Puiden kaataminen - lupamenettely Tuusulassa

Omakotitontilta tai -rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman luvan hakemista seuraavien ehtojen täyttyessä:

  • Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita kaatotoimenpiteen jälkeen kaavamääräyksen edellyttämä määrä. Mikäli kaavassa ei ole muuta määrätty, tulee puita olla tontin tai rakennuspaikan rakentamatonta aluetta kohden vähintään 1 kpl / 200 m².
  • Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä.
  • Puut eivät kasva sellaisella tontin/rakennuspaikan osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
  • Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
  • Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus.

Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa.

Taloyhtiöissä, suunniteltaessa puiden kaatoa, tulee ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja tarvittaessa hakea lupa.

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle alueelleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, mikäli niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensisijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta siinä tapauksessa, ettei puun haltija kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli. Naapuruussuhdelakia valvoo poliisi ja lain alaisuuteen kuuluvat riita-asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa. Em. lakia koskevat asiat eivät kuulu rakennusvalvonnan toimivaltuuksiin.


Tuusulassa puiden kaatolupia haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta ympäri vuorokauden.

Mikäli olet epävarma, tarvitaanko lupa puiden kaatamiselle vai ei, ole yhteydessä alueen valvontatarkastajiin. Pohjois-Tuusulassa asioita hoitaa valvontatarkastaja Esko Näveri p. 040-314 3593 ja Etelä-Tuusulassa Timo Pekkala p. 040-314 3594.