Metsät

Puistoyksikkö vastaa kunnan omistamien sekä talousmetsien (noin 1100 ha) että puistometsien (noin 384 ha) hoidosta. Hakkuissa ja hoidossa noudatetaan laadittujen metsäsuunnitelmien ohjeita. Metsäsuunnitelmat laaditaan 10 vuodeksi kerrallaan erikseen talous-ja puistometsille. Talousmetsiä hoidetaan silmälläpitäen puuston kasvua ja tavoitteena on usein taloudellinen tuotto. Asemakaava-alueella sijaitseville metsäalueille ei yleensä kohdisteta taloudellisia tuotto-odotuksia vaan hoidossa painotetaan maisema-arvoja ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Pystykauppa

Pystykauppaan sisältyvät hakkuukohteet sijaitsevat Etelä-Tuusulassa Paijalantien länsipuolella ja Ristikivenmäessä. Pystykaupan korjuusta vastaa ostaja. Pystykaupan kohteen valinta perustuu kunnan metsä- ja puistometsäsuunnitelmien pohjalta tehtyyn metsätyöryhmän esitykseen. Pystykauppaan sisältyviä hakkuita ei suoriteta 15.04.-15.07. välisenä aikana (eläinten lisääntymiskausi). Lisäksi korjuun ajoituksessa huomioidaan maaston kantavuus sekä hakkuutapa. Paijanlantien länsipuolisille hakkuukuvioille 293 ja 294 on haettava maisematyölupa. Ristikivenmäessä kuviolla 389 sijaitsee lähde, joka tulee säilyttää ja jonka ympärille on jätettävä suojavyöhyke.

Hankintakauppa

Hankintakauppaan sisältyvät metsäkohteet sijaitsevat Rykmentinpuiston alueella Kulloontien eteläpuolella. Kohteissa tehdään harvennushakkuita ja ensiharvennuksia. Kuvioille 661,664,595,596,584 ja 582 on haettava maisematyölupa.Hankintakauppaan sisältyvät myös vuosittain valittavat puistometsien hoitokohteet sekä rakentamiskohteista poistettava puusto. Hankintakaupassa mukana olevia puistokohteita on Riihikallion alueella, Järvenpääntien ja Kalliopohjantien varressa, Lahelanrinteen ja Lahelankankaan alueella sekä Jokelassa Täkkyrinpuistossa ja Kellokoskella Kariniemenpuistossa. Kohteet tehdään metsurityönä ja pienillä metsätyökoneilla, puistometsien hoidon ja ulkoilukäytön kannalta tarpeellisina siistimis- ja hoitohakkuina. Puistometsien hakkuukohteisiin haetaan maisematyöluvat. Puistoyksikkö tiedottaa toimenpiteistä rajanaapureille ennen hakkuiden aloittamista. Lisäksi tehdään useita pienimuotoisia metsäpuistojen siistimiskohteita eri puolilla Tuusulaa.Hankintakaupassa puutavaran korjuusta vastaa myyjä. Tuusulan kunta on ostanut hankintapalvelun Metsänhoitoyhdistys Uusimaan kautta, joka tuottaa myös muut kunnan tarvitsemat asiantuntijapalvelut.Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien itsensä rahoittamia ja hallinnoimia yhdistyksiä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on edistää metsänomistajien harjoittaman metsätalouden kannattavuutta, sekä heidän metsätaloudelleen asettamiensa muiden tavoitteiden toteutumista. Maantieteellisen sijaintinsa puolesta Tuusulan kunta kuuluu Metsänhoitoyhdistys Uusimaan toimialueeseen. Kattavuudeltaan vastaavia palveluntuottajia ei markkinoilla ole, joten yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa. Myöskään hankintojen hajauttamisella ei olisi kunnan kannalta saavutettavissa toiminnallisia tai taloudellisia etuja.Kunnassa on metsä- ja puistometsäasioiden hoitoa varten perustettu työryhmä. Eri viranomaisista koostuvan työryhmän tarkoituksena on turvata metsänhoitotöihin liittyvä tiedonkulku eri yksiköiden välillä. Lisäksi työryhmätyöskentelyn avulla pyritään turvaamaan monipuolisen kokonaiskuvan muodostuminen. Työryhmässä ovat edustettuina Metsänhoitoyhdistys Uusimaa, puistoyksikkö, suunnittelu, kaavoitus, rakennusvalvonta ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Työryhmää voidaan tarvittaessa täydentää.Yhteyshenkilönä metsähakkuu ja puistometsien hoitoasioissa toimii kunnanpuutarhuri.Puun myynnin yleiskartta 2016

Metsäkaupat (kartat)

Taimikoiden hoito-alueet 2018

Etelä-Tuusula

Jokelan alue:

Kellokoski