Oppilashuolto

Uusi opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014. Oppilashuolto jakaantuu kahteen osaan: yhteisölliseen oppilashuoltoon ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksiin osallistuvat rehtori, opinto-ohjaaja, opettajakunnan edustaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Oppilaiden ja heidän huoltajien osallisuus yhteisölliseen oppilashuoltoon toteutuu siten, että huoltajia ja oppilaita tiedotetaan oppilashuollon kokouksista ja siellä käsiteltävistä asioista, sekä kannustetaan yhteydenottoihin koulun suuntaan. Yhteisöllisen oppilashuollon ryhmä käsittelee koulun yleiseen hyvinvointiin liittyviä asioita sekä päivittää/ylläpitää koulun oppilashuoltosuunnitelmaa.

Yksilöllinen oppilashuolto tapahtuu aina oppilaan/huoltajan kirjallisella suostumuksella. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano määritellään kussakin tapauksessa erikseen yhteistyössä oppilaan/huoltajan kanssa. Yksilöllisen oppilashuollon asiat kirjataan oppilaan omaan oppilashuoltokertomukseen. Oppilaalle ja huoltajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua yksilöhuollollisen ryhmän kokoukseen. Se tehdään joko suostumuslomakkeella, wilmaviestillä tai soittamalla ja sopimalla erikseen ajankohta. Kun huoli oppilaan hyvinvoinnista on kokonaisvaltaista tai huoli liittyy oppilaan kotioloihin tai muihin koulun ulkopuolisiin asioihin toimitaan yksilöllisen oppilashuollon ohjeiden mukaisesti.

Oppilas tai hänen huoltajansa voivat olla myös suoraan yhteydessä oppilashuollon henkilöstöön. Tällöin oppilashuollon henkilöstön edustaja toimii oppilaan yksilöllisen oppilashuoltotyön käynnistäjänä ja vastaa osaltaan yksilöllisen oppilashuoltotyön toteutumisesta, esim. hankkii oppilaan/huoltajan kirjallisen suostumuksen yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoamiselle, mikäli siihen on tarve.

Oppilashuollollisten ryhmien lisäksi koulussa toimii pedagogisen tuen ryhmä. Sen kokouksiin osallistuvat tilanteen mukaan luokanvalvoja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, rehtori, koulupsykologi , koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmä käsittelee koulun pedagogiikkaan liittyviä kysymyksiä ja yksittäisten oppilaiden asioita liittyen opetuksen järjestämiseen, tukitoimiin tai pedagogiseen arvioon ja - selvitykseen. Oppilaan asian käsittely kirjataan tarvittaessa oppilaan pedagogiseen arvioon tai - selvitykseen. Huoltajaa tiedotetaan aina etukäteen omaa lastaan koskevista käsittelyistä.

Kiusaamiskyselyt toteutetaan luokittain, sekä mahdollisesti muita koulunkäyntiin ja oppilaiden hyvinvointiin liittyviä kyselyitä. Näiden tuloksia käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä luokkatasoisesti, sekä suunnitellaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Lisäksi tuloksista tehdään koonti oppilaille ja huoltajille.

Jos pedagogisen tuen ryhmässä herää oppilaasta laaja huoli tai oppilaan tarvitseman tuen toteuttamiseksi tarvitaan oppilashuollollisia palveluja, oppilaalla tarve koulupsykologin, -kuraattorin tai -terveydenhoitajan säännölliseen, henkilökohtaiseen asiakkuuteen (esim. psykologin tutkimukset, säännölliset kuraattorin tapaamiset jne.), siirrytään pedagogisesta tuesta yksilölliseen oppilashuoltoon. Tässä vaiheessa luokanopettaja/-valvoja toimittaa oppilaan huoltajalle suostumuslomakkeen, jossa määritellään, ketkä jatkossa osallistuvat oppilaan asian käsittelyyn. Asian käsittelyssä ja kirjaamisessa toimitaan yksilöllisen oppilashuollon ohjeiden mukaisesti.

 

Jokelan yläasteen oppilashuollon henkilöstö:

Minna Järvi, rehtori 040 314 4064
Sanna Sarapik, opinto-ohjaaja 040 314 4066
Ilona Toivanen, laaja-alainen erityisopettaja 040 314 4420
Jarkko Levola, koulukuraattori 040 314 4151
Kati Lehikoinen, kouluterveydenhoitaja 040 314 3780
Sanni Björksten, koulupsykologi 040 314 3209