A

Tuomala II -osayleiskaavan tarkistus

Tuomala II -osayleiskaavan tavoitteena on ennen kaikkea Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisen alueen kehittäminen seudullisesti merkittävänä yritysalueena. 

Kunnanhallitus päätti 16.1.2017 asettaa osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Kaava on nähtävillä 2.2. - 6.3.2017 välisenä aikana Tuusulan kunnantalolla, osoitteessa Hyryläntie 16, 3. kerros B-siipi, asiakaspalvelu. Asiakaspalvelupiste on avoinna arkipäivisin klo 9–15.

 

Uuden osayleiskaavaehdotuksen materiaalit

 

Tuomala II kaavaselostus

Liite 1. OAS

Liite 2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

Liite 3. Luontoselvitys

Liite 4. Maisemaselvitys

Liite 5. Liito-oravaselvitys

Liite 6. Kaavakarttapienennös A3, merkinnät

Liite 7. OAS- ja luonnosvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen

Liite 8. Luonnosvaiheen yleisötilaisuuden muistio

Liite 9. Kaupalliset vaikutukset (Entrecon, 2011)

Liite 10. Hulevesiselvitys

Liite 11. Liikenneselvitys

Liite 12. Ehdotusvaiheen muistutukset ja lausunnot vastineineen

Liite 13. Kaupan mitoitus - Poikkitien ja Tuomalan kaava-alueet (Ramboll, 2015)

 

 

Yhteystiedot: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tuomala II osayleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä MRA 19 §:n mukai­sesti 16.10.–17.11.2014 vä­lisenä aikana.  

Ensimmäisen kaavaehdotuksen materiaalit

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2010. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 

•Kaava-alueen rajaus – vain vanhan Lahdentien ja moottoritien välinen alue
–Vanhan Lahdentien itäpuolelle jää voimaan nykyinen osayleiskaava
•Kaupallisen kerrosalan rajoittaminen (max 30 000 k-m2)
•Kaavamääräysten muokkaaminen
–P-7 —>  KM-4, P-4
–TP-4  —>TP-1
•Viheryhteyksien osoittaminen yhteystarvemerkinnöillä
•Hulevesien mahdollisten keräyspaikkojen osoittaminen
•Kevyen liikenteen yhteystarpeen osoittaminen koko kaava-alueen osalle vanhan Lahdentien varteen
•Kahden poikittaisen tieliikenteen yhteystarpeen osoittaminen sekä eteläiseen TP-1 –kortteliin pohjois-eteläsuuntaisen tieliikenteen yhteystarpeen osoittaminen.


Luonnosvaiheen materiaalit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Liitteet 1-6

Liitteet 7-9 luonto-, maisema- ja liito-oravaselvitys

Liitteet 10-16, 20-21

Liite 17. Kaavakarttapienennös

Liite 18. Kaavamerkinnät ja -määräykset

Liite 19. Yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma