Tietoa tuottajamuotoisten tonttien hakijoille

Yhteystiedot

Olli-Pekka Mikkonen, tontti-insinööri

 

Tonteille asetetaan aluksi hakuaika

Tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi uudet luovutukseen tulevat tontit asetetaan aluksi yleiseen hakuun hakuajaksi. Jos tontille ei hakuajan jälkeen ole löytynyt sopivaa saajaa, asetetaan tontit jatkuvaan hakuun, jolloin hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessään.  

 

Ennen hakemuksen lähettämistä on hyvä varmistaa suunnittelutilanne

Karttapalvelua ja nettisivua pidetään ajantasaisena virallisten luovutusten ja suunnitteluvarauksien osalta.

Jatkuvassa haussa olevien tonttien osalta karttapalvelusta ei kuitenkaan käy ilmi, onko joku mahdollisesti jo jättänyt hakemuksen tontille. Tästä johtuen on hyvä varmistaa kunnalta hakemusten tila kiinnostuksen kohteena olevalla tontilla ennen hakemuksen jättämistä. 


Tontin hakeminen vaatii alustavia suunnitelmia

Tontin hakemiseksi vaadittava aineisto on yleensä esitetty ko. tontin tonttiesitteessä. Jos tontilla ei ole tonttiesitettä, Kuntaan toimitettavan hakemusaineiston tulee sisältää:

Hakemus
- Vapaamuotoinen hakemus, jossa esittely toiminnasta ja referenssejä.
- Tieto, onko tontti aluksi tarkoitus varata suunnitteluvarauksella.
- Tieto, onko hakija ensisijaisesti ostamassa vai vuokraamassa tonttia.
- Arvio rakentamisen aikataulusta.

Liitteet (alustavat tontinkäyttösuunnitelmat)
- Asemapiirros, josta käy ilmi rakennusten sijoittelu ja pihankäyttösuunnitelma (ml. autopaikoitus yms.).
- Julkisivupiirustuksia.
- Laskelma käytettävistä kerrosalaneliömetreistä (k-m2).
- Asuntojen suunniteltu määrä ja kokojakauma.
- Mahdolliset asuntojen pohjakuvat.

Suunnittelussa tulee huomioida kaikki voimassa olevat lait ja määräykset, kuten asemakaava, rakennusjärjestys ja mahdolliset rakentamistapaohjeet. Tarvittaessa voidaan järjestää myös palaveri hakijan ja kunnan kesken suunnittelun avuksi.

Suunnittelua varten tarvittavan materiaalin voi tilata Teknisestä palvelupisteestä.

Hakemukset jätetään sähköisesti pdf-tiedostoina osoitteeseen tonttihakemukset@tuusula.fi


Hakemus ja alustavat suunnitelmat käsitellään kunnan maankäytössä ja kaavoituksessa

Alustavat tontinkäyttösuunnitelmat käsitellään kunnan kaavoituksessa ja Julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmässä (JLLR). Näin varmistetaan alueen laadukas rakentuminen ja samalla myös hakija saa tiedon hankkeen soveltuvuudesta tontille. Lisäksi kunnan maankäyttö tarkistaa hakemuksen, hakijan taustat ja referenssit ja pyytää tarvittaessa täydentämään hakemusta.

Alustavien suunnitelmien kommentit ja ohjaus kohdistuvat vain tontin varaamiseen/luovuttamiseen liittyviin suunnitelmiin. Kaavoituksen / JLLR:n tehtävänä ei ole antaa ennakkolausuntoja rakennuslupaan tai poikkeamispäätöksiin, vaan hakijalla on edelleen vastuu voimassa olevien lakien ja määräyksien noudattamisesta jatkosuunnittelussa ja rakennuslupaa haettaessa. 


Kilpailutilanteessa tontin saaja valitaan laadullisin perustein

Haussa olevien tonttien kilpailutilanteessa, jossa kaksi tai useampi hakija on jättänyt hakemuksen ja alustavat suunnitelmat samalla tontille, Tuusulan kunta valitsee tontin saajan laadullisin perustein, vapaan harkintansa mukaisesti.