Ohjeita yli 600 m2 rakennuskohteen rakennekatselmukseen

Tuusulan rakennusvalvonta kiinnittää vastaavan työnjohtajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvien huomiota rakenteiden suunnitelmienmukaisuuteen. Toteutettujen rakenteiden tulee vastata kohteen rakennesuunnitelmia. Jos rakennustyön aikana rakenteita joudutaan muuttamaan, on suunnitelmat päivitettävä vastaamaan toteutusta. Erityissuunnitelmien rakennusaikaiset muutokset toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle suunnitelman laatijan ja vastaavan erityissuunnittelijan allekirjoituksella varustettuna rakennesuunnitelmaohjeen mukaisesti ennen kyseessä olevan työvaiheen aloittamista.


 

Katselmuksen tilaus

Rakennustyömaalla tehtävät katselmukset ovat osa viranomaisvalvontaa. Katselmuksia tehdään rakennustyön edistyessä rakennuslupaehtojen määräämässä laajuudessa. Vastaavan työnjohtajan velvollisuus on tilata ko. katselmuksen suorittaja työmaalle.

Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnan valvontatarkastajalta siinä vaiheessa, kun rakennuksen runkorakenteet ovat valmiit ja ne ovat vielä kokonaan näkyvissä. Rakennekatselmus voidaan myös suorittaa osittain, jos rakennushanke etenee osissa. Ennen rakennekatselmuksen tilaamista on varmistettava kohteen vastaavalta rakennesuunnittelijalta rakennesuunnitelmien hyväksyttämistilanne. Jos joitain rakennesuunnitelmia tarkastettavalta alueelta on vielä hyväksyttämättä, on ne hyväksytettävä ennen rakennekatselmusta.

Yli 600m2 rakennushankkeen rakennekatselmuksen suorittaa tarkastusinsinööri ja aika varataan etukäteen numerosta (09) 8718 3590 tai 040 314 3590. Hänen sijaisenaan toimivat omien alueidensa puitteissa valvontatarkastajat. Rakennusvalvontaviranomainen voi myös suorittaa pistokokeenomaisesti rakentamistyön aikana valvontakatselmuksen työmaalle, jolloin tarkistetaan erityisesti työmaalla käytettävän tarkastusasiakirjan merkintöjen ajantasaisuus.


 

Katselmuksen sisältö

Viranomaiskatselmuksiin on käytettävissä vain rajallinen aika ja niitä suoritetaan vain rakennuslupapäätöksessä mainituissa tai aloituskokouksessa sovituissa työvaiheissa. Ensisijaisesti viranomaiskatselmuksen tarkoituksena on varmistua, että

  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan mukaisesti
  • tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja selvitykset on tehty
  • aloituskokouksessa määrätyt vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastajat ovat hoitaneet velvollisuutensa ja tehneet tästä vaadittavat merkinnät tarkastusasiakirjaan.

Ensisijainen vastuu rakennustyön oikeasta suorittamisesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä, jonka on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Lisäksi tarkastus- ja valvontavastuu rakennustyöstä on rakennustyötä varten hyväksytyllä vastaavalla työnjohtajalla sekä aloituskokouksessa määritellyillä muilla vastuuhenkilöillä. Rakennustyön aikaisia runkotarkastuksia voi myös suorittaa kohteen rakennesuunnittelija, joka tällöin omalta osaltaan merkitsee tarkastukset tarkastusasiakirjaan tai työmaan tarkastuspöytäkirjaan. 

Heiltä saat lisätietoa rakennekatselmuksien suorittamisesta:

Tarkastusinsinööri

Etelä-Tuusulan valvontatarkastaja

Pohjois-Tuusulan valvontatarkastaja