Ruoka-aputoimintaa yhteistyössä Keski-Uudellamaalla

Taustaa

Tammikuussa 2024 käynnistyi Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen hanke, jossa tuetaan ja mahdollistetaan alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tärkeää työtä sekä edistetään ruoka-avussa asioivien ihmisten palveluihin ohjautumista yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja se kestää vuoden 2024 loppuun.

Hankkeen taustalla on kesällä 2023 auennut avustushaku, jossa tuli haettavaksi valtionavustusta ruoka-aputoiminnan järjestämiseen vuodelle 2024. Valtion talousarviossa siihen oli varattu 1 831 000 euroa. Hakijoina tuli ensimmäistä kertaa olla kunta tai kuntaliitto, maakunta tai hyvinvointialue.

Keski-Uudenmaan alueen kuusi kuntaa hakivat yhdessä valtionavustusta alueen ruoka-apua toteuttaville järjestöille.

Alueelle myönnettiin valtionavustusta 70 230 euroa, josta 90% delegoidaan hankkeessa mukana oleville ruoka-aputoimijoille ja 10% summasta käytetään hankehallinnointiin. Hanketoimijoina ovat Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja hyvinvointialue Keusote. Tuusulan kunta vastaa hankehallinnosta.

Hankkeen osatoteuttajina ja avustuksen käyttäjinä ovat ruoka-aputoimintaa toteuttavat yhdistykset. Keski-Uudenmaan alueella hankkeessa on mukana 12 ruoka-aputoimijaa, joille avustusta delegoidaan. Yhteistyökumppaneina ovat alueen seurakunnat sekä hävikin lahjoittajia.

Hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti hankekoordinaattori, joka vastaa avustusten maksuun ja raportointiin liittyvistä asioista sekä koordinoi hankeen yhteistyötä sekä vastaa hankkeen tavoitteiden toteutumisesta.

Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät Keski-Uudellamaalla

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tukea ja mahdollistaa ruoka-aputoiminnan järjestäminen ja sen jatkuvuus alueella. Sen lisäksi hankkeessa halutaan vahvistaa kuntien, hyvinvointialueen ja alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista yhteistyötä ihmisten osallisuuden edistämisessä sekä eriarvoisuutta, köyhyyttä ja syrjäytymistä vähentävässä työssä. Hankkeen tavoitteena on myös edistää allianssimallisen koordinoidun ruoka-aputoiminnan leviämistä koko alueelle ruoka-avun kentällä.

Hankkeen tavoitteiden alustana ja innostajana toimii lahjoitetun hävikkiruoan keskitettyä logistiikkaa ja verkostomaista toimintaa jo vuosia alueella toteuttanut allianssimallinen Yhdessä katettu -verkosto.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmiä ovat alueen ruoka-aputoimijat ja niiden muodostamat verkostot. Lisäksi yhteistyön edistämisessä ovat vahvasti mukana kunnat (työllisyyspalvelut, maahanmuuttopalvelut, nuorten aikuisten palvelut ja nuorisotyö) sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (mielenterveys- ja päihdepalvelut, aikuissosiaalityö ja lastensuojelu, ikäihmisten ja vammaisten palvelut, kuntouttava työtoiminta).

Välillinen kohderyhmä on hankkeen osatoteuttajien kohderyhmä, eli ruoka-avun tarvitsijat ja ruoka-aputoimintaan osallistuvat henkilöt. Erityisesti ruoka-aputoiminta tavoittaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevia alueen asukkaita: ikäihmisiä, työttömiä, lapsiperheitä ja maahanmuuttajia. Erityisesti hankkeesta toivotaan hyötyvän sellaiset ruoka-aputoiminnassa tavoitettavat ihmiset, jotka tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon apua, mutta eivät ole vielä palvelujen piirissä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä ja pyritään löytämään ratkaisuja ihmisten pääsyyn palveluiden piiriin.

Yhteistyö tiivistyy

Valtionavustuksella rahoitettavalta hankkeelta edellytetään yhteistyötä laajasti alueensa kuntien ja kuntayhtymien, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa ruokahävikin vähentämiseksi ja osallisuutta ja hyvinvointia edistävän toiminnan vahvistamiseksi. Sen lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon apua tarvitsevien palveluihin ohjautumiseksi. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä valtakunnallisten ruoka-aputoimijoiden ja kehittämishankkeiden (Kirkkopalvelut ja SPR) kanssa ruoka-aputoiminnan yleisen kehittämisen ja koordinoinnin vahvistamiseksi.

Tavoittaako ruoka-apu sitä tarvitsevia?

Hankkeen ja sen sisältämän rahoituksen avulla vahvistetaan ruoka-aputoimijoiden toimintaedellytyksiä. Samalla varmistetaan avustusta saavien ruoka-aputoimintaa harjoittavien toimijoiden riittävä asiantuntijuus ruoka-aputoiminnan sisällöistä sekä lain mukaisista vaatimuksista elintarvikkeiden käsittelemiseksi, säilyttämiseksi ja kuljettamiseksi.

Hankkeen hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan ruoka-aputoiminnan järjestämisestä aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kulut, kuten materiaali-, varastointi- ja kuljetuskustannukset. Avustusta ei ole tarkoitettu ruoan ostamiseen, uskonnolliseen ja poliittiseen toimintaan, eikä muiden kuin hankehallinnoijan palkkakustannuksiin.

Avustusta käyttävältä järjestöltä edellytetään myös yhteistyötä alueen kuntien ja hyvinvointialueen, seurakuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa, sekä toiminnasta ilmoittamista Ruoka-apu.fi - sivustolla. Kaikilla hankkeen ruoka-aputoimijoilla on myös laadittuna omavalvontasuunnitelma sekä ovat rekisteröityneitä elintarvikevalvontaan

Hankkeesta lisätietoja antaa hankekoordinaattori Henna Kärki, henna.karki@tuusula.fi, 040 314 3080.