Kellokosken koulun tukipolku

Koulussa toteutettavan oppilaan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Näitä oppilaita tuetaan pääsääntöisesti seuraavan tukipolun mukaisesti:

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille ja sitä annetaan oppilaille heti, kun tuen tarve ilmenee. Yleinen tuki tarkoittaa pedaogisia ratkaisuja ja tukimuotoja, joita oppilas tarvitsee oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi, mm. tapaamiset huoltajien kanssa, tukiopetus tai ryhmäjärjestelyt. Oppimissuunnitelma voidaan laatia tässä vaiheessa. Yleisen tuen aloittaminen ei vaadi erillisiä päätöksiä, vaan sitä tulee antaa oppilaalle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuen tarpeen kasvaessa oppilas on oikeutettu saamaan tehostettua tukea, jolloin pedagogisen tuen ryhmä tekee päätöksen yleisen tuen jatkamisesta tai tehostetun tuen aloittamisesta pedagogisen arvion perusteella.


Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on oppilaan koulunkäynnin säännöllistä ja yksilöllistä tukemista. Oppilas tarvitsee usein monia tukimuotoja koulunkäyntinsä tueksi. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Kun oppilas on siirtynyt saamaan tehostettua tukea, laaditaan hänelle vuosittain oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelmassa asetetaan yksilölliset tavoitteet tulevalle lukuvuodelle ja suunnitellaan sopivat tukimuodot koulunkäynnin tueksi. Asetettuja tavoitteita ja tukimuotoja arvioidaan lukuvuoden aikana.

 

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei ole riittävä, arvioidaan hänen tarvitsemaa tuen tasoa koulun pedagogisen tuen ryhmässä pedagogisen selvityksen perusteella. Virallisen päätöksen erityisen tuen aloittamisesta tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen perusteella. Huoltajien suostumus erityiseen tukeen siirtymisestä kysytään erillisellä Huoltajan kuuleminen-lomakkeella aina kirjallisesti. Kun oppilas on siirtynyt saamaan erityistä tukea, laaditaan hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. HOJKS laaditaan vuosittain ja siihen kirjataan yksilölliset tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle. Tavoitteiden ja tukimuotojen toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Erityinen tuki muodostuu laaja-alaisesta erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat yksilöllisen kokonaisuuden ja oppilasta kuullaan tukimuotojen suunnittelussa. Huoltajien tuki ja moniammatillinen yhteistyö ovat olennainen osa erityistä tukea.

 

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti lisäharjoitusta tarvitseville koulun muun opetuksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena. Tukiopetusta annetaan oppilaan työjärjestyksen ulkopuolella.

 

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on yksi oppilaille suunnatuista tukipalveluista, joka täydentää luokanopettajien työtä. Osa-aikainen erityisopetus on opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea oppimiseen. Opetus toteutuu pääasiassa yksilö- tai pienryhmäopetuksena, mutta voi olla myös samanaikaisopetusta, jolloin erityisopettaja toimii oppilaan kotiluokassa. Erityisopetuksen osa-alueita ovat mm. lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, vieraat kielet ja opiskelutekniikat. Erityisopetus on osa-aikaista eli oppilas työskentelee erityisopettajan kanssa muutamia kertoja viikossa.

 

Lasten ja nuorten tukeminen esi- ja perusopetuksessa - opas esittelee tarkemmin lapsen tai nuoren tukemista koulupolun eri vaiheissa.