Vinkit ja tärpit

 • Sadevesiviemäröidyllä alueella pihan kaikki vedet pyritään ohjaamaan sadevesikaivoihin, paitsi pohjavesialueilla, missä kattovesien imeyttäminen on suositeltavaa tai kaavassa määrätty
 • Mikäli tontin maanpinnan korot poikkeavat huomattavasti naapuritontin korkotasoista, tulisi pintavesisuunnitelmassa esittää myös naapuritontin korot
 • Avo-ojin kuivatetuilla alueilla on esitettävä tontin liittymärummun koko ja korot

Pintavesisuunnitelmassa esitettävä seuraavat asiat:

 • Rajaojat, niiden viettosuunnat sekä korot
 • Pinnoitettujen alueiden tasaus (korot + viettonuolet)
 • Kaavan vaatimukset hulevesien suhteen
 • Tontin sisäisestä salaojaverkostosta vähintään periaatekuvana, eli miltä alueilta verkosto johtaa vedet viivytykseen ja missä kohtaa verkostoa viivytysrakenne on
 • Korot esitettävä kokonaislukuina, esimerkiksi +60,1. Eli ei pelkästään +0,1
 • Jos sadevesiä/kattovesiä imeytetään tai viivytetään, tästä tulee olla tarkempi kuva ja/tai selostus. Pelkkä teksti ”imeytys” ei riitä
 • Nurmialueille riittää tasaus voidaan esittää vain viettonuolilla
 • Rakennuksen nurkkakorot (maanpinta)

Piharemontin yhteydessä kannattaa:

 • Ohjata puhtaat kattovedet mahdollisuuksien mukaan maastoon tai hidastaa niiden etenemistä maanpäällisillä järjestelmillä. Ojat ja painanteet hidastavat merkittävästi virtaamapiikkiä viemäriin
 • Minimoida päällystetyn pinnan määrä

Kiinteistöillä huomioitavaa:

 • Tarkasta, etteivät hulevedet ohjaudu jätevesiviemäriin
 • Huolehdi, että kuivatukseen käytettävä oja pysyy auki
 • Huolehdi, ettei pintavalunta ohjaudu naapurin puolelle
 • Pidä katualue puhtaana, jotta kadulla olevat roskat eivät tuki kaivoja
 • Pinnantasaus tulisi kallistaa poispäin rakennuksen seinältä
 • Jos tontin maaperä ja korkeusolosuhteet sallivat, tulee kattovedet ja vedet viheralueilta AINA imeyttää kiinteistöllä
 • Hulevesien ohjaaminen on esitettävä pinnantasaussuunnitelmassa
 • Pohjavesialueilla moottoriajoneuvoilla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden pintarakenteiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja pintavedet on käsiteltävä ja johdettava niin, ettei        niistä  aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa
 • Kerrostaloalueiden pysäköintialueille tehdään tarvittaessa öljynerotus
 • Huleveden hallinnassa suositeltavia menetelmiä ovat maanpäälliset viivytys- ja imeytysrakenteet