Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa

Kehittävä palaute varhaiskasvatuksessa -menetelmän tarkoituksena on tutkia lasten kohtaama ja tuottama varhaiskasvatuksen arki ja tulosten pohjalta tuottaa palautetta kasvattajille varhaiskasvatuksen edelleen kehittämiseksi. Tutkimuksessa lapsia havainnoidaan, haastatellaan ja heidän toimintaansa arvioidaan.

Aineistonkeruun tarkoituksena on selvittää lasten tavallista arkea. Tyypillisesti havainnointi tapahtuu kahtena satunnaisesti valittuna päivänä siten, että 20 minuutin välein lapsesta tehdään 30 sekuntia kestävä observointi, jossa lasten toimintaan ei puututa millään tavalla. Lisäksi ryhmän varhaiskasvattajat arvioivat lasten suhtautumistapoja ja ryhmänsä oppimisympäristöä. Tutkimuksen avulla voidaan lasten arjesta tehdyt observoinnit ja näkemykset yhdistää ryhmän pedagogiikkaan ja toimintatapoihin ja näin edistää varhaiskasvatuksessa olevien lasten arjen hyvinvointia. Tutkimusaineistoa on kerätty syyskuusta 2017 alkaen ja vuosittain useita tuhansia lapsia valikoituu tutkimukseen satunnaisotannan perusteella.

Tutkimuksessa kerätään tietoja lapsen toiminnan yleisestä kehyksestä, lapsen omasta toiminnasta, lapsen pääasiallisesta huomion kohteista, sosiaalisista kontakteista, fyysisestä aktiivisuudesta, sitoutuneisuudesta, emootioista, sosiaalisesta orientaatiosta, lähimmän aikuisen toiminnasta sekä henkilöstön arvioita lapsen suhtautumistavoista. Lapsia ei aineistossa käsitellä yksilöinä, mutta suuri aineisto mahdollistaa pienemmänkin kehittämistarpeen luotettavan tutkimuksen. Anonyymiä tutkimusaineistoa käytetään myös varhaiskasvatustutkimuksessa Helsingin yliopiston koordinoimana varhaiskasvatuksen kehittämiseen tähtäävässä tutkimuksessa.

Lapsi ei osallistu tutkimukseen ilman vanhemman / vanhempien suostumusta. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja vanhemmilla on koska tahansa mahdollisuus vetäytyä yhteistyöstä syytä ilmoittamatta.