Tuettu varhaiskasvatus

Tuetun varhaiskasvatuksen tavoitteena on huomata tuen tarve mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia. Tuen tarve voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista ja se voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen tai kehityksen ja oppimisen haasteisiin. Lapselle, jolla on tuen tarvetta, järjestetään tarvittava kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuspaikkaan, johon lapsi sijoitetaan. Lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa edellyttää tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa.

Varhaiskasvatuksessa lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Esiopetuksessa lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yleiseen tai tehostettuun tukeen. Erityisen tuen lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä huoltajien ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti.

Tuki rakennetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen lapsiryhmään voidaan kohdentaa lisäresurssia. Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikan tukitoimet eivät riitä, lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun erityisryhmään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) toimivat vastuualueidensa erityispedagogiikan asiantuntijoina.