Äänioikeus

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt:

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja

b) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Ilmoittautuminen voidaan tehdä käyttäen Väestörekisterikeskuksen lomaketta.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan).

Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa

 

Äänioikeus aluevaaleissa 

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

 

Ää­nioi­keus kuntavaaleissa

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nioi­keu­tet­tu on jo­kai­nen vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä 18 vuot­ta täyt­tä­vä hen­ki­lö, jo­ka on

a ) Suo­men tai muun EU:n jä­sen­val­tion taik­ka Is­lan­nin tai Nor­jan kan­sa­lai­nen ja jon­ka ko­ti­kun­ta ky­sei­nen kun­ta on 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää; tai

b) muun val­tion kan­sa­lai­nen, jon­ka ko­ti­kun­ta ky­sei­nen kun­ta on 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää ja jol­la on ol­lut yh­tä­jak­soi­ses­ti ko­ti­kun­ta Suo­mes­sa kah­den vuo­den ajan las­ket­tu­na 51. päi­väs­tä en­nen vaa­li­päi­vää; tai

c) EU:n tai Suo­mes­sa toi­mi­van kan­sain­vä­li­sen jär­jes­tön pal­ve­luk­ses­sa ja jol­la on asuin­paik­ka ky­seis­sä kun­nas­sa 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää edel­lyt­täen, et­tä hä­nen tie­ton­sa on tal­le­tet­tu hä­nen pyyn­nös­tään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään ja et­tä hän on kir­jal­li­ses­ti il­moit­ta­nut maist­raa­til­le vii­meis­tään 52. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää ha­lua­van­sa käyt­tää ää­nio­keut­taan kun­ta­vaa­leis­sa.

 

Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

 
Äänioikeus presidentinvaalissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

 

Digi- ja väestötietoviraston vaalipalvelunumero 029 553 6370.