Vaikuttamistoimielimet kunnan ja kuntalaisten välillä

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulassa on hyviä kokemuksia vakiintuneesta kansalaisvaikuttamisesta kuntalaisten ja kunnan välillä. Kunnassa vaikuttaa kolme eri kuntalaisryhmiä edustavaa neuvostoa, jotka ovat kunnanhallituksen nimeämiä. Nämä ovat lapsi-ja perheasiainneuvosto, ikäihmisten neuvosto sekä vammaisneuvosto. Neuvoston jäsenet asettaa kunnanhallitus.

Lisäksi kunnassa on nuorisovaltuusto, jonka jäsenistä puolet valitaan joka vuosi vaaleilla. Neuvostoissa työskennellessä on mahdollista seurata kunnan päätöksentekoa, tehdä tarvittaessa esityksiä sekä antaa lausunto oma kohderyhmää koskevissa asioissa.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen sekä lasten vanhempien edustajien yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.

Vammaisneuvosto

Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Ikäihmisten neuvosto

Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tuusulassa Ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja on mukana kehittämässä olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston perustehtävä on nuorten kuuleminen ja nuoriin liittyvään päätöksentekoon vaikuttaminen. Nuorisovaltuusto on osoittanut aktiivisuutensa ja kykynsä toimia Tuusulan nuorten hyväksi ja äänitorvena nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edustavat valtuustossa, lautakunnissa, sekä lapsi- ja perheasianneuvostossa.