Rakennetun ympäristön valvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen seuraamaan omalta osaltaan rakennetun ympäristön kuntoa. Tuusulan rakennusvalvonta seuraa rakennetun ympäristön kuntoa resurssien mukaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 166 ja 167 §

Mikäli huomaat ympäristössäsi huonokuntoisen rakennuksen tai epäsiistin pihaympäristön, voit tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen rakennusvalvontaan. Me otamme sitten yhteyttä kiinteistön omistajaan. Siisti rakennettu ympäristö vaatii viranomaisen ja asukkaiden yhteistyötä. Huomaa, että asiasta tulee heti julkinen, kun ilmoitus on saapunut rakennusvalvontaan.


Toimenpidepyynnössä tai ilmiannossa on annettava seuraavat tiedot:

- pyynnön tekijän/ilmoittajan nimi ja yhteystiedot
- valvottavan kiinteistön osoite ja muut yksilöintitiedot i
- toimenpiteet, joita asiassa vaaditaan
- perustelut vaatimukselle
- tieto siitä, mikä on pyynnön tekijän/ilmoittajan yhteys asiaan (onko naapuri, ohikulkija tai jotakin muuta)

Rakennusvalvonta ei käsittele nimettömiä pyyntöjä/ilmiantoja muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kunnan toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä, mitkä tämä viranomainen toimittaa rakennusvalvontavirastoon, ei tutkita.

Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävästä asiasta, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän pyynnön/ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös rakennusvalvonnan omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei ole siitä ilmoittanut.

Jos paikalla käynnin jälkeen ja muun selvityksen johdosta rakennusvalvonta käynnistää valvontatoimenpiteet, niin kopio toimenpidepyynnöstä/ilmiannosta liitetään mukaan valvottavalle toimitettavaan kehotukseen/tarkastuslausuntoon.

Jos toimenpidepyynnön tekijä/ilmiantaja ei jonkin vamman tai vastaavan syyn johdosta kykene tekemään pyyntöä/ilmiantoa kirjallisesti, niin rakennusvalvontavirasto voi ottaa pyynnön tai ilmiannon vastaan suullisesti. Kyseisen henkilön on annettava edellä mainitut tiedot, jotka rakennusvalvontaviraston viranhaltija/työntekijä kirjaa ylös laadittavaan asiakirjaan.

 

Toimenpidepyyntö/ilmianto lähetetään osoitteeseen: Kuva romahtaneesta ladosta

Tuusulan kunta / rakennusvalvonta
PL 60
04301 Tuusula

sähköpostiosoite: rakennusvalvonta(at)tuusula.fi


 

Jos kyse on ympäristölain mukaisesta roskaamisesta, siirretään asian käsittely Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.