdä jakoperusteisiin teknisluonteisia korjauksia.
 • Avustuksista raportoidaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 • Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteydenpitoon, yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin.
 • Avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla tuusula.fi/tietosuojaseloste. 

Lisätietoja:

Kulttuuripalveluiden avustukset
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, 040 314 3456

Vapaa-aikapalveluiden avustukset
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, 040 314 2220

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan periaatteet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan avustamiseksi on hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.11.2021. Kokouspöytäkirja >