Koulunkäynnin tuki

Kellokosken koulun tukipolku

Koulussa toteutettavan oppilaan ohjauksen tulee ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle perusopetuksen jälkeen. Näitä oppilaita tuetaan pääsääntöisesti seuraavan tukipolun mukaisesti:

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille.

1. Oppilaalla huomataan tuen tarve. Keskustelu oppilaan kanssa. 
2. Kodin ja koulun välinen keskustelu 
3. Pedagogiset ratkaisut, tukikeskustelut, tukiopetus jne. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä jo tässä vaiheessa. 
4. Laaja-alainen erityisopetus, koulukuraattori, koululaisten tukihenkilö, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologin konsultaatio tms. 
5. Pedagoginen arvio 
6. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä: oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen yleisen tuen jatkamisesta tai tehostetun tuen aloittamisesta pedagogisen arvion perusteella.


Tehostettu tuki

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tuen tarve on säännöllistä, tai tarvitaan useita tukimuotoja samanaikaisesti.

7. Oppimissuunnitelma 
8. Pedagoginen selvitys 
9. Koulupsykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tms. asiakkuus 
10. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä

Erityinen tuki

Tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen perusteella.

11. E-päätös ja HOJKS

 

Tukiopetus

Tukiopetusta annetaan opinnoissa tilapäisesti lisäharjoitusta tarvitseville koulun muun opetuksen ja ohjauksen lisäksi. Se toteutetaan pienryhmäopetuksena tai tarvittaessa yhdelle oppilaalle annettavana lisäopetuksena. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana samanaikaisopetuksena tai niiden ulkopuolella.

 

Osa-aikainen erityisopetus

Erityisopetus on yksi oppilaille suunnatuista tukipalveluista, joka täydentää luokanopettajien työtä. Osa-aikainen erityisopetus on opetusta oppilaille, jotka tarvitsevat lisätukea oppimiseen. Opetus toteutuu pääasiassa yksilö- tai pienryhmäopetuksena, mutta voi olla myös samanaikaisopetusta, jolloin erityisopettaja toimii oppilaan kotiluokassa. Erityisopetuksen osa-alueita ovat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, vieraat kielet ja opiskelutekniikka. Erityisopetus on osa-aikaista eli oppilas työskentelee erityisopettajan kanssa noin 1-2 kertaa viikossa. Muun ajan oppilas työskentelee omassa luokassaan. Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen seulontatestien (artikulaatio, lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka) kautta tai vanhempien, oppilaan, luokanopettajien tai oppilashuoltoryhmän aloitteesta.