Kaavoituksen käsitteitä

Kaavat ovat kartoilla esitettyjä toteuttamiseen tähtääviä juridisia suunnitelmia, jotka perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL).  Laki ja siihen liittyvä asetus (MRA) ohjaavat maankäytön suunnittelua ja rakentamista Suomessa.  Kaavoitus etenee hierarkkisesti siten, että ylempi kaavataso ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaavoitus etenee vaiheittain

 

kaavoituskäsitteitä

Maakuntakaavassa määritellään maankäytön suuret linjat. Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen valtakunnalliset ja seudulliset alueidenkäyttötavoitteet. Uudenmaan maakuntakaavaa on täydennetty ns. vaihekaavoilla, joissa on keskitytty eri teemoihin. Maakuntakaavan laatii Uudenmaan liitto ja sen vahvistaa maakuntavaltuusto. Kun olemassa olevaa kaavatilannetta tulkitaan, on kaikki voimassa olevat maakuntakaavat huomioitava samanaikaisesti.

Yleis- ja osayleiskaavat ovat yleispiirteisiä maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen suunnitelmia, jotka ohjaavat asemakaavoitusta. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Asemakaava ohjaa yksityiskohtaista maankäyttöä ja rakentamista. Asemakaava määrää rakennusoikeuden, alueen käytön, kerrosluvun sekä muita yksityiskohtaisia rakentamisen ehtoja. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.

Yleissuunnitelma on maankäytöstä käytävän keskustelun pohjaksi laadittava suunnitelma, jolla voidaan tunnustella mielipiteitä ja kartoittaa suunnittelun reunaehtoja. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia. Yleissuunnitelman laatii ja hyväksyy kunta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo kaavahankkeen lähtökohdista ja hankkeen vuorovaikutusmahdollisuuksista, aikataulusta, tavoitteista ja vaikutusten arvioinnista. Osallinen tarkoittaa kaikkia niitä tahoja, joiden oloihin kaavalla merkittävästi vaikutetaan. Löydät Tuusulan vireillä olevat kaavat kaavoituksen sivuilta - ajantasa-asemakaavaan sekä voimassa oleviin osayleiskaavoihin voit tutustua Tuusulan karttapalvelussa. Sisältö on ainoastaan suomeksi.


Rakentamista ohjataan myös rakennusjärjestyksellä

Rakennusjärjestys antaa asemakaavaa täydentäviä määräyksiä sekä asemakaava-alueen ulkopuolisen alueen rakentamista koskevia määräyksiä. Tuusulan rakennusjärjestys on tullut voimaan 20.3.2018. Rakennusjärjestyksen laatii ja hyväksyy kunta.

Kaavasta ja määräyksistä poikkeaminen vaatii poikkeusluvan. Lupa voidaan myöntää maankäyttö- ja rakennuslain perusteella erityisistä syistä esimerkiksi kaavamääräyksistä tai muista säännöksistä poikkeamiseen.


Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen

Kaikki asemakaavoittamattomat alueet ovat Tuusulassa ns. suunnittelutarvealuetta. Mikäli alueelle halutaan rakentaa esimerkiksi uusi tai korvaava rakennus, muuttaa rakennuksen käyttötarkoitusta tai laajentaa olemassa olevaa asuntoa, tulee kaavoitukselta hakea suunnittelutarveratkaisua. Myönteinen suunnittelutarveratkaisu on edellytyksenä rakennusluvan myöntämiselle.