Asiakirjapyynnön tekeminen Tuusulan kunnalle

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Tuusulan kunnan asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Kunnan kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista ja siellä säilytettävistä aineistoista. Kunnan kirjaamoon saat yhteyden joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tuusula.fi tai puhelimitse numerosta 09 87 181.

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse tai esittää puhelimitse.

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kunnan tietopyyntölomakkeella, jonka tulee sisältää tietojen pyytäjän omakätinen allekirjoitus.

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskeva tietopalvelu

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote). Muutoksen myötä kuntayhtymä vastaa myös hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Lisätietoja löydät kuntayhtymän verkkosivuilta. Kuntaan saapuvat asiakas- ja potilasasiakirjapyynnöt sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tiedustelut ohjataan suoraan kuntayhtymälle.

 

Nimi Tyyppi Koko Julkaistu Info Lataus
Tietopyyntölomake Tuusulan kunta
.pdf 348 kt
27.03.2019
.pdf 348 kt 27.03.2019 - Lataa tiedosto