Kustannukset ja sitoutuminen iltapäiväkerhoon

Kustannukset

Iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu.

Kuukausimaksut

Kuukausimaksusta lähetetään lasku läsnäolokuukauden jälkeen. Koulujen loma-ajat eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Elokuun maksu on puolet kuukausihinnasta ja kesäkuusta ei mene maksua lainkaan.

Kuukausimaksu 1.8.2016 lähtien

Kun toiminta-aika on 0-4 tuntia (kello12-16), kuukausimaksu on 105 euroa. 

Kun toiminta-aika on yli 4 tuntia (kello 12-16.30), maksu on 125 euroa kuukaudessa. Pidempi toiminta-aika on tarjolla vain osassa kerhoista. 

Alle on koottu samat tiedot taulukkomuotoon:

Toiminta-aika

Kuukausimaksut

Puolikas maksu

12-16 (0-4 tuntia)

 

105 euroa

53 euroa

12-16.30 (yli 4 tuntia)

125 euroa

63 euroa

 

Missä tapauksessa peritään erilainen kuukausimaksu?


Kesken kuukauden iltapäivätoimintaan otetun oppilaan kuukausimaksu

Kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan kesken kuukauden ja toimintapäiviä tulee enintään 10 kuukaudessa, peritään puolikas maksu. 

Kun lapsi aloittaa iltapäivätoiminnan kesken kuukauden ja toimintapäiviä tulee yli kymmenen kuukauden aikana, peritään koko kuukauden maksu.

 

Koko kuukauden kestävä poissaolo

 Jos lapsella ei ole kuukauden aikana yhtään läsnäolopäivää, peritään puolikas maksu. Pidempään kestävissä sairastapauksissa (yli 10 peräkkäistä päivää) ole yhteydessä iltapäivätoiminnan koordinaattoriin.  

 

Tuloihin perustuva maksun alentaminen 

Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai sen puolittamista tulee hakea kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella pyydettyine liitteineen. 

Huomioitavaksi, että maksuhuojennusta ei voi hakea eDaisyn kautta.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja asiakirjakopiot:

  • allekirjoitettu ja päivätty hakulomake iltapäivätoiminnan asiakasmaksun puolittamisesta/ perimättä jättämisestä
  • päätös iltapäivätoimintaan ottamisesta
  • kopiot tuloselvityksistä tai palkkalaskelmasta

Päätös tehdään määräajaksi, enintään yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Myönnetty maksuhuojennus otetaan huomioon seuraavassa laskutuksessa. Huojennusta ei myönnetä takautuvasti. Maksuhuojennusrajat perustuvat Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitukseen indeksillä tarkistettaviin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin, 1411/2015.

Bruttotulorajataulukko 1.8.2016 alkaen:

Henkilöiden lukumäärä perheessä

Asiakasmaksun perimättä jättämisen (0%)
tuloraja (euroina)

Asiakasmaksun
puolittamisen (50%) tuloraja (euroa)

2

1403

2679

3

1730

3261

4

2053

3875

5

2191

4009

6

2328

4147

 

Lisätietoja liiteessä: Perhekäsite, tulot ja mitä ei huomioida tuloina

Hakemus asiakirjakopioineen toimitetaan sähköpostilla (laura.aalto@tuusula.fi) tai osoitteella:

Tuusulan kunta
Sivistyksen toimialue
Oppimisen asiantuntija
PL 60
04301 Tuusula

Käyntiosoite: Kotorannankuja 10

Lisätietoja tuloselvityksien laskelmista antaa päivähoitosihteeri Helena Mörk. Sp: helena.mork@tuusula.fi

Lisätietoja maksuhuojennuksista antaa oppimisen asiantuntija Laura Aalto. Sp: laura.aalto@tuusula.fi

Jos iltapäivätoiminnasta huoltajalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, voidaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 2 momentti).

Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Asiakasmaksu saadaan periä ilman tuomioita tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa säädetään (perusopetuslaki 44§ 3 momentti).
 

Sitoutuminen toimintaan, toimintamaksujen maksaminen ja irtisanoutuminen

Iltapäivätoimintapaikka myönnetään koko lukuvuodeksi.

Paikasta ei voi irtisanoutua ennen syyslukukauden loppua ilman erityistä syytä, joita ovat paikkakunnalta muutto, taloudellinen muutos perhetilanteessa (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) tai lapsen etu (mikäli irtisanoutuminen tehdään lapsen edun perusteella, tullaan asiassa kuulemaan myös ryhmän ohjaajia, opettajaa ja tarvittaessa muita tahoja.). Muissa tapauksissa perheeltä laskutetaan irtisanomisajan jälkeen puolet toimintamaksusta syyslukukauden loppuun.

Muulloin irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi alkaen seuraavan kuukauden alusta.

Irtisanoutumisesta tulee aina ilmoittaa koordinaattorille kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. 

Irtisanoutumisen voi tehdä myös eDaisy-ohjelmassa. Silloinkin ilmoitetaan sähköpostilla koordinaattorille (laura.aalto@tuusula.fi). Lopettamisesta tulee aina olla myös yhteydessä iltapäiväkerhon vastuuohjaajaan.