Hyökkälän koulun järjestyssäännöt (18.11.2019)

 1.   Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

 • Järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulualueen ulkopuolella toteutetussa koulun toiminnassa, kuten esimerkiksi leirikouluissa.

 2.   Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

 • Käyttäydyn kaikkia kohtaan ystävällisesti ja reilusti.
 • Mahdolliset kiusaamistapaukset käsitellään KiVa-koulu -ohjelman mukaisesti.
 • Arvostan omaa ja toisten työtä.

 

Oppilaan velvollisuudet

 • Osallistun perusopetukseen.
 • Saavun oppitunneille ajoissa.
 • Minulla on mukana asialliset opiskeluvälineet ja varusteet.
 • Pidän huolta henkilökohtaisista tavaroistani.

 3.   Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

 

Hyvä käytös

 • Käyttäydyn asiallisesti (esim. Perusopetuslaki 35§).
 • Noudatan hyviä tapoja kaikessa koulun toiminnassa.
 • Keskityn työhöni.
 • Toimin paikan ja tilanteen vaatimalla tavalla myös koulun ulkopuolella toteutettavassa opetuksessa, mm. kirjastossa, uimahallissa, urheilukeskuksessa, museoissa ja yleisissä tilaisuuksissa.
 • Toisesta henkilöstä otetun kuvan julkaisu internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa edellyttää kohteelta luvan saamista.
 • Hyviin tapoihin kuuluu se, että olen oppitunneilla ja ruokalassa ilman ulkovaatteita ja päähinettä.
 • Pidän yleiset kulkuväylät vapaina.

Oleskelu ja liikkuminen

 • Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja äänenkäyttöni on kohtuullista.
 • Vietän välitunnit sovitulla koulualueella.  Pyydän luvan koulualueelta poistumiseen opettajalta, apulaisrehtorilta tai rehtorilta.
 • Koulumatkoilla ja koulupäivän aikaisilla siirtymillä (esim. urheilukeskukseen) noudatan liikennesääntöjä (esim. Tieliikennelaki 35§).

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 • Huolehdin omalta osaltani ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta.
 • Pidän huolta yhteisestä omaisuudesta.
 • Korvaan aiheuttamani vahingon sovitulla tavalla (esim. Vahingonkorvauslaki 2. luku).

Turvallisuus

 • En heitä lumipalloja, keppejä, kiviä ym. vaaraa aiheuttavia esineitä koulun alueella.
 • Säilytän kulkuneuvoni sille osoitetulla paikalla.
 • Ilmoitan välittömästi koulun henkilökunnalle koulukiinteistössä tai koulun alueella olevasta mahdollisesta vaarasta.
 • Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 • Oppitunneilla pidän matkapuhelimen ja muut mobiililaitteet laukussa äänettömällä/suljettuna, tai laitan sen nimellä varustettuna opettajanpöydällä olevaan laatikkoon silloin, kun matkapuhelin tai muu mobiililaite ei ole työväline.
 • Musiikin kuunteleminen välitunnilla ilman kuulokkeita aiheuttaa häiriötä, joten käytän kuulokkeita.
 • Käytän koulun yhteisiä tietokoneita ja tabletteja asiallisesti ja huolellisesti.

Päihteet ja vaaralliset esineet

 • Noudatan alkoholi-, tupakka- ja huumausainelakeja.
 • En käytä kouluaikana sähkötupakkaa.
 • En tuo kouluun esineitä, joilla voin tahattomasti tai tahallisesti aiheuttaa vaaraa muille koulussa oleville.

Kurinpito

 • Kannan vastuuta siten, että myönnän tekoni ja yritän ymmärtää niiden seuraukset.
 • Koulussa on käytössä kasvatukselliset ohjauskeskustelut.
 • Sovitan sääntöjen vastaiset tekoni.  Koulu käyttää tarvittaessa myös perusopetuslaissa ja -asetuksessa mainittuja kurinpitotoimia (Perusopetuslaki 36§).

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

 • Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita ja huoltajia vuosittain Hyökkälän koulun lukuvuosioppaassa.
 • Järjestyssäännöt tarkistetaan vuosittain yhteistyössä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa lukuvuosisuunnitelman teon yhteydessä.