Yksityistiet

Yksityistie_NahkelaM_edited-1

Tielautakunnan sihteeri antaa neuvoja yksityistieasioissa ja valmistelee tielautakunnassa käsiteltäviä asioita. Huomaa, että tielautakunta ei ole enää 1.1.2019 alkaen tiekunnan kokousten päätöksistä tehtäviä uusia valituksia käsittelevä viranomainen eikä sille tule osoittaa hakemuksia myöskään mm. tiekunnan perustamiseksi! Tutustu uuden lain mukaiseen menettelyyn lukemalla uudesta yksityistielaista (lisää tietoa alempana).

Ajankohtaista tietoa ja kattavaa neuvontaa yksityisteihin liittyen saa myös Suomen Tieyhdistykseltä. Yhdistyksen verkkosivuilta löytyvät mm. valtakunnalliset yksityistieasioiden neuvontapuhelinnumerot (yhdistyksen jäseniä ja ei-jäseniä palvellaan eri numeroissa), https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/

Uutta yksityistietä tai ennestään olevan tien leventämistä tai siirtämistä koskevat yksityistietoimitukset suorittaa Maanmittauslaitos.

Kunta avustaa hakemuksesta tiekuntien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustukset haetaan kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta vuosittain alkuvuodesta. Avustuspäätökset tekee tekninen lautakunta. Kunnan avustuksien piirissä on yli 100 tiekuntaa ja tiestöä noin 170 kilometriä.

Tiekuntien velvollisuus on päivittää yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja ilmoittaa tiestöä koskevia tietoja valtakunnalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään eli Digiroad-palveluun. Tiekuntien tulee myös ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä Maanmittauslaitokselle, joka kirjaa ne kiinteistötietojärjestelmään. Näiden tietojen päivittämisestä ja päätösten ilmoittamisesta löytyy tietoa alempana tällä sivulla.

• Tielautakunnan sihteeri: maanmittausinsinööri Matti Karppi
• Kunnossapidon avustukset: TuusInfo
• Maanmittauslaitos, PL 84 (käyntiosoite Opastinsilta 12 C), 00521 Helsinki, https://www.maanmittauslaitos.fi/

 

Uutta 23.1.2019:

 • Maanmittauslaitos on lisännyt verkkosivuilleen lomakkeen, jolla tietyt tiekunnan päätökset ilmoitetaan kiinteistötietojärjestelmään. Lisää tietoa alempana tällä sivulla.

 

Uutta 18.1.2019:

 • Kuntaliitto järjesti nettilähetyksen uudesta yksityistielaista 16.1.2019.

  Kuntaliiton järjestämä tietoisku pidettiin keskiviikkona 16.1.2019 klo 13-15. Paikalla olivat henkilöt liikenne- ja viestintäministeriöstä, Kuntaliitosta ja Tieyhdistyksestä sekä videolähetyksellä myös henkilöt Maanmittauslaitoksesta ja Metsäkeskuksesta. Videotallenteen ja luentomateriaalin löydät Kuntaliiton sivulta: https://www.kunta.tv/suorat-lahetykset/kuntaliitto-live/maaseutu-live/

 

Uutta 8.1.2019:

 • Maanmittauslaitos on uudistanut tieyksiköinnin oppaan, uusi vuoden 2019 painos "Yksityistien tieyksiköinti" löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta pdf-muodossa täältä: Yksityistien tieyksiköinti
 • Suomen Tieyhdistys ry on julkaissut uuden numeron yksityistieasioiden tiedotuslehdestään "Yksityistieuutiset", lue lakiuudistuksesta ym. tästä: Yksityistieuutiset 2019 selailuversio / pdf, koko 3,0 Mt. Erityisesti suositellaan tutustumaan sivun 4 artikkeliin "Yksityistielaki pähkinänkuoressa." 

 

Kunnan avustusten hakuohjeet ja lomakkeet

Tuusulan kunta avustaa vuosittain hakemuksesta yksityisteiden tienhoitokuntien tienpitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Vuonna 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustusta haetaan Kuntakehityksen ja tekniikan toimialalta 30.4.2019 mennessä.
 
Avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta kuluvan vuoden kesäkuussa ja ne maksetaan kuluvan vuoden elokuussa.
 
Lomakkeet löytyvät sähköisesti 1.1.2019 lähtien kunnan verkkosivuilta kohdasta Asuminen ja ympäristö/Liikenne, kadut ja viheralueet/Yksityistiet tai ne voi noutaa TuusInfosta, Tuusulan pääkirjaston rakennus (Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula).
 
 • Tiekunta voi jättää avustushakemuksen vasta päivitettyään yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja ilmoitettuaan tiestöä koskevia tietoja valtakunnalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään eli Digiroad-palveluun. Näiden tietojen päivittämisestä löytyy tietoa alempana tällä sivulla.
 • Huomaa! Jos avustusta hakeva tiekunta perustetaan vasta 31.12.2018 jälkeen, tulee avustusta haettaessa olla tiekunnan perustamiskokous pidettynä tai vaihtoehtoisesti olla haettuna Maanmittauslaitokselta tiekunnan perustamista yksityistietoimituksessa/kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Tämä pitää tarvittaessa pystyä osoittamaan. Tiekunnan perustamiskokouksen tiedot tulee lähettää päätösten tultua lainvoimaisiksi Maanmittauslaitokselle, joka rekisteröi tiekunnan kiinteistötietojärjestelmään (lisätietoja alempana tällä sivulla). Näille 31.12.2018 jälkeen perustetuille kunnan avustusta hakeneille tiekunnille avustuspäätös esitetään muiden avustuskriteerien täyttyessä tehtäväksi ehdollisena ja että avustukset maksetaan, mikäli tiekunta tulee rekisteröidyksi (mahdolliseen määräpäivään mennessä).
 

Ohje yksityistiekunnossapitoavustus 2019

Avustushakemuslomake yksityistie 2019 (word)

Avustushakemuslomake yksityistie 2019 (pdf)

Pölynsidontasuolan varaus 2019 (word)

Pölynsidontasuolan varaus 2019 (pdf)

 
 

Tiedote: Yksityistielaki uudistuu, uusi yksityistielaki (560/2018) voimaan 1.1.2019

Yksityistieavustuksiin tulee muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista tiekuntaa, joka ei ole virallisesti järjestäytynyt.
 
Kuitenkin, lakimuutos samalla antaa tiekunnille mahdollisuuden järjestäytyä vuoden alusta lähtien suoraan omassa tiekunnan kokouksessaan (ilman viranomaistoimitusta: tielautakunnan toimitusta tai Maanmittauslaitoksen pitämää yksityistietoimitusta).
 
Tuusulassa on näitä avustuksen piiriin kuuluvia järjestäytymättömiä tiekuntia n. 10 % avustusta saaneista tiekunnista. Järjestäytymisen yhteydessä tulee tiekunnan päivittää yhteystiedot MML:n (Maanmittauslaitos) yksityistierekisteriin ja myös päivittää kyseisiä tietoja niiden muuttuessa. Jotta järjestäytymättömät tiekunnat (jotka avustusta vastedeskin haluavat hakea) saavat riittävästi aikaa selvittää asiat ja pitää järjestävä kokous oheistoimenpiteineen, jatketaan avustushakemusten jättämisen määräaikaa kahdella kuukaudella myöhäisemmäksi, eli huhtikuun 2019 loppuun mennessä.
 
Avustushakemusten määrajan muutos koskee vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulee tehdä kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Avustusaikataulun poikkeavaa myöhentämistä on valtakunnallisesti suositeltu em. syistä.
 
Lainaus kuntaliiton yleiskirjeestä 10/2018: Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa
 
 
"Kuntien avustukset
Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 §:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.
 
Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan vapaasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myöntämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat jääneet kunnan päätöksen varaan.
 
Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa siis asetettu voimassa olevasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa jatkossa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään. Avustuskriteereillä varmistettaisiin muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yksityistierekisterissä sekä kannustamaan järjestäytyneisyyteen, jonka katsotaan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja ammattimaisessa tienpidossa.
 
Vaatimus tiekuntien järjestäytymisestä ei välttämättä tuo uutta käytäntöä, sillä monet kunnat ovat jo nykyään avustaneet ainoastaan järjestäytyneitä tiekuntia. Yksityistierekisterin tietojen ajantasaisuuden paikkaansa pitävyyden ilmoittaa tiekunta avustushakemuksessaan, kunta voi tarkistaa annettuja tietoja esim. pistokokeenomaisesti.
 
Kunnan avustus voi olla rahallista avustusta tiekunnalle. Tien kunnossapidon ottamisessa kunnan suoritettavaksi kokonaan tai osittain on katsottava olevan kyse myös kunnan avustuksesta. Kunnan avustuksesta on katsottava olevan kyse myös sellaisissa tilanteissa, joissa kunta antaa tiekunnan käyttöön esim. kalustoa. Avustuskriteerit, ottaen huomioon myös säännöksen tavoitteet, koskevat kaikkia kunnan avustusmuotoja.
 
Olemassa olevia avustuspäätöksiä, jotka ovat voimaissa toistaiseksi, ei ole tarvetta avustuskriteerien muuttumisen vuoksi muuttaa. Mikäli lain voimaan tultua tehdään uusia päätöksiä, tai entisiä päätöksiä muutetaan, uusi säännös tulee huomioida.
 
Yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, eikä siten myöskään avustuskriteerejä. Omia teitä ei yksityistielaki koske lainkaan (2 §). Näiden teiden mahdollinen avustaminen perustuisi siten yksinomaan kunnan yleiseen toimialaa koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin."

Uuden yksityistielain sisältö

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Sen löydät Finlex-palvelusta seuraavan linkin kautta: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560
 
Lakiin tulee tutustua, olipa sitten tieosakas, tiekunnan toimielimen jäsen tai vain satunnainen yksityistien käyttäjä!
 
Suomen Tieyhdistys ry on julkaissut uuden numeron yksityistieasioiden tiedotuslehdestään "Yksityistieuutiset", lue lakiuudistuksesta ym. tästä: Yksityistieuutiset 2019 selailuversio / pdf,koko 3,0 Mt. Erityisesti suositellaan tutustumaan sivun 4 artikkeliin "Yksityistielaki pähkinänkuoressa." 

Tuusulan kunta tieosakkaana

Kunnan laskutus tieosakkaana
 
Tuusulan kuntaa tieosakkaan roolissa koskevat tiemaksujen maksuosoitukset tulee lähettää kunnan yleisin laskutustiedoin, jotka löydät täältä: Tuusulan kunnan laskutusosoite
 
Laskun tietoihin tulee lisätä tilaajaviite 1830295, jotta lasku ohjautuu oikein käsittelyssä.
 

Yksityisteiden tiedot yksityistierekisterissä ja Digiroad-palvelussa sekä tiekunnan päätösten ilmoittaminen kiinteistötietojärjestelmään

Tiekuntien tulee ylläpitää yhteystietojaan valtakunnallisessa yksityistierekisterissä, jota hallinnoi Maanmittauslaitos. Lisäksi yksityisteiden tiekuntien/tieosakkaiden tulee ilmoittaa tiestöään koskevia tietoja valtakunnalliseen Digiroad-palveluun, jota hallinnoi Väylävirasto. Lisäksi tiekuntien tulee ilmoittaa tietyistä tekemistään päätöksistä, jotka tulevat voimaan vasta, kun Maanmittauslaitos on rekisteröinyt ne kiinteistötietojärjestelmään.
 
 • Tiekunnan yhteystietojen päivittäminen Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin:
 
 • Yksityisteiden tiestön tietojen ilmoittaminen Digiroadiin:
 
 • Tiekuntien tulee ilmoittaa päätöksistään Maanmittauslaitokselle, kun päätös koskee tiekunnan sääntöjen vahvistamista tai kumoamista, tai tiekunnan perustamista, yhdistämistä, liittämistä, jakamista tai lakkauttamista. Tällainen tiekunnan päätös tulee voimaan, kun se on merkitty kiinteistotietojärjestelmään. Vastuu ilmoituksen tekemisestä on tiekunnalla. Ilmoitusta tehtäessä tiekunnan kokouksen päätöksen on oltava lainvoimainen (valitusaika 3 kk). Maanmittauslaitos ilmoittaa tiekunnalle, kun merkintä on tehty. Ilmoituksen tekeminen Maanmittauslaitokselle:
Ilmoita tiekunnan päätös kiinteistötietojärjestelmään