Tuomala II -osayleiskaavan tarkistus

Tuomala II kaava-alue

Tuomala II -osayleiskaavan tavoitteena on ennen kaikkea Lahden moottoritien ja vanhan Lahdentien välisen alueen kehittäminen seudullisesti merkittävänä yritysalueena. Valtuusto hyväksyi osayleiskaavan 29.5.2017.

Kaava-aineisto

Kaavakartta

Merkinnät ja määräykset

Selostus

 Yhteystiedot: yleiskaavasuunnittelija Henna Lindström

 


 

 

Kunnanhallitus päätti 16.1.2017 asettaa osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville. Kaava oli nähtävillä 2.2. - 6.3.2017.

 

Uuden osayleiskaavaehdotuksen materiaalit

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tuomala II osayleiskaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä MRA 19 §:n mukai­sesti 16.10.-17.11.2014 vä­lisenä aikana.  

Ensimmäisen kaavaehdotuksen materiaalit

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä keväällä 2010. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaavaan on tehty seuraavat muutokset: 

•Kaava-alueen rajaus - vain vanhan Lahdentien ja moottoritien välinen alue
-Vanhan Lahdentien itäpuolelle jää voimaan nykyinen osayleiskaava
•Kaupallisen kerrosalan rajoittaminen (max 30 000 k-m2)
•Kaavamääräysten muokkaaminen
-P-7 —>  KM-4, P-4
-TP-4  —>TP-1
•Viheryhteyksien osoittaminen yhteystarvemerkinnöillä
•Hulevesien mahdollisten keräyspaikkojen osoittaminen
•Kevyen liikenteen yhteystarpeen osoittaminen koko kaava-alueen osalle vanhan Lahdentien varteen
•Kahden poikittaisen tieliikenteen yhteystarpeen osoittaminen sekä eteläiseen TP-1 -kortteliin pohjois-eteläsuuntaisen tieliikenteen yhteystarpeen osoittaminen.


Luonnosvaiheen materiaalit

Kaavakartta

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet

Liitteet 1-6

Liitteet 7-9 luonto-, maisema- ja liito-oravaselvitys

Liitteet 10-16, 20-21

Liite 17. Kaavakarttapienennös

Liite 18. Kaavamerkinnät ja -määräykset

Liite 19. Yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma