Tietoa tuottajamuotoisten tonttien hakijoille

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

 

Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä varmistaa suunnittelutilanne

Karttapalvelua ja nettisivua pidetään ajantasaisena virallisten luovutusten ja suunnitteluvarauksien osalta.

Karttapalvelusta ei kuitenkaan käy ilmi, onko joku mahdollisesti jo jättänyt hakemuksen tontille. Tästä johtuen on hyvä varmistaa kunnalta hakemusten tila kiinnostuksen kohteena olevalla tontilla jo ennen hakemuksen jättämistä. 


Tontin hakeminen vaatii alustavia suunnitelmia

Ennen tontin virallista varaamista/luovuttamista hakijalta vaaditaan hakemus ja alustavat tontinkäyttösuunnitelmat:

- Vapaamuotoinen hakemus, jossa lyhyt esittely toiminnasta ja referenssejä.
- Tieto, onko tontti aluksi tarkoitus varata ja kuinka pitkäksi aikaa.
- Tieto, onko hakija ensisijaisesti ostamassa vai vuokraamassa tonttia.
- Arvio rakentamisen aikataulusta.
- Asemapiirros
- Julkisivukuvia 
- Käytettävä k-m2
- Huoneistojen suunniteltu kokojakauma
- Mahdolliset pohjakuvat

Suunnittelussa tulee huomioida kaikki voimassa olevat lait ja määräykset, kuten asemakaava, rakennusjärjestys ja rakentamistapaohjeet. Tarvittaessa voidaan järjestää myös palaveri hakijan ja kunnan kesken suunnittelun avuksi.

Suunnittelua varten tarvittavan materiaalin voi tilata Teknisestä palvelupisteestä. Asemakaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet löytyvät luovutettavien tonttien sivuilta.


Hakemus ja alustavat suunnitelmat käsitellään kunnan maankäytössä ja kaavoituksessa

Alustavat tontinkäyttösuunnitelmat käsitellään kunnan kaavoituksessa ja lisäksi merkittävissä hankkeissa Julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmässä (JLLR). Näin varmistetaan alueen laadukas rakentuminen ja samalla myös hakija saa tiedon hankkeen soveltuvuudesta tontille. Lisäksi kunnan maankäyttö tarkistaa hakemuksen, hakijan taustat ja referenssit ja pyytää tarvittaessa täydentämään hakemusta.

Kommentit ja ohjaus kohdistuvat vain tontin varaamiseen/luovuttamiseen liittyviin alustaviin suunnitelmiin. Kaavoituksen / JLLR:n tehtävänä ei ole antaa ennakkolausuntoja rakennuslupaan tai poikkeamispäätöksiin, vaan hakijalla on edelleen vastuu voimassa olevien lakien ja määräyksien noudattamisesta jatkosuunnittelussa ja rakennuslupaa haettaessa. 


Kilpailutilanteessa tontin saaja valitaan laadullisin perustein

Jatkuvassa haussa olevien tonttien kilpailutilanteessa, jossa kaksi tai useampi hakija on jättänyt hakemuksen ja alustavat suunnitelmat samalla tontille, tullaan tontin saaja ratkaisemaan laadullisin perustein.