Hulevesisuunnitelmat käsitellään rakennuslupahakemuksen yhteydessä

Kaikissa rakennushankkeissa hulevesien hallinta on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Hulevesien laadullinen ja määrällinen hallinta on mietittävä myös rakennushankkeen ajalle, sillä rakentamisen aikaiset hulevedet aiheuttavat suoraan hulevesijärjestelmään johdettuna suuren kuormituksen vesistöihin. Hulevesien hallinnan periaatteet esitetään rakennusluvan asemapiirroksessa tai erillisessä hulevesisuunnitelmassa. Suunnitelmien käsittely tapahtuu rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Lupahakemuksen liitteeksi tulee täyttää Hulevesien lähtötietolomake 11.12.2023

Hulevesien käsittelyn suunnittelu tehdään rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan, pihasuunnittelijan, perustussuunnittelijan ja LVI-suunnittelijan yhteistyönä. Pääsuunnittelijan vastuulla on huolehtia, että eri osa-alueiden suunnitelmat sopivat yhteen ja lopputulos on toimiva. Maaperäolosuhteet on selvitettävä ennen hulevesiratkaisujen valintaa ja jatkosuunnittelua. Hulevedet on aina käsiteltävä erikseen, eikä niitä saa johtaa jätevesiviemäriin. Hulevedet eivät saa valua kadulle, tielle, naapurikiinteistölle eivätkä saa aiheuttaa haittaa muille.

Vesihuollon liitoslausunnossa osoitetaan liitospaikat ja liittymien korot vesi- ja jätevesiverkostojen lisäksi hulevesiviemäriin, mikäli tontin läheisyydessä sellainen on. Jos liitoskohta sijaitsee katualueella, tulee liitoslausunto ja rakennusvaiheen katulupa pyytää Lupapisteen kautta. Kiinteistön kuivatusjärjestelmissä ja pinnantasauksessa tulee huomioida hulevesiviemärin padotuskorkeus (yleisesti tien pinta +10 cm). Mikäli hulevesiä johdetaan tontin ulkopuoliseen avojärjestelmään, on lupahakemuksessa esitettävä hulevesijärjestelmän rajakohta. Lisäohjeita tällaisissa tapauksissa saa kunnallistekniikan suunnittelusta tai rakennusvalvonnasta. Asemakaava-alueilla peritään aina huleveden liittymismaksu, jos alueella on hulevesijärjestelmä (oja tai putkitettu).

Tuusulan hulevesiviranomaisena toimii rakennusvalvontajaosto, joka ratkaisee mahdolliset riitatilanteet.

Teknisen palvelupisteen yhteystiedot p. 040 314 3144, sp. rakennusvalvonta@tuusula.fi