Kustannukset ja sitoutuminen iltapäiväkerhoon

Kustannukset

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Kuukausimaksut

Kuukausimaksusta lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen jälkikäteen. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuusta ei mene maksua.

Kuukausimaksu 1.8.2016 lähtien

Toiminta-aika

Kuukausimaksut

Elokuun maksut

0 - 4 tuntia

 

105 euroa

53 euroa

(Hyökkälä, Klemetskog ja Mikkola)

yli 4 tuntia

125 euroa

63 euroa

Missä tapauksessa peritään erilainen kuukausimaksu?


Kesken kuukauden iltapäivätoimintaan otetun oppilaan kuukausimaksu

 Toimintapäivät

0-4 tuntia

(Hyökkälä, Klemetskog 
ja Mikkola)

yli 4 tuntia

 Enintään 10 toimintapäivää kuukaudessa

 

53 euroa

63 euroa

 Yli 10 toimintapäivää kuukaudessa

105 euroa

125 euroa

 

Tuloihin perustuva maksun alentaminen 

Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella pyydettyine liitteineen. 

Huomioitavaksi, että maksuhuojennusta ei voi hakea eDaisyn kautta.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja asiakirjakopiot:

  • allekirjoitettu ja päivätty hakulomake iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisesta/ perimättä jättämisestä
  • päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta
  • kopiot tuloselvityksistä

Päätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Myönnetty maksuhuojennus otetaan huomioon seuraavassa laskutuksessa. Huojennusta ei myönnetä takautuvasti. Maksuhuojennusrajat perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistettaviin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, 1411/2015.

Bruttotulorajataulukko 1.8.2016 alkaen:

Henkilöiden lukumäärä perheessä

Asiakasmaksun perimättä jättämisen (0%)
tuloraja (euroina)

Asiakasmaksun
puolittamisen (50%) tuloraja (euroa)

2

1403

2679

3

1730

3261

4

2053

3875

5

2191

4009

6

2328

4147

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, tulorajan korotus seuraavista lapsista on 138€.

Lisätietoja liiteessä: Perhekäsite, tulot ja mitä ei huomioida tuloina

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan osoitteella:

Tuusulan kunta
Sivistyksen toimialue
Oppimisen asiantuntija
PL 60
04301 Tuusula

Käyntiosoite: Kotorannankuja 10

Lisätietoja tuloselvityksien laskelmista antaa päivähoitosihteeri.

Lisätietoja maksuhuojennuksista antaa päivähoitosihteeri tai oppimisen asiantuntija.

Laskun perintää koskevat yhteydenotot:

KuntaPro Oy
e-mail: myyntireskontra.tuusula(ät)kuntapro.fi
p. 09 560 77331

Jos iltapäivätoiminnasta huoltajalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 2 momentti).

Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Asiakasmaksu saadaan periä ilman tuomioita tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 3 momentti).
 

Sitoutuminen toimintaan, toimintamaksujen maksaminen ja irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi.

Paikasta ei voi irtisanoutua ennen syyslukukauden loppua ilman erityistä syytä, joita ovat paikkakunnalta muutto, taloudellinen muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) tai lapsen etu (mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.). Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Muulloin irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi alkaen seuraavan kuukauden alusta.

Irtisanoutumisesta tulee aina ilmoittaa koordinaattorille kirjallisesti (esim. alta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostiviestillä, josta löytyy lomakkeella pyydetyt tiedot), vaikka irtisanoutumisen voikin tehdä eDaisy-ohjelmassa. Lopettamisesta tulee aina olla myös yhteydessä ohjaajaan.

Irtisanoutumis/muutos toiminta-ajasta -lomake

Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenteri-kuukauden aikana osallistua toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Sairaslomista tulee esittää sairaslomatodistus ja sairaslomasta tulee ilmoittaa iltapäivätoiminnan ohjaajalle.

Muutokset toiminta-ajassa Hyökkälän, Klemetskogin ja Mikkolan koulun kerhoilla

Hakemuksella sitoudutaan haettuun iltapäivätoiminta-aikaan. Muutokset  toiminta-ajassa voidaan tehdä, kun koordinaattori ensin arvioi kyseisen koulun toiminnan tilanteen suhteessa ohjaajiin, oppilasmäärään ja tiloihin.

Muutostoiveet toiminta-ajasta tehdään aina kirjallisesti koordinaattorille vähintään kuukautta ennen. Muutosaika on vähintään yksi kalenterikuukausi ennen toivottua alkamisajankohtaa. Muutos toiminta-ajasta voidaan tehdä Irtisanoutumis/muutos toiminta-ajasta -lomakkeella tai sähköpostilla, josta ilmenee lapsen nimi, muutoksen alkamisaika ja iltapäivätoimintapaikka. Toiminta-ajan muutosaika on vähintään yksi kokonainen kalenterikuukausi. Muutokset ja laskutus alkavat aina kuukauden alusta.