Yleiskaavaprosessin vaiheet

Tavoite- ja valmisteluvaihe 2010

  • OAS nähtävillä & Tulevaisuuden Tuusula 2040-kysely 1.2.-1.3.2010
  • Kunnanhallituksen seminaari 11.2.2010
  • Yleisötilaisuudet ja teematyöpajat helmi-maaliskussa 2010
  • Selvityksiä laaditaan
  • Asetetaan tavoitteet ja laaditaan rakennemalleja
  • Yleiskaavatyöryhmä tekee käytännön työtä
  • Asiantuntijateematyöpajoja järjestetään

Rakennemallivaihe 2011

  • Laaditaan selvityksiä, päivitetään OAS
  • Vaikutusten arviointia
  • Tavoitteet ja rakennemalli kaavoituslautakuntaan ja kunnanhallitukseen.
  • Rakennemalli ja tavoitteet nähtävillä 26.9. - 28.10.2011
  • Tutustu yleisötilaisuuksien muistioon täällä 

Rakennemallin valinta luonnosvaiheeseen 2013  

  • Valtuusto päätti kokouksessaan 13.5.2013, että yleiskaavaluonnos valmistellaan rakennemalli A2, Keravan suunnan pohjalta huomioiden Ristikydön alueen taajamien reservialueena. Pöytäkirja
  • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 18.12.2013 Uudenmaan ELY-keskuksessa. Muistio. 

Luonnosvaihe 2014

  • Yleiskaava 2040 -luonnos on laadittu rakennemalleista saadun palautteen ja valtuuston päätöksen pohjalta
  • Yleiskaavaluonnosta käsiteltiin kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa
  • Kunnanhallitus päätti 2.6.2014 291 § asettaa Tuusulan yleiskaava 2040 luonnoksen MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten ja pyytää yleiskaavaluonnoksesta tarvittavat lausunnot.
  • Yleisötilaisuudet pidettiin syksyllä 2014 

Ehdotusvaihe 2016 (meneillään)

  • Yleiskaavaehdotus luonnoksesta saadun palautteen pohjalta
  • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät luonnospalautteen, asetetaan ehdotus nähtäville
  • Ehdotus nähtävillä 30 vrk, jona aikana yleisötilaisuus ja lausunnot
  • Viranomaisneuvottelu
  • Laaditaan vastineet muistutuksiin
  • Mahdolliset muutokset kaavaehdotukseen

 Hyväksymis- ja voimaantulovaihe 2017

  • Kaavoituslautakunta ja kunnanhallitus käsittelevät
  • Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto
  • Hyväksymisestä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kaavan nähtävillä olleessa pyytäneet
  • Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen
  • Kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen