Avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille, erityisliikuntaan ja hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot:

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Minna Mielonen, p. 040 314 3018

Hyvinvointikoordinaattori Annukka Luoderanta, p. 040 314 3035

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan myöntämä 67 000 euron avustussumma on haettavana 4.-31.1.2024. Lautakunta myöntää avustusta rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. 

Toiminta-avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja hyvinvoinnin edistämiseen

Tuusulan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteet ovat kaikille avustuksille yhteiset ja niistä päättää kunnanhallitus. Tämän lisäksi osalla avustuksista on käytössä avustuskohtaisia myöntökriteereitä.

Avustusten myöntäminen perustuu aina harkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon avustettavan toiminnan tarkoitus, laajuus, laatu sekä kokonaisvaikuttavuus. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää tarkemmin määriteltyjä kriteereitä tai pisteyttämistä.

Avustettavan toiminnan tulee tukea kunnan perustehtävää ja/tai kunnan strategian toteutumista. Talousarviossa ja toimialueiden käyttösuunnitelmissa määritellään vuosittain avustuksiin käytettävissä olevat varat. Avustuksille varattu sitova määräraha jaetaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen käyttöön harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toiminta-avustuksilla avustettavan toiminnan tulee kohdistua tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, erityisliikuntaan, eläkeläisjärjestöjen toiminnan tukemiseen tai yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Myöntökriteerit 

  1. Tuusulan kunnan avustustoiminnan periaatteet sekä
  2. Avustuskohtaiset kriteerit:

Ensisijaisesti avustuksia myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, erityisliikuntaan, eläkeläisjärjestöjen toimintaan ja yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan kiinteästi liittyvään

  • toiminnan kehittämiseen
  • uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen
  • yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn
  • omaehtoisen tekemisen ja aktiivisuuden edistämiseen
  • vapaaehtoistoimintaan
  • väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan sekä muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan.

Avustusta ei myönnetä virkistystoimintaan. Lautakunnan avustusten piiriin eivät kuulu yhdistysten investoinnit. Avustusta ei myönnetä rekisteröityjen puolueiden tai niihin verrattavien järjestöjen tai niiden paikallisosastojen toimintaan. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli hakija on saanut muuta kunnan myöntämää avustusta tai rahoitusta. Tila-avustukset muodostavat tästä poikkeuksen.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat lautakunnan käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja harkinta kunnan yleisten periaatteiden ja avustuskohtaisten kriteereiden puitteissa. Avustusta voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan. 


Tietosuoja 

Avustuksien haun yhteydessä kerättävää tietoa käytetään hakemusten käsittelyyn, yhteydenpitoon, yhdistysrekisterin ylläpitoon ja lakisääteiseen tilastointiin. Hakija tiedostaa, että hakemus ja sen liitteet ovat julkisia asiakirjoja. Avustushakemusrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kunnan verkkosivuilla tuusula.fi/tietosuojaseloste.