Maapoliittiset tavoitteet ja keinot

Yhteystiedot

maankäyttöpäällikkö 
Päivi Hämäläinen

maankäyttöasiantuntija
Tuija Palkki

Kunnalle kuuluu maapolitiikan harjoittaminen alueellaan. Maapolitiikalla tarkoitetaan kunnan maanhankintaa ja luovutusta sekä maankäytön kehittämistä. Maankäytön ja kaavoituksen yhteinen tavoite on maankäyttöpolitiikallaan ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä toivottuun suuntaan sekä huolehtia siitä, että maata on oikeana ajankohtana saatavissa kohtuuhintaan sopivilta paikoilta eri käyttötarkoituksia varten.

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 9.3.2020 § 11 maapoliittisen ohjelman päivittämisestä.

Maapoliittinen ohjelma 2030 (pdf)

Päivitetyn maapoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on:

  • Luoda edellytykset ja työkalut pitkäjänteiselle ja kuntastrategian mukaiselle maapolitiikalle
  • Mahdollisimman taloudellisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen syntyminen
  • Hyvän ympäristön tuottaminen kestävän kehityksen periaatetta noudattamalla
  • Kaavoituksen ja sen toteuttamisen edistäminen
  • Tehostaa raakamaan hankintaa 
  • Maan hintatason pitäminen kohtuullisena
  • Yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen
  • Kunnan toimenpitein aikaansaadun arvonnousun leikkaaminen kunnalle MRL:n mukaisesti
  • Toimia työkaluna, jolla kunta toteuttaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista maapolitiikkaa
  • Tukea kulloinkin voimassa olevaa MAL-sopimusta

Kunnan maapolitiikan tavoitteena on tukea strategiaan valittuja päämääriä. Maapolitiikan hyvällä hoitamisella voidaan saavuttaa sujuva tonttituotanto. Onnistuessaan maapolitiikka tukee mm. yritysten ja kuntalaisten hyvinvointia. Vireä kunta saavutetaan mm. luomalla maankäyttöpolitiikan avulla hyvät edellytykset yhdyskunnan hallitulle rakentumiselle.

Kunnan tavoite on keskittää uusien työpaikka- ja asuntoalueiden ensimmäisen asemakaavan laatiminen ensisijaisesti kunnan omistamalle maalle. Mahdollisuus käyttää kaikkia maapoliittisia keinoja on edellytyksenä sille, että kunnan hallintaan saadaan kasvutavoitteiden edellyttämä raakamaavaranto asunto- ja työpaikkatonttituotantoa varten. Työpaikka-alueiden osalta voidaan edetä myös tekemällä maankäyttösopimuksia. Kasvutavoitteet edellyttävät panostusta raakamaan hankintaan. Kunnalla on oltava tarjottavanaan riittävä, monipuolinen ja kohtuuhintainen tonttitarjonta. Asukkaiden keskeiset lähipalvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja asukkaiden tarpeita vastaavasti. Kunnallistekniset verkostot toteutetaan ja otetaan käyttöön kustannustehokkaasti.