Päämiehen asema ja toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Edunvalvojan määrääminen ei estä päämiestä itse vallitsemasta omaisuuttaan tai tekemästä oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Pääsääntönä toisin sanoen on, että päämies eli henkilö, jolle edunvalvoja määrätään, säilyttää oikeustoimikelpoisuutensa. Päämiehen etujen suojaamiseksi tämän oikeustoimikelpoisuutta voidaan kuitenkin holhoustoimilaissa säädetyin edellytyksin rajoittaa. Näin voidaan menetellä, jos täysi-ikäinen on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut tärkeät etunsa ovat tämän vuoksi vaarassa eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan.


Toimintakelpoisuuden rajoitus voidaan määrätä koskemaan tiettyjä oikeustoimia tai tiettyä omaisuutta. Äärimmäisessä tapauksessa päämies voidaan myös julistaa vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta itse vallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia, jollei laissa toisin säädetä. Ketään ei kuitenkaan saa julistaa vajaavaltaiseksi, jos muut holhoustoimilain mahdollistamat toimenpiteet (edunvalvojan määrääminen tai vajaavaltaiseksi julistamista vähäisempi toimintakelpoisuuden rajoittaminen) ovat riittäviä turvaamaan hänen etunsa. Toimintakelpoisuutta ei saa muutoinkaan rajoittaa enempää kuin asianomaisen edun suojaamiseksi on tarpeen. Menettelystä toimintakelpoisuuden rajoittamista koskevassa asiassa on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on sanottu edunvalvojan määräämistä koskevasta asiasta.