• Tuusulan yleiskaava 2040

  • Tuusulan yleiskaava 2040

Tuusulan yleiskaava 2040

 

Valtuusto hyväksyi Tuusulan yleiskaavan kokouksessaan 14.11.2022 § 133.

Yleiskaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 20.12.2023 (7469/2023).

Yleiskaavasta on edelleen jätetty valituslupahakemuksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua valituslupien käsittelyn osalta ei ole vielä saatu.

Tuusulan yleiskaava 2040 ei ole vielä lainvoimainen. 

Valtuuston hyväksymä kaava-aineisto: 

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavakartta

Tusulan yleiskaava 2040 kumottavien merkintöjen kartta

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostus

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostuksen liite, merkinnät ja määräykset (A4)

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostuksen liite kaavakarttapienennös (A3)

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostuksen liite kumottavien merkintöjen karttapienennös (A3)

Tuusulan yleiskaava 2040 kaavaselostuksen liite luontokohteiden kuvaukset 

Tuusulan yleiskaava 2040 linkit selvityksiin 

Linkki valtuuston pöytäkirjaan

 

Mikä yleiskaava on?

Kunta laatii ja vahvistaa alueelleen yleiskaavat. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jolla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä sekä liikenneverkon sijoittumista pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumiseen, työpaikkoihin, liikenteelle, luonnonsuojeluun sekä virkistyskäyttöön.

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat sekä kuntastrategia. Yleiskaava puolestaan ohjaa yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavojen laadintaa.

Tuusulan nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova. 

Yleiskaava esitetään kartalla, lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai osaa kunnasta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.