Yksityistiet

Huomaa: Alempaa löydät tietoa yksityistielain uudistuksesta!

Yksityistie_NahkelaM_edited-1

Tielautakunnan sihteeri antaa neuvoja yksityistieasioissa ja valmistelee tielautakunnassa käsiteltäviä asioita.

Uutta yksityistietä tai ennestään olevan tien leventämistä tai siirtämistä koskevat yksityistietoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Kunta avustaa hakemuksesta tiekuntien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustukset haetaan kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta vuosittain alkuvuodesta. Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta. Kunnan avustuksien piirissä on yli 100 tiekuntaa ja tiestöä noin 170 kilometriä.

• Tielautakunnan sihteeri: maanmittausinsinööri Matti Karppi
• Kunnossapidon avustukset: kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen tai toimialasihteeri Kristiina Rokala
• Maanmittauslaitos, PL 84 (käyntiosoite Opastinsilta 12 C), 00521 Helsinki, https://www.maanmittauslaitos.fi/

Yksityistielaki (560/2018) uudistuu, uusi Yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019

Yksityistieavustuksiin tulee muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista tiekuntaa, joka ei ole virallisesti järjestäytynyt.
 
Kuitenkin, lakimuutos samalla antaa tiekunnille mahdollisuuden järjestäytyä vuoden alusta lähtien suoraan omassa tiekunnan kokouksessaan (ilman viranomaistoimitusta: tielautakunnan toimitusta tai Maanmittauslaitoksen pitämää yksityistietoimitusta).
 
Tuusulassa on näitä avustuksen piiriin kuuluvia järjestäytymättömiä tiekuntia n. 10 % avustusta saaneista tiekunnista. Järjestäytymisen yhteydessä tulee tiekunnan päivittää yhteystiedot MML:n (Maanmittauslaitos) yksityistierekisteriin ja myös päivittää kyseisiä tietoja niiden muuttuessa. Jotta järjestäytymättömät tiekunnat (jotka avustusta vastedeskin haluavat hakea) saavat riittävästi aikaa selvittää asiat ja pitää järjestävä kokous oheistoimenpiteineen, jatketaan avustushakemusten jättämisen määräaikaa kahdella kuukaudella myöhäisemmäksi, eli huhtikuun 2019 loppuun mennessä.
 
Avustushakemusten määrajan muutos koskee vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulee tehdä kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Avustusaikataulun poikkeavaa myöhentämistä on valtakunnallisesti suositeltu em. syistä.
 
Lainaus kuntaliiton yleiskirjeestä 10/2018: Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
 
 
"Kuntien avustukset
Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
 
Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat jääneet kunnan päätöksen varaan.
 
Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa siis asetettu voimassa olevasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa jatkossa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään. Avustuskriteereillä varmistettaisiin muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.
 
Vaatimus tiekuntien järjestäytymisestä ei välttämättä tuo uutta käytäntöä, sillä monet kunnat ovat jo nykyään avustaneet ainoastaan järjestäytyneitä tiekuntia. Yksityistierekisterin tietojen ajantasaisuuden paikkaansa pitävyyden ilmoittaa tiekunta avustushakemuksessaan, kunta voi tarkistaa annettuja tietoja esim. pistokokeenomaisesti.
 
Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapidon ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös sellaisissa tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa. Avustuskriteerit, ottaen huomioon myös säännöksen tavoitteet, koskevat kaikkia kunnan avustusmuotoja.
 
Olemassa olevia avustuspäätöksiä, jotka ovat voimaissa toistaiseksi, ei ole tarvetta avustuskriteerien muuttumisen vuoksi muuttaa. Mikäli lain voimaan tultua tehdään uusia päätöksiä, tai entisiä päätöksiä muutetaan, uusi säännös tulee huomioida.
 
Yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, eikä siten myöskään avustuskriteerejä. Omia teitä ei yksityistielaki koske lainkaan (2 §). Näiden teiden mahdollinen avustaminen perustuisi siten yksinomaan kunnan yleiseen toimialaa koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin."

Hakuohjeet ja lomakkeet

 
Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta yksityisteiden tienhoitokuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Vuonna 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustusta haetaan Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta 30.4.2019 mennessä.
 
Avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta kuluvan vuoden kesäkuussa ja ne maksetaan kuluvan vuoden elokuussa.
 
Lomakkeet löytyvät sähköisesti 1.1.2019 lähtien kunnan verkkosivuilta kohdasta Liikenne ja kadut/Teiden kunnossapito/Yksityistiet tai ne voi noutaa TuusInfosta, Tuusulan pääkirjaston rakennus (Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula).