Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus koostuu luokkamuotoisesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, työelämään tutustumisesta (TET) sekä pienryhmäohjauksesta. Oppilaanohjausta järjestetään vuosiluokille 7–9 seuraavasti: 7. luokalla 0,5 kurssia, 8. luokalla 0,5 kurssia ja 9. luokalla 1 kurssi. Oppilaanohjauksen sisällöt eri vuosiluokilla esitellään kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Yhdeksänsien luokkien vanhemmille järjestetään yhteishakua ja toisen asteen koulutusvaihtoehtoja käsittelevä vanhempainilta marras- tai joulukussa, hyvissä ajoin ennen yhteishakua. Jokainen 9.-luokkalainen saa henkilökohtaista ohjausta jatko-opintovalintoihinsa. Toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin tutustutaan myös oppilaitosvierailujen muodossa. Oppilaanohjauksen oppitunneilla alueen toisen asteen toimijat kertovat omista kouluttautumisvaihtoehdoistaan.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua eri oppilaitosten esittely- ja tutustumistilaisuuksiin. Yhteishaun jälkeen opinto-ohjaaja seuraa oppilaiden sijoittumista toiselle asteelle sekä tapaa kaikki ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneet, joiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotoimenpiteistä yhteistyössä kunnan etsivän nuorisotoimen kanssa.

Lukuvuoden aikana työelämään tutustumista (TET) on 8. luokalla viikko keväällä ja 9. luokalla 2 viikkoa syksyllä. Lukuvuonna 2023–2024 9. luokkien TET-viikot ajoittuvat viikoille 43–44 ja 45–46. Kahdeksasluokkalaisilla TET-jaksot ovat viikoilla 18 ja 19. Oppilaat jaetaan jaksoille kahteen ryhmään luokittain.

 

Sivun reunasta alivalikosta löydät Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelman, jossa kerrotaan, miten oppilaanohjaustyötä toteutetaan Kellokosken koulussa lukuvuonna 2023-2024. 

 

Opinto-ohjaajat

Annaleena Leminen (7BGHI + 8ACDEF + 9ABCE) annaleena.leminen@tuusula.fi p. 040 314 3412

Minna Salminen (7ACDEF + 8BGH + 9DGH) minna.salminen@tuusula.fi p. 040 314 4255

 

Työelämäpainotteinen perusopetus eli TEPPO

Kellokosken koulussa on aloitettu työelämäpainotteinen perusopetus elokuussa 2023. TEPPO ohjelmassa opiskelee 8. ja 9. luokan oppilaita. Työelämäpainotteinen perusopetus on yksi tehostetun oppilaanohjauksen malli, jossa vuorottelevat työssäoppimisjaksot ja opiskelu koululla omassa luokassa. 

TEPPO-toiminnan tavoitteena on edistää oppilaiden itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, työelämätaitoja ja  -tuntemusta sekä urasuunnitteluvalmiuksia ja päätöksentekotaitoja. Lukuvuoden 2023-2024 aikana työelämäpainotteiseen perusopetukseen sisältyy TEPPO-valinnaisaineen tunnit, yksilöohjausta, viisi TET-harjoittelujaksoa, jotka ovat kestoltaan 1-2 viikkoa, sekä mahdollisuus tutustumisviikkoon toisen asteen opintoihin. 

TEPPO-ohjelmaan voivat hakea 7. ja 8. luokkalaiset. Oppilaat valitaan hakemusten ja haastatteluiden perusteella.

 

TEPPO-opo

Anu Hyrkkänen anu.hyrkkanen@tuusula.fi p. 040 314 4256