• Tuusulan yleiskaava 2040

  • Tuusulan yleiskaava 2040

Tuusulan yleiskaava 2040

Tuusulaan ollaan laatimassa uutta koko kunnan kattavaa yleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2040. Kaavasta on tarkoitus laatia strateginen ja maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen.

Tuusulan nykyinen yleiskaava 2010 on oikeusvaikutukseton ja monilta osiltaan vanhentunut. Oikeusvaikutukseton yleiskaava ohjaa päätöksentekoa, mutta vasta oikeusvaikutteinen yleiskaava on lain mukaan sitova.  

 

Tuusulan yleiskaavaluonnos 2040

 

Mikä yleiskaava on?

Kunta laatii ja vahvistaa alueelleen yleiskaavat. Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytönsuunnitelma, jolla ohjataan kunnan yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä sekä liikenneverkon sijoittumista pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumiseen, työpaikkoihin, liikenteelle, luonnonsuojeluun sekä virkistyskäyttöön.

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Uudenmaan maakuntakaava ja vaihemaakuntakaavat sekä kuntastrategia. Yleiskaava puolestaan ohjaa yksityiskohtaisempien osayleiskaavojen sekä asemakaavojen laadintaa.

Yleiskaava esitetään kartalla, lisäksi siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai osaa kunnasta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

>>Kuinka yleiskaavatyö etenee?