• Tuusulanjärven eteläpäädyn Natura-alue on monien lintujen pesimäpaikka

  • Orava kurkkii oksalta Tuusulajärven rannalla

  • Aikojen saatossa syntyneitä polkuja pitkin Tuusulanjärven näkymät avautuvat jännitävänä

  • Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä Tuusulanjärven alueen virkistyskäyttöä

Kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet

Kuntastrategian mukaisesti Tuusulan kunta yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristö-keskuksen kanssa kehittää Tuusulanjärven ja jokilaakson aluetta monin eri toimenpitein. Huhtikuussa 2017 käynnistyneen Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman tavoitteena on kehittää muun muassa alueen viheralueita parantamalla järven saavutettavuutta ja avaamalla järvinäkymiä. Tausta-aineistona on käytetty jo aiemmin koottua materiaalia ja aineistoja suunnittelun ja alueen selvitysmateriaaleja.

 

Suunnittelua ELYn kanssa

Viherpalvelut suunnittelee lintualueen hoitotoimia yhdessä ELY-keskuksen lintuvesikoordinaattorin kanssa.

Suunnittelemme ja kehitämme

Tuusulanjärven virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on suunnitella Tuusulanjärven ympäri kulkeva yhtenäinen kulkureitti. Suunnitelman arvioitu valmistumisaikataulu on syksy 2021. Yleissuunnitelma kuvaa Tuusulanjärven Tuusulan puoleisen alueen jo olemassa olevia ja suunniteltuja toimintoja. Suunnitelmasta löytyvät eri kulkutavoin liikuttavat reitit, virkistys- ja harrastuskohteet sekä kulttuuri- ja matkailukohteet. Tuusulanjärven ranta-alueille ollaan parhaillaan tekemässä kiinteistörajojen määrittämistä ja vesijättöjen lunastamista. Tämä helpottaa rannan suunnittelua tulvaisuudessa. Tällä hetkellä toimitusta tehdään Tuusulanjärven länsipuolen ranta-alueilla. Uimarantasuunnittelu-työryhmä on muodostettu selvittämään mahdollisuutta uimarannalle Tuuskodon rantaan. Uimarantasuunnitelmat aloitetaan loppuvuodesta 2021.

Tuusulanjärven rannan läheisyydessä, puiston laidalla, sijaitsee Fjällbon asuinrakennus. Rakennus kaavoitetaan omalle tontilleen irralleen sitä ympäröivästä puistosta. Alueen kaavamääräys päivitetään ajantasaiseksi, ja kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuus lisärakentamiseen. Kaavoituksessa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Pyöräilyä ja kevyttä liikennettä edistetään Tuusulassa esimerkiksi kehittämällä pyöräilyreittien opastusta. Kevyen liikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan suunnittelemalla turvallista kulkua Kirkkotieltä Tuusulanjokilaaksoon​.

Anttilan tilakeskuksen rannan kehittäminen

Anttilan tilakeskuksen alue oli mukana maailman suurimmassa arkkitehtuurikilpailussa, Europan 15:ssa. Aluetta suunnitellaan maisemallisten lähtökohtien sekä alueen arvojen perusteella. Osa rakennuksista puretaan ja osa suojellaan. Ranta suunnitellaan yleiseen, kuntalaisten yhteiseen käyttöön. Kilpailun voittaja on työstänyt alueelle asemakaavaa yhdessä Tuusulan kunnan kanssa. Kilpailussa toiseksi sijoittunut ryhmä on suunnitellut Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäyttöä. Suunnitelmassa osoitetaan alueelle mm. piknik- ja grillauspaikka, kevyen liikenteen silta Hankkijanojan yli, oleskelulaituri sekä venelaituri. Anttilan tilakeskuksen rannan piknik-alueella pääsee paistamaan makkaraa ja grillaamaan kauniissa järvimaisemissa. Rannan suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä osakaskunnan kanssa.

Makkaranpaistoa Anttilanrannassa

Viherpalvelut paistavat makkaraa ja lättyjä Anttilan tilakeskuksen uudella piknik-paikalla, joka sijaitsee Tähtientien päässä.

Edistämme luonnon monimuotoisuutta

Tuusulanjärvi on kunnan sininen sydän, joka on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Ympäristöministeriö myönsi alueen lintujen olosuhteiden parantamiseksi noin 80 000 euroa Kunta-Helmi-rahoitusta. Lintujen olosuhteita parannetaan säännöllisesti pensaita ja puustoa raivaamalla, vesikasvillisuutta niittämällä, pienpetoja pyydystämällä ja ruoppaamalla linnuille sokkeloista pesimä- ja ruokailualuetta. Suomen suurinta vesiensuojelukosteikkoa eli Rantamo-Seittelin lintukosteikkoja huolletaan säännöllisesti. 

Tuusulanjärven kunnostustöitä on tehty pitkäjänteisesti jo neljänkymmenen vuoden ajan. Vuosittaisiin kunnostustoimenpiteisiin kuuluvat mm. hoitokalastus, hapetus ja vesikasvien niitto. Järven tilaa pyritään parantamaan myös valuma-alueita kunnostamalla. Tuusulanjärven valuma-alueiden kunnostus jatkuu.

Meritaimenen luonnonkantoja kutee enää muutamassa joessa. Kutusoraikkojen teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä. Tuusulan jokipuistoon rakennettiin kutusoraikkoja kesällä 2019. Kutusoraikkoja hoidetaan vuosittain yhteistyössä Keudan kanssa.

Kunnan maalle Tuusulanjokilaaksoon ja Tuusulanjärven rannalle rakennettiin laitumia kesällä 2020. Laidunnuksella hoidetaan alueita, ja pidettän yllä perinnemaisemaa. Laidunnusta on tarkoitus jatkaa kesäisin. Sarvikallion luonnonsuojelualueelle valmistus vuonna 2019 virkistysreitti yhteistyössä Uuvi Ry:n kanssa. Parhaillaan selvitetään mahdollisuutta laajentaa Sarvikallion luonnonsuojelualuetta. Viime vuonna kohde oli Uudenmaan suosituin virkistyskohde Uuvin mukaan.

Vuonna 2020 Tuusulan kunta osallistui Pelasta Pörriäinen -kampanjaan kukkaniittyjä perustamalla. Tuusula kukkimaan -hanke jatkuu kesäisin eri puolille Tuusulaa kylvetään kukkaniittyjä pörriäisille.

Telkköpoikue

Telkkäpoikue

Rakennamme ja luomme

Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat käynnistäneet vuoropuhelun, jossa selvitetään mahdollisuuksia museoiden yhteiseen markkinointiin, kokoelmatilaan sekä muihin yhteistyömahdollisuuksiin. Myös muita matkailupalveluita tuotteistetaan, sillä Tuusulassa on nähtävää moneksi päiväksi. Tuusulanjärvi ja sen sijainti lentokentän läheisyydessä tarjoaa mahdollisuuden esteettömien luontoliikuntapalvelupakettien kehittämiseen. Ideaa on jo lähdetty toteuttamaan, sillä tällä hetkellä kilpailutetaan esteetöntä lintutornia ja sille johtavaa esteetöntä reittiä. Hankkeelle on anottu valtionavustusta Uudenmaan ELY-keskuksesta. Rahoitus on suunnattu Suomen kuntien lähivirkistysalueiden ja lähiluontoalueiden kunnostamiseen, kehittämiseen sekä palvelujen parantamiseen.

Europan 15:ssa toiselle sijalle tullut kansainvälinen ryhmä on suunnitellut Anttilan tilakeskuksen rannan piknik-alueen. Alueella voi käydä grillaamassa ja ihastelemassa kaunista järvimaisemaa. Myös koulut hyödyntävät pyöreää pöytärakennelmaa opetuksessa.

Tuusulanjärven ympäristön pienten yrittäjien sähköinen kauppapaikka on otettu käyttöön.

Fjällbon omenatarha

Keväisin Fjällbossa kukkivat omenapuut.

Korjaamme ja kunnostamme

Tuusulanjärven venepaikkoja on kunnostettu tehokkaasti. Vuonna 2020 valmistuivat Pappilan venevalkama ja Koskenmäenrannan venevalkama. Tuomalan venepaikat on tarkoitus kunnostaa vuonna 2021.

Tuusulanjokilaaksoon laadittiin luonnonhoitosuunnitelma vuonna 2019 ja  luonnonhoitotöitä on tarkoitus tehdä vuosittain. Jokipuiston vanha puistosuunnitelma on tarkoitus päivittää lähitulevaisuudessa.

Jokipuiston taimien kutusoraikkojen hoidetaan vuosittain yhteistyössä Keudan kanssa. Tuusulan jokipuistoon rakennettiin kutusoraikkoja kesällä 2019. Kutusoraikkojen teolla pyritään vahvistamaan taimenen luontaista lisääntymistä.

 

Pappilan venevalkama

Uusittu Pappilan venevalkama.

Ylläpidämme ja hoidamme

Tuusulanjärven rannalla on paljon kohteita ja ne vaativat ammattitaitoista hoitoa ja ylläpitoa. Tuusulanjärvi on kaiken keskiössä ja siksi on tärkeää, että järvi voi hyvin. Tuusulanjärven kunnostetaan vuosittain hapettamalla vettä, niittämällä vesikasveja ja poistamalla järvestä särkikaloja. Järven tilaa pyritään parantamaan myös järven valuma-alueita kunnostamalla. Rantamo-Seittelin keinokosteikko on lintujen suosima alue, jonka hoito- ja ylläpitotoimissa edistetään myös lintujen viihtyvyyttä alueella. 

Parhaillaan on työn alla Tuusulan Rantatien ja Kirkkotien maisemasuunnitelma, jonka tavoitteena on palauttaa Rantatieltä jo kadonneita alueen maisemalle tyypillisiä elementtejä. Työssä laaditaan selvitys Rantatien ja Kirkkotien kulttuurihistoriallisista maisemaelementeistä, pihapiireistä ja puutarhoista ja siitä, miten ne voidaan säilyttää tai päivittää osaksi tulevaisuutta. Rantatien varrella sijaitsee Pekka Halosen taiteilijakoti Halosenniemi. Alueen kunnostamiseksi on laadittu kehittämissuunnitelma. Vuoteen 2028 mennessä taitelijakoti, sauna ja puutarha kunnostetaan, asiakaspalvelurakennus uusitaan ja pysäköintialuetta laajennetaan.

Tärkeää on ennaltaehkäistä upeisiin kohteisiin kohdistuva ilkivalta, joten kameravalvontamahdollisuuksia selvitään esimerkiksi Sarvikallion virkistysalueelle.

Edistämme matkailua

Tuusulassa on nähtävää moneksi päiväksi. Tuusulaan on helppo saapua kauempaakin, sillä lentokenttä on lähellä. Kauniissa kunnassa luonto- ja kulttuuri kohtaavat ainutlaatuisella tavalla, joten mahdollisuuksia matkailun edistämiseen ja kehittämiseen on paljon. Esimerkiksi kulttuurimatkailua ollaan kehittämässä yhdessä Järvenpään ja Keravan kanssa. Työn alla on parhaillaan yhteinen kulttuurimatkailureitti.

Visit Lake Tuusula -bussi on kiertänyt kesäisin Tuusulanjärven kohteita. Bussikonseptia on tarkoitus kehittää edelleen. Tänä vuonna laaditaan Tuusulanjärven matkailumainos, joka pyörii koko Uudenmaan paikallislehtien digitaalisissa kanavissa (viikkotavoittavuus yht. n. 500 000 näyttöä). Myös Helsingin kaupungin kanssa on aloitettu matkailuneuvontakumppanuus.