Kehittäminen ja hanketyö

Tällä sivulla kerrotaanvarhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelualueen painotuksista ja kehittämiskohteista. Monille hankkeillemme on myönnetty valtion erityisavustusta, mutta kehitämme toimintaamme myös itse rahoittamillamme hankkeilla. 

Aktiivinen oman toiminnan kehittäminen on meille sivistyksessä tärkeää, ja kehittämisessä saamamme valtionavustukset ja yhteistoiminta lähialueen kuntien kanssa tuovat vireyttä ja uusia mahdollisuuksia oppia toisilta ja viedä tuusulalaista osaamista eteenpäin.

Keskeisiä kuntien yhteishankkeita tällä hetkellä ovat: 
Kaikille yhteinen koulu

Keski-Uudellamaalla on käynnissä Kaikille yhteinen koulu -hanke, jossa Tuusulan kunta on mukana. Tavoitteena on lisätä lapsen ja nuoren riittävän ja oikea-aikaisen tuen saamista omassa lähikoulussaan. Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Kehittämistyön tavoitteena on rakentaa oppimisen tuen rakennetta kohti kaikille yhteistä koulua, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus käydä koulua ikätovereittensa joukossa omassa lähikoulussaan. Oppilaalla on myös oikeus tarvitsemaansa koulunkäynnin tai oppimisen tukeen. Hankkeen avulla vahvistetaan oppimisen tuen rakenteita, opetuksen järjestelyjä ja oppimisympäristöjä kouluissa. Inkluusio tarkoittaa kaikkien lasten ja nuorten yhteistä opetusta, joka järjestetään asianmukaisin tukitoimin. Tavoitteena on, että oppilas saa oikea-aikaista tukea koulussaan, mutta myös, että henkilöstöllä on valmiuksia erilaisten oppijoiden kohtaamisessa ja opettamisessa. Lukuvuoden aikana toimintaa arvioidaan, suunnitellaan ja kehitetään koulutasolla. Henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua hankkeen monimuotoisiin koulutuksiin. Lisäksi hankkeessa mukana oleviin kuntiin on palkattu osallisuuspedagogit tukemaan inkluusion vahvistamista kouluilla. Tuusulan osallisuuspedagogina toimii Mari Thure-Sivola.

Sitouttava kouluyhteisötyö

Tuusulan kunta on mukana alueellisessa Sitouttavan kouluyhteistyön (SITKO) hankkeessa, joka on osa laajempaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaa valtakunnallista Sitouttavan kouluyhteistyön (SKY) hanketta. Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet huolestuttavasti, ja tästä syystä on lähdetty kehittämään valtakunnallista sitouttavan kouluyhteistyön mallia. Tavoitteena on löytää toimiva malleja koulukäymättömyyden ehkäisemiseen ja tukea oppilaiden kiinnittymistä koulunkäyntiin. Hanke kohdentuu 5.-9.luokkien oppilaisiin. Hankkeen aikana pilotoidaan erilaisia interventiomalleja, kehitetään poissaolojen seurantaa, vahvistetaan yhteistyötä koulun ja huoltajien välillä sekä monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveyshuollon toimijoiden kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 21-22 pilotoidaan ja kehitetään kuntakohtaisia malleja ja toisen hankevuoden 22-23 aikana pilotoinneista kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja kouluakäymättömyyden ehkäisemiseen. Tuusulassa pilotoidaan kouluvalmentajamallia sekä kehitetään yhteistyössä Vanhempainliiton kanssa vanhemmille tarjottavaa tukea erityisesti alakoulusta yläkouluun siirtymävaiheessa.

Osana SITKO- hanketta kuntaan on palkattu kaksi kouluvalmentajaa, He ovat kouluilla työskenteleviä opetusvelvollisuuteen sitomattomia aikuisia kouluyhteisössä. Kouluvalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Kouluvalmentaja tukee oppilaan koulunkäyntiä ja hänen kiinnittymistä kouluyhteisöön, koska jokainen koulupäivä on tärkeä. Kouluvalmentajina Tuusulassa työskentelevät Akseli Ahola ja Perttu Tarvainen.

Opinto-ohjauksen kehittäminen

Tuusulan kunta on saanut valtion erityisavustusta perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämiseen vuosille 2021-2022. Tuusulan kunnan koordinoimassa oppilaanohjauksen kehittämishankkeessa on mukana 10 yhteistyökuntaa: Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Hyvinkää, Pornainen, Sipoo, Porvoo, Nurmijärvi, Vihti ja Kirkkonummi.

Opinto-ohjauksen hankkeen keskeisimpinä tavoitteina ovat:

 • Tavoitteena on vahvistaa alueellisesti ohjauksen toteutumista, toimintatapoja, yhteistyötä, systemaattisuutta ja jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle. 
 • Koko opetushenkilöstö jokaisessa kunnassa tulee tietoiseksi kehittämisestä ja tavoitteista.
 • Kaikkien oppilaita tukevien tahojen roolit selkiytetään ohjausrakenteeksi. 
 • Yhteistyöhön perusopetuksen ja toisen asteen oppilaanohjauksessa tulee selkeä toimintamalli. 
 • Oppilaan oikeus ohjaukseen toteutuu monipuolisesti ja tarpeenmukaisesti.
 • Työelämäyhteistyön mallit monipuolistuvat.
 • Huoltajayhteistyölle perusopetuksen ja toisen asteen siirtymävaiheessa syntyy luonteva malli.

Projektipäällikkönä tässä hankkeessa työskentelee Sanna Sarapik.

 

Näiden hankkeiden lisäksi hyödynnämme valtionavustuksia mm. seuraaviin asioihin:

 • koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen ryhmäkokoja pienentämällä
 • oppimiserojen pienentäminen lisäämällä jakotunteja, ohjaajaresurssia ja opetustunteja korona-avustuksella
 • tutoropettajien toiminta
 • globaalikasvatus
 • yläkouluikäisten lukemisen kulttuurin tukeminen
 • integraation tukeminen
Kaksi päättynytä hankettamme ovat vaikuttaneet toimintakulttuuriin paljon:

Eino ja Leino -lutaidon kehittämishanke

#Uuttakoulua -hanke