Äänioikeus

Ää­nioi­keus kuntavaaleissa

Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nioi­keu­tet­tu on jo­kai­nen vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä 18 vuot­ta täyt­tä­vä hen­ki­lö, jo­ka on

a ) Suo­men tai muun EU:n jä­sen­val­tion taik­ka Is­lan­nin tai Nor­jan kan­sa­lai­nen ja jon­ka ko­ti­kun­ta ky­sei­nen kun­ta on 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää; tai

b) muun val­tion kan­sa­lai­nen, jon­ka ko­ti­kun­ta ky­sei­nen kun­ta on 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää ja jol­la on ol­lut yh­tä­jak­soi­ses­ti ko­ti­kun­ta Suo­mes­sa kah­den vuo­den ajan las­ket­tu­na 51. päi­väs­tä en­nen vaa­li­päi­vää; tai

c) EU:n tai Suo­mes­sa toi­mi­van kan­sain­vä­li­sen jär­jes­tön pal­ve­luk­ses­sa ja jol­la on asuin­paik­ka ky­seis­sä kun­nas­sa 51. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää edel­lyt­täen, et­tä hä­nen tie­ton­sa on tal­le­tet­tu hä­nen pyyn­nös­tään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään ja et­tä hän on kir­jal­li­ses­ti il­moit­ta­nut maist­raa­til­le vii­meis­tään 52. päi­vä­nä en­nen vaa­li­päi­vää ha­lua­van­sa käyt­tää ää­nio­keut­taan kun­ta­vaa­leis­sa.

 
Äänioikeus eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa

Äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin luopumalla Suomen kansalaisuudesta.

Hyvinkään maistraatti, p. 071 873 0151.