Vaikuttamistoimielimet kunnan ja kuntalaisten välillä

Kuva: Kari Kohvakka

Tuusulassa on hyviä kokemuksia vakiintuneesta kansalaisvaikuttamisesta kuntalaisten ja kunnan välillä. Eri asukasryhmiä edustavat neuvostot ja nuorisovaltuusto voivat tehdä tarvittaessa esityksiä sekä antaa lausuntoja omaa kohderyhmää koskevissa asioissa.

Lapsi- ja perheasiainneuvosto

Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien lasten ja lapsiperheiden asioissa toimivien järjestöjen ja tahojen sekä lasten vanhempien edustajien yhteistyöelin, jossa on tasapuolisesti edustajia Tuusulan eri alueilta.

Vammaisneuvosto

Tuusulan vammaisneuvosto on Tuusulan kunnan sekä sen alueella toimivien vammaisten ihmisten, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin, joka vaikuttaa vammaisten kuntalaisten elinoloja ja hyvinvointia koskevaan palveluiden ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen kunnan alueella.

Ikäihmisten neuvosto

Tuusulan ikäihmisten neuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin. Ikäihmisten neuvosto edistää tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja kehittää olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Tuusulassa Ikäihmisten neuvosto pyrkii edistämään tuusulalaisten ikäihmisten oikeuksien toteutumista ja on mukana kehittämässä olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston perustehtävä on nuorten kuuleminen ja nuoriin liittyvään päätöksentekoon vaikuttaminen. Nuorisovaltuusto on osoittanut aktiivisuutensa ja kykynsä toimia Tuusulan nuorten hyväksi ja äänitorvena nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston jäsenet edustavat valtuustossa, lautakunnissa, sekä lapsi- ja perheasianneuvostossa.