• Kestävä tulevaisuus- teema

Tuettu varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tunnistaa lapsen tuen tarve mahdollisimman varhain ja vastata siihen heti. Lapsen tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tuen tarve voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista ja se voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen tai kehityksen ja oppimisen haasteisiin. Tukitoimet ovat osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa, joka toteutetaan lapsen omassa päiväkoti-, esiopetus- tai perhepäivähoitoryhmässä.

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Esiopetuksessa lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yleiseen tai tehostettuun tukeen. Erityisen tuen lapselle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa ja sitä arvioidaan säännöllisesti.

Tuki rakennetaan erilaisin pedagogisin ratkaisuin lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen lapsiryhmään voidaan kohdentaa lisäresurssia. Mikäli lapsen varhaiskasvatuspaikan tukitoimet eivät riitä, lapsella on mahdollisuus sijoittua integroituun erityisryhmään.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo) toimivat vastuualueidensa erityispedagogiikan asiantuntijoina.