Tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Tuusulan kunnan asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt suunnataan suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialueelle. Kunnan kirjaamosta saa tarvittaessa neuvoja eri viranomaisten toimialueista. Tietopyynnön voi lähettää käyttämällä sähköisen asioinnin lomakkeita. Sähköisen asioinnin käyttäminen tässä asiointipalvelussa edellyttää vahvaa tunnistautumista. 

Koulutodistukseen kohdistuva tietopyyntö

Vanhoja päättötodistuksia tai oppilaskortteja koskevan tietopyynnön voit laatia sähköisen asioinnin lomakkeen kautta

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytäminen helpottuu. Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse, esittää puhelimitse tai laatia sähköisen asioinnin lomakkeen kautta

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi. Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö pyydetään tekemään kirjallisesti kunnan tietopyyntölomakkeella tai sähköisen asioinnin lomakkeella.

Lomakkeella voi tehdä tietopyynnön 

  • työtodistuksista
  • edunvalvontaan liittyvistä asiakirjoista
  • muista salassa pidettävistä asiakirjoista

Tietopyyntöjen käsittelyn aikarajat

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi.

Asiakirjan tyypistä riippuen kunta voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä. Paperitulosteista voidaan periä maksu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskeva tietopalvelu

Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 alkaen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle (Keusote). Muutoksen myötä kuntayhtymä vastaa myös hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Lisätietoja löydät kuntayhtymän verkkosivuilta.

Keusotesta tilattavaia asiakirjoja ovat esimerkiksi

  • elatussopimukset
  • kouluterveydenhuollon asiakirjat
  • koulupsykologin ja koulukuraattorien lausunnot
  • neuvola-asiakirjat
  • muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta koskevat asiakirjat

Tuusulan kunnan vastuulla ovat edellisestä poiketen holhoustoimen edunvalvonnan asiakirjat. Näiden tilauksen teet helpoiten Tuusulan kunnasta salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntöä koskevalla lomakkeella.

Henkilötietojen tarkastusoikeus - oikeus saada pääsy tietoihin artikla 15

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Rekisterinpitäjän on pyynnöstä toimitettava jäljennös rekisteröidylle hänen osaltaan käsiteltävistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syy ja kirjallinen todistus. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Tarkastusoikeuden voi toteuttaa täyttämällä sähköisen asioinnin lomakkeen tai toimittamalla tämän sivun alalaidasta löytyvän lomakkeen (henkilötietojen tarkastusoikeus/oikeus saada pääsy tietoihin) kuntaan henkilökohtaisesti. Sähköisen asioinnin käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Mikäli toimitat lomakkeen henkilökohtaisesti, varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Lomakkeen voi toimittaa TuusInfon palvelupisteeseen. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula).

Henkilötietojen korjaaminen - oikeus tiedon oikaisemiseen artikla 16

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja on käsitelty, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon oikaisemista, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. 

Oikeuden tietojen korjaamiseen voi toteuttaa täyttämällä sähköisen asioinnin lomakkeen tai toimittamalla tämän sivun alalaidasta löytyvän lomakkeen (henkilötietojen tarkastusoikeus/oikeus saada pääsy tietoihin) kuntaan henkilökohtaisesti. Sähköisen asioinnin käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. Mikäli toimitat lomakkeen henkilökohtaisesti, varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi.

Lomakkeen voi toimittaa TuusInfon palvelupisteeseen. TuusInfo palvelee Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa (Autoasemankatu 2, Hyrylä, Tuusula).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15-16 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Pyyntöjen tallentaminen ja käsittely

Henkilötietojen tarkastamiseen ja korjaamiseen liittyvät pyynnöt ja julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt rekisteröidään kunnan asianhallintajärjestelmään, jonka jälkeen pyynnöt ohjataan asiaa käsittelevien viranhaltijoiden ratkaistavaksi. Tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet ainoastaan asian käsittelijöillä. Tietosuojavastaava ohjaa ja neuvoo tarvittessa pyyntöprosessin käsittelyä.  

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Oikeus perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) artiklaan 77. Valvontaviranomaisena Suomessa toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot 
Osoite: PL 800, 00520 Helsinki
p. 029 56 16670
http://www.tietosuoja.fi

Yhteystiedot

Keskusarkisto, arkisto@tuusula.fi, p. 040 314 3016 (vanhat aineistot)
Kirjaamo, kirjaamo@tuusula.fi, p. 040 314 3012 (opastusta tietopyynnön laatimiseen)
Tietosuojavastaava, tietoturva@tuusula.fi, p. 09 87 181(vaihde)

1 tiedosto

apps menu
Julkisuuslain mukainen tietopyyntö Tuusulan kunta
Tiedostomuoto:
pdf
Tiedoston koko:
133 kt
2.6.2023
Julkaistu:
2.6.2023