Oppilashuolto

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä.

Tukitoimia ovat mm.

*opetuksen eriyttäminen *tukiopetus *osa-aikainen erityisopetus ja/tai oppimissuunnitelma *erityisopetussiirtopäätös ja HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)

Koulupsykologi Psykologi on koulussa lapsen ja nuoren psyykkisen kasvun ja kehityksen, oppimisen ja mielenterveyden asiantuntija. Koulupsykologitoiminta painottuu ala-asteille ja erityisluokille. Psykologi on jäsenenä koulun oppilashuoltoryhmässä. Koulupsykologi voi olla avuksi mm. oppimisvaikeuksissa keskittymisvaikeuksissa tunne-elämän ongelmissa käyttäytymisen ja sopeutumisen ongelmissa Aloite psykologin tapaamisiin voi tulla lapselta, vanhemmilta, opettajalta tai muulta lapsen kanssa työskentelevältä. Psykologi tapaa lasta vanhempien suostumuksella.

Koulunkäyntiongelmien selvittelyssä käytetään menetelminä

*lapselle ja vanhemmille ohjausta ja neuvontaa *lapsen psykologisia tutkimuksia ja arviointia *opettajille konsultaatiota *neuvotteluja vanhempien ja opettajien kesken

Psykologipalvelut ovat luottamuksellisia.

Vaunukankaan koululla toimii koulupsykologi Nea Riikonen, puh.040 314 4592, sähköposti etunimi.sukunimi @ keusote.fi

Koulukuraattori Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulun sosiaalityön perustehtävänä on peruskouluikäisten lasten oppivelvollisuuden toteutumisen turvaaminen sekä lasten ja nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa. Oppilaiden ja heidän verkostojensa tapaamisten lisäksi koulukuraattorit toimivat koulujen oppilashuoltoryhmissä ja kouluyhteisöissä konsultteina oppilashuollollisissa asioissa.

Koulukuraattori Heini Peipon tavoittaa Wilma-viestien kautta.

Koulukuraattori on tavattavissa Vaunukankaan koululla pääsääntöisesti tiistaisin ja torstaisin. Sähköposti etunimi.sukunimi @ keusote.fi

Koululaisten tukihenkilö Koululaisten tukihenkilöinä työskentelevät perhetyöntekijät tukevat ja täydentävät koulunkäyntivaikeuksissa olevien ala-asteikäisten lasten kanssa tehtyä oppilashuoltotyötä. Työtä tehdään yhteistyössä vanhempien sekä muiden oppilashuollossa toimivien työntekijöiden kanssa. Työtapa aktivoi lapsia omavastuiseen tavoitteita kohti pyrkimiseen ja niiden saavuttamiseen. Tavoitteena on tukea koululaista/oppilasta erilaisten kouluvaikeuksien voittamisessa ja perhettä erilaisissa tilanteissa. Tukihenkilön puoleen voi kääntyä esimerkiksi silloin, kun erilaiset huolet koulussa tai kotona painavat oppilaan mieltä, kouluun ei jaksa lähteä, läksyjä on usein tekemättä, kaveripiirissä on hankaluuksia tms. Koululaisten tukihenkilö voi tarjota tarvittaessa oppilaalle ja perheelle nopean "ensiavun". Perheen ym. kanssa mietitään tilannetta ja ohjataan mahdollisesti muiden palvelujen piiriin, jos siihen on tarvetta. Oppilaan kanssa tehdään työtä niin koulussa kuin kotonakin, tilanteesta riippuen. Tukihenkilön asiakkaaksi pääsee pääsääntöisesti koulun oppilashuoltoryhmän tai rehtorin ohjaamana. Kiireellistä apua tarvitsevissa tilanteissa voi opettaja tai vanhempi ottaa suoraan yhteyttä tukihenkilöön. Kaikista tukihenkilön tuen piirissä olevista oppilaista keskustellaan koulun oppilashuoltoryhmässä niiltä osin, kuin lapsen opetuksen järjestäminen sitä edellyttää.

Oppilaan tukihenkilön tavoittaa Arja Heinonen, puh. 040 314 4628 tai Wilman kautta

Oppilashuoltoryhmä Ryhmään kuuluvat rehtori, opettajat, koulupsykologi, erityisopettaja, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toimii tarvittaessa myös kriisityöryhmänä (esim. kuolemantapaukset, perheväkivalta jne.).