Kustannukset ja sitoutuminen iltapäiväkerhoon

Kustannukset

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Kuukausimaksut

Kuukausimaksusta lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen. Koulujen loma-ajat eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuusta ei mene maksua lainkaan.

Kuukausimaksu 1.8.2016 lähtien

Kun toiminta-aika on 0-4 tuntia (kello12-16), kuukausimaksu on 105 euroa. 

Kun toiminta-aika on yli 4 tuntia (kello 12-16.30), maksu on 125 euroa kuukaudessa. Pidempi toiminta-aika on tarjolla vain osassa kerhoista. 

Alle on koottu samat tiedot taulukkomuotoon:

Toiminta-aika

Kuukausimaksut

Puolikas maksu

12-16 (0-4 tuntia)

 

105 euroa

53 euroa

12-16.30 (yli 4 tuntia)

125 euroa

63 euroa

 

Missä tapauksessa peritään erilainen kuukausimaksu?


Kesken kuukauden iltapäivätoimintaan otetun oppilaan kuukausimaksu

Kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan kesken kuukauden ja toimintapäiviä tulee enintään 10 kuukaudessa, peritään puolikas maksu. 

Kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan kesken kuukauden ja toimintapäiviä tulee yli kymmenen kuukauden aikana, peritään koko kuukauden maksu.

 

Koko kuukauden kestävä poissaolo

 Jos lapsella ei ole kuukauden aikana yhtään läsnäolopäivää, peritään puolikas maksu. Pidempään kestävissä sairastapauksissa (yli 10 peräkkäistä päivää) ole yhteydessä iltapäivätoiminnan koordinaattoriin.  

 

Tuloihin perustuva maksun alentaminen 

Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea ensisijaisesti eDaisyn kautta allaolevien ohjeiden mukaisesti. 

Päätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Myönnetty maksuhuojennus otetaan huomioon seuraavassa laskutuksessa. Huojennusta ei myönnetä takautuvasti. Maksuhuojennusrajat perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistettaviin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, 1411/2015.

Bruttotulorajataulukko 1.9.2023 alkaen:

Henkilöiden lukumäärä perheessä

Asiakasmaksun perimättä jättämisen (0%)
tuloraja (euroina)

Asiakasmaksun
puolittamisen (50%) tuloraja (euroa)

2

4066

5251

3

5245

6375

4

5956

7052

5

6667

7730

6

7376

8405

 

Jos perheen koko on yli 6, perheen vähimmäistulorajoihin lisätään 262 euroa. Esimerkiksi jos perheessä on 8 henkilöä, lisätään 2 x 262 euroa.

                                                                

Hakemuksen täyttäminen eDaisyssa eDaisy

  1. Kirjaudu vahvalla tunnistautumisella

  2. Rullaa sivun alaosaan, jossa näkyy aktiivisena välilehti Hakemukset

  3. Valitse alasvetovalikosta Tuloselvitys lomake

  4.  Klikkaa Täytä lomake –nappia.

  5. Valitse lapsi, jota tuloselvitys koskee → Hyväksy.

Huom! Jos olet tekemässä tuloselvitystä ja perheessä on useampi lapsi, tulee selvitys tehdä jokaisesta lapsesta erikseen.

Lisätietoja liiteessä: Perhekäsite, tulot ja mitä ei huomioida tuloina

Jos tuloselvityksen tekeminen eDaisyn kautta ei jostain syystä onnistu, hakemus ja tulotiedot toimitetaan sähköpostilla varhaiskasvatus.laskutus@tuusula.fi tai osoitteella:

Tuusulan kunta
Sivistyksen toimialue
Varhaiskasvatuksen sihteeri
PL 60
04301 Tuusula

Käyntiosoite: Kotorannankuja 10

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja asiakirjakopiot:

  • allekirjoitettu ja päivätty hakulomake iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisesta/ perimättä jättämisestä
  • päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta
  • kopiot tuloselvityksistä tai palkkalaskelmasta

 Hakemuslomake löytyy täältä


Lisätietoja tuloselvityksien laskelmista ja maksuhuojennuksista antaa varhaiskasvatuksen sihteeri. Sp: varhaiskasvatus.laskutus@tuusula.fi

Jos iltapäivätoiminnasta huoltajalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 2 momentti).

Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Asiakasmaksu saadaan periä ilman tuomioita tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 3 momentti).
 

Sitoutuminen toimintaan, toimintamaksujen maksaminen ja irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi.

Paikasta ei voi irtisanoutua ennen syyslukukauden loppua ilman erityistä syytä, joita ovat paikkakunnalta muutto, taloudellinen muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) tai lapsen etu (mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.). Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Muulloin irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi alkaen seuraavan kuukauden alusta.

Irtisanoutumisesta tulee aina ilmoittaa koordinaattorille kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. 

Irtisanoutumisen voi tehdä myös eDaisy-ohjelmassa. Silloinkin ilmoitetaan sähköpostilla koordinaattorille (laura.aalto@tuusula.fi). Lopettamisesta tulee aina olla myös yhteydessä iltapäiväkerhon vastuuohjaajaan.