• Tuusulan Liikkuva koulu

      Lisää liikettä koulupäiviin ja vähemmän istumista oppitunneilla

Tuusulan Liikkuva koulu

Liikkuva koulu -ohjelman taustaa

Liikkuva koulu -ohjelma on osa hallituksen peruskoulun uudistamisen kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tavoitetta viedään eteenpäin Liikkuva koulu -ohjelman avulla, joka laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskoululaisia. Ohjelman valtakunnallistamiseen ohjataan vuosina 2016-2018 yhteensä 21 miljoonaa euroa. (OKM, 2016). 

Mitä Liikkuva koulu merkitsee Tuusulan kouluissa?

Tulevaisuuden Tuusulan liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.

Liikkuvan koulun tavoitteena onkin luoda Tuusulan koulujen arkeen ja perustoimintaan kytkeytyvä aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Pyrimme joka luokka-asteella vähentämään istumista oppitunneilla ja tuemme oppimista toiminnallisilla menetelmillä. Tuusulan Liikkuva koulu teemana onkin ”Lisää liikettä koulupäiviin ja vähemmän istumista oppitunneilla”.

Tuusulan Liikkuva koulun kohderyhminä ovat kaikki kuntamme peruskouluikäiset lapset ja nuoret, lähitulevaisuudessa myös Tuusulan lukiolaiset liittyvät mukaan. Toiminnan keskiössä on oppilaiden osallisuus toiminnan suunnittelussa, ja myös toteutuksessa. Lisäämme uutta ajattelua kehittäessämme ja muuttaessamme toimintakulttuuria entistä aktiivisemmaksi.

Tuusulan Liikkuva koulu huomioi myös Tuusulan varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan alaisuudessa olevat lapset.

”Lapselle annetaan mahdollisuus päivittäiseen liikkumiseen ja ympäristö luodaan liikuntaan houkuttelevaksi. Säännöllisellä ja ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen motoriselle oppimiselle ja kokonaisvaltaiselle kehitykselle ”.

Koulujen yhteydessä toimivat esiopetuksen ryhmät saavat Liikkuvasta koulusta helposti toimintamalleja päivittäisen liikunnan lisäämiseksi

Kohderyhmänä on myös opetushenkilöstö. Opetushenkilöstön koulutus on keskeinen osa Liikkuva koulu -hankkeen painopistettä.

Tuusulan Liikkuva koulu -hanke

Tuusulan kunnan Liikkuva koulu hanke perustuu Tuusulan kunnan Kasvatuksen ja koulutuksen kehittämisen suunnitelmaan vuosille 2014-2018.

Hyvinvointi on osaamisen ja oppimisen perusta. Se voidaan nähdä yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvointina. Hyvinvointi voidaan jäsentää neljään osa-alueeseen: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen hyvinvointi. Nämä osa-alueet muodostavat yhdessä vahvan pohjan kestävälle hyvinvoinnille.

Kestävän hyvinvoinnin painopiste on varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön toimintakulttuurin vahvistaminen.

Kestävässä hyvinvoinnissa kiinnitetään huomiota fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen hyvinvointiin. Fyysisen hyvinvoinnin lisääminen toteutuu mm. huolehtimalla oppimisympäristöjen, niin lasten kuin aikuistenkin, ergonomiasta. Näin vähennetään poissaoloja ja luodaan mahdollisuuksia kehittää erilaisia pedagogisia ratkaisuja.

Lisätietoja:
Tuusulan Liikkuva koulu -hankkeen koordinaattori Kimmo Kiuru
Sähköpostitse: liikkuvakoulu(at)tuusula.fi