Kustannukset ja sitoutuminen iltapäiväkerhoon

Kustannukset

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Lukuvuosi 2017-2018

Toimintaa järjestetään klo 12.00–16.00 välisenä aikana. Hyökkälän, Klemetskogin ja Mikkolan koulun oppilaille on tarjolla myös pidempi toiminta-aika klo 12.00–16.30.

Kuukausimaksusta lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen jälkikäteen. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuusta ei mene maksua.

Lisätietoja liitteessä:
Iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista ja maksuhuojennusperiaatteista lukuvuonna 2017-2018

Kuukausimaksu 1.8.2016 lähtien

Toiminta-aika

Kuukausimaksut

Elokuun maksut

0 – 4 tuntia

 

105 euroa

53 euroa

(Hyökkälä, Klemetskog ja Mikkola)

yli 4 tuntia

125 euroa

63 euroa

Missä tapauksessa peritään erilainen kuukausimaksu?

Kesken kuukauden iltapäivätoimintaan otetun oppilaan kuukausimaksu aloituskuukaudelta määräytyy seuraavasti:

 Toimintapäivät

0–4 tuntia

(Hyökkälä, Klemetskog 
ja Mikkola)

yli 4 tuntia

 Enintään 10 toimintapäivää kuukaudessa

 

53 euroa

63 euroa

 Yli 10 toimintapäivää kuukaudessa

105 euroa

125 euroa

 

Kesken kuukauden toiminnasta irtisanoutuneilta peritään koko kuukauden maksu. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun.

Maksuhuojennusperiaatteet

Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella. Hakemukseen tulee liittää kaikki tositteet, joihin haluaa vedota, anomusta ei käsitellä ilman tositteita.

Päätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Asiakasmaksujen puolitus tai perimättä jättäminen myönnetään taulukon mukaisesti ja aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta, kun hakemus ja kaikki tositteet on toimitettu

Saman perheen perusopetuslain mukaisessa iltapäivätoiminnassa olevan kunkin lapsen asiakasmaksun puolitus tai perimättä jättäminen käsitellään lapsikohtaisesti kokonaisuus huomioon ottaen.

Maksuhuojennusrajat perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistettaviin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, 1411/2015.

Bruttotulorajataulukko 1.8.2016 alkaen:

Henkilöiden lukumäärä perheessä

Asiakasmaksun perimättä jättämisen (0%)
tuloraja (euroina)

Asiakasmaksun
puolittamisen (50%) tuloraja (euroa)

2

1403

2679

3

1730

3261

4

2053

3875

5

2191

4009

6

2328

4147

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 138€.

Lisätietoja liiteessä: Perhekäsite, tulot ja mitä ei huomioida tuloina

Mikäli perheen yhteenlasketut tulot ylittävät 50 % maksun määrittävän tulorajan, ei tulotietoja tarvitse toimittaa, vaan maksu menee täysimääräisenä.

Maksuhuojennuksen hakeminen

Maksuhuojennusta ei myönnetä takautuvasti, vaan sitä tulee hakea ennen sen toimintakauden/ kuukauden laskutusta, josta alkaen vapautusta tai maksun puolittamista anotaan ja ennen lukuvuoden päättymistä.

Anomusta ei käsitellä ilman tarvittavia tositteita. 

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja asiakirjakopiot:

  • allekirjoitettu ja päivätty hakulomake iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisesta / perimättä jättämisestä
  • päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta
  • kopiot tuloselvityksistä

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan osoitteella:

Tuusulan kunta
Kasvatus- ja sivistystoimi
PL 60
04301 Tuusula

Käyntiosoite: Hyryläntie 16

Lisätietoja tuloselvityksien laskelmista antaa päivähoitosihteeri.

Lisätietoja maksuhuojennuksista antaa päivähoitosihteeri tai iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Laskun perintää koskevat yhteydenotot:

KuntaPro Oy
e-mail: myyntireskontra.tuusula(ät)kuntapro.fi
p. 09 560 77331

Jos iltapäivätoiminnasta huoltajalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 2 momentti).

Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Asiakasmaksu saadaan periä ilman tuomioita tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 3 momentti).
 

Sitoutuminen toimintaan, toimintamaksujen maksaminen ja irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi. Iltapäivätoimintaan tulee ilmoittautuessaan sitoutua 4,5 kk:n ajaksi eli joulukuun loppuun.

Syksyn aikana irtisanoutumistilanteissa voi täydellisen vapautuksen maksuista irtisanomisajan jälkeen saada ainoastaan seuraavista syistä: paikkakunnalta muutto, taloudellinen muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) tai lapsen edun sitä vaatiessa. (Mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.)

Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Kevätlukukaudella irtisanoutuminen toiminnasta tapahtuu irtisanoutumisajan puitteissa.

Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanoutuminen iltapäivätoiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena ja toimittaa se koordinaattorille vähintään kuukautta ennen viimeisen läsnäolokuukauden loppua. Osallistumissuhde päätetään aina kuukauden loppuun. Lopettamisesta tulee aina olla myös yhteydessä ohjaajaan.

Hakemuksella perheet sitoutuvat toimintamaksujen maksamiseen. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenteri-kuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus ja sairaslomasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan ohjaajalle.

Irtisanomislomakkeet postitetaan huoltajille päätöksen yhteydessä ja niitä on saatavissa myös iltapäivätoimintaryhmistä ja kunnan nettisivuilta.

Irtisanoutumis/muutos toiminta-ajasta -lomake

Muutokset toiminta-ajassa Hyökkälän, Klemetskogin ja Mikkolan koulun kerhoilla

Hakemuksella sitoudutaan haettuun iltapäivätoiminta-aikaan. Muutokset  toiminta-ajassa voidaan tehdä, kun koordinaattori ensin arvioi kyseisen koulun toiminnan tilanteen suhteessa ohjaajiin, oppilasmäärään ja tiloihin.

Muutostoiveet toiminta-ajasta tehdään aina kirjallisesti koordinaattorille vähintään kuukautta ennen. Muutosaika on vähintään yksi kalenterikuukausi ennen toivottua alkamisajankohtaa. Muutos toiminta-ajasta voidaan tehdä lomakkeella tai sähköpostilla, josta ilmenee lapsen nimi, muutoksen alkamisaika ja iltapäivätoimintapaikka. Toiminta-ajan muutosaika on vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi. Muutokset ja laskutus alkavat aina kuukauden alusta.