Maapoliittiset tavoitteet ja keinot

Yhteystiedot

maankäyttöpäällikkö 
Päivi Hämäläinen 

Kunnalle kuuluu maapolitiikan harjoittaminen alueellaan. Maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maanhankintaa ja luovutusta sekä maankäytön kehittämistä. Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteinen tavoite on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä toivottuun suuntaan sekä huolehtia siitä, että maata on oikeana ajankohtana saatavissa kohtuuhintaan sopivilta paikoilta eri käyttötarkoituksia varten.


Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 13.6.2011 § 67 maapoliittisen ohjelman päivittämisestä.

Maapoliittinen ohjelma 2020 (pdf) 

Päivitetyn maapoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on:

• Luoda edellytykset pitkäjänteiselle ja kuntavetoiselle maapolitiikalle
• Mahdollisimman taloudellisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen syntyminen
• Hyvän ympäristön tuottaminen kestävän kehityksen periaatetta noudattamalla
• Kaavoituksen ja sen toteuttamisen edistäminen
• Tehostaa raakamaan hankintaa 
• Maan hintatason pitäminen kohtuullisena
• Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen
• Kunnan toimenpitein aikaansaadun arvonnousun leikkaaminen kunnalle asemakaavoituksesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi


Erityisiä tavoitteita on asetettu keskustojen, asuntoalueiden, työpaikka-alueiden sekä rakentamiselta vapaaksi jäävien alueiden ja liikenteelle varattavien alueiden kehittämiselle.

Maapolitiikka, kaavoitus ja kaavojen toteuttamistoimet muodostavat yhteisen kokonaisuuden. Kyse on tonttituotantoprosessista. Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Kaavojen toteuttamisella tarkoitetaan edellytysten luomista kaavoitetun maa-alueen käyttöönottamiseksi. Edellytysten luominen käsittää kiinteistönmuodostuksen, yleisten alueiden hankinnan ja käyttöottokuntoon saattamisen, vesihuollon, katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen sekä kunnalle kuuluvan palvelutarjonnan toimintaedellytysten varmistamisen, kuten kunnalle osoitettujen yleisten rakennusten tonttien hankinnan ja rakentamisen. Nämä yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset pyritään kattamaan liittymismaksuin, kunnalle tontinmyynnistä saatavilla tuloilla sekä maankäyttösopimusmaksuilla. Lisäksi kaavojen toteuttamistoimina pidetään kaavojen toteutumisen varmistamiseen ja edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kunnan maapolitiikalla taataan edellytykset tonttituotantoprosessin toimivuudelle, oikea-aikaisuudelle ja kustannustehokkuudelle.