Opiskelun tukeminen

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyötä koordinoi koulussa oppilashuoltoryhmä, jonka toiminnasta vastaa rehtori.

Oppilashuoltoryhmän toiminta jakaantuu kolmeen osaan: yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto, jotka määritellään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä pedagoginen tuki, jonka toiminta perustuu perusopetuslakiin.

Paijalassa oppilashuoltoryhmän kokousaika on joka toinen tiistai 8.15-9.45. Oppilashuoltoryhmän vakiokokoonpano on rehtori (pj.), koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja koululaisen perhetyöntekijä. Kokoontumisissa käsitellään yhteisöllisiä ja pedagogisia sekä tarvittaessa yksilöllisiä asioita.

Yhteisöllinen oppilashuolto koskee koko kouluyhteisöä ja sen hyvinvointia. Kokouksissa käsitellään esim. koulun toimintatapoja, kyselyiden tuloksia sekä luokkien asioita oppilasryhmän hyvinvoinnin näkökulmasta.

Yksilöllinen oppilashuoltoryhmä (laissa ”monialainen asiantuntijaryhmä”) kokoontuu aina ennakkoon huoltajan ja oppilaan kanssa sovitusti. Yksilöllisen ohr:n kutsuu kokoon se henkilö, jolla huoli oppilaasta on herännyt, eli usein luokanopettaja. 

Pedagogisen tuen ryhmän kokoukset käsittelevät esimerkiksi oppilaan tuen tason siirtoja sekä pedagogisiin järjestelyihin liittyviä asioita. 

Tukitoimet

Yleisessä tuessa olevalle oppilaalle voidaan tarjota ajoittaista tukea, kuten tukiopetusta tai erityisopettajan ohjausta.

Tehostetussa tuessa olevalle oppilaalle ohjataan säännöllistä tukea.

Erityisessä tuessa oleva oppilas saa säännöllistä tukea ja hänen kohdallaan voidaan yksilöllistää jonkin oppiaineen oppisisältöjä. 

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle voidaan ehkäistä.

 tukitoimia ovat mm.

- opetuksen eriyttäminen
- tukiopetus
- osa-aikainen erityisopetus ja / tai oppimissuunnitelma
- erityisopetuspäätös ja HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma)

Lisää tietoa oppilashuollosta ja pedagogisesta tuesta