Miten edunvalvojan määräämistä koskeva asia pannaan vireille?

Joka on saanut tiedon edunvalvonnan tarpeessa ilmeisesti olevasta henkilöstä, voi vaitiolovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta holhousviranomaisena toimivalle maistraatille. Ilmoituksen saatuaan maistraatin tulee ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvonnan tarpeen selvittämiseksi ja tehdä tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan määräämiseksi.


Käräjäoikeudella on aina toimivalta ensimmäisenä oikeusasteena käsitellä edunvalvojan määräämistä koskeva hakemus. Keski-Uudenmaan asiamies- ja neuvontapalveluyksikön toimialueella toimivaltainen on Tuusulan käräjäoikeus.
Edunvalvojan määräämistä koskevan hakemuksen voivat tehdä:

  • holhousviranomaisena toimiva maistraatti
  • se, jonka edun valvomisesta on kysymys
  • edellä mainitun edunvalvoja, vanhempi, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen
  • alaikäisen kyseessä ollessa myös alaikäisen huoltaja tai kunnan sosiaalihuollosta vastaava toimielin
  • pesänselvittäjä tai pesänjakaja, jos edunvalvojan määrääminen on tarpeen osituksen tai perinnönjaon toimittamiseksi
  • pesänselvittäjä, muu pesän hoitaja, pesänjakaja tai pesän osakas, jos edunvalvoja on tarpeen valvomaan poissa olevan tai tulevan omistajan oikeutta kuolinpesässä
  • se, jonka etua tai oikeutta asia koskee, jos poissa olevan asiat muutoin vaativat hoitamista.

Tavallisesti edunvalvojan määräämistä koskevan hakemuksen tekee holhousviranomaisena toimiva maistraatti saamansa ilmoituksen ja edunvalvonnan tarpeesta hankkimansa selvityksen perusteella. Tämä menettely on tarkoituksenmukainen myös siksi, että vaikka hakijana olisi joku muu kuin holhousviranomainen, holhousviranomaiselle on pääsääntöisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi edunvalvojan määräämistä koskevassa asiassa, jos holhousviranomaisen mielipide ei käy ilmi hakemuksen asiakirjoista. Lisäksi tuomioistuimen ohella myös holhousviranomaisena toimiva maistraatti voi useissa tapauksissa määrätä edunvalvojan. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, että se, jonka etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja että hän pyytää tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen.

Hakemus-/ilmoituslomake edunvalvojan määräämiseksi on maistraattien sivuilla.