Arviointi oppiaineissa

Nykyisten oppimiskäsitysten mukaan arvioinnin tärkein tehtävä on oppimisen ja opettamisen tukeminen ja edistäminen. Tästä syystä tulee arviointia suunnitella oppimiskokonaisuuksien (kurssien, jaksojen) tavoitteita asetettaessa.

Arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely ja koko oppimisprosessi sekä käyttäytyminen. Arvioinnin tulee siis ottaa huomioon yhteisesti sovitut arvioinnin kohteet, oppilaan asettamat tavoitteet ja niiden saavuttaminen, oppilaan työskentelytavat ja aktiivisuus. 8. luokan loppuvaiheesta lähtien arvioinnissa painotetaan päättöarvioinnin kriteerejä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös annettujen tehtävien valmistuminen määräajassa. Kirjojen ja vihkojen palautuksen myöhästyminen vaikuttaa annettavaan arvosanaan.

Arviointimenetelmät ja -muodot

Oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan hänelle ja hänen huoltajalleen koulus-samme tietoa sanallisesti ja numeroin Wilmassa sekä numeroin jaksotodistuksessa ja päättötodistuksessa. Lisäksi oppilaat tekevät itsearviointeja kurssien lopuksi opettajien ohjeiden mukaan.

Jaksotodistukset annetaan kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Vuosiluokittain järjestetään vanhempainiltoja sekä henkilökohtaisia huoltajien ja opettajan tapaamisia, jolloin käsitellään myös arviointiin liittyviä asioita. Tavoitteena on pitää arviointi selkeinä ja kaikkien tiedossa.

Kurssin suorittaminen, luokalta siirtyminen / luokalle jääminen

Yksittäinen oppiaineen puuttuva osasuoritus (esim. koe, kuntotesti, kirjoitelma, esitelmä tms.), jota oppilas ei ole suorittanut rästikokeessa tai annettuna palautuspäivänä, arvioidaan numerolla 4. Tämä koskee siis kurssin osasuoritusta ja se vaikuttaa kurssin loppuarvosanaan. Jos suorituksen puuttuminen johtuu sairaudesta ja rästi-kokeessa oppilas menestyy hyvin, opettaja korottaa kurssiarvosanaa.

Joissain tapauksissa oppilasta ei voida lainkaan arvioida, esimerkiksi runsaiden luvattomien poissaolojen vuoksi. Tällöin opettaja antaa oppilaalle todistusarvosanan A. Keskeneräinen kurssin tulee suorittaa seuraavan jakson aikana opettajan antamien erillisten ohjeiden mukaisesti. Jos A-kirjain on suorittamatta, oppilas ei voi päästä luokaltaan eikä saada päättötodistusta.

Opintojen aikaisessa arvioinnissa (7. ja 8. luokilla) kurssin loputtua oppilas, joka on saanut kurssiarvosanan hylätty (4), täydentää suoritusta saadakseen hyväksytyn arvosanan. Täydentämisen tulee tapahtua seuraavan jakson aikana. Asian hoitamiseksi ollaan yhteydessä ao. aineenopettajaan.

Jos oppilas ei ole suorittanut hylättyä kurssia tai hän saa viimeisen jakson kurssiarvosanaksi hylätyn, saa hän ehdot. Ehdot suoritetaan erikseen ilmoitettavana päivänä kokeena tai tuolloin palautettavana tehtäväpakettina.

Oppilas voidaan jättää luokalle myös, jos se on yleisen koulumenestyksen vuoksi tarpeen, vaikkei hänellä olisikaan hylättyjä suorituksia. Tällöin huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekoa.

Päätöksen seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä ja luokalle jättämisestä tekevät oppilasta opettaneet opettajat ja rehtori yhdessä.

Lukuvuoden päättyessä oppilaan viimeiseen jaksotodistukseen merkitään oppilaan luokalta siirtäminen / luokalle jättäminen samoin kuin tiedot ehdoista.

Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä tai luokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä. Mikäli huoltaja on tyytymätön tähän päätökseen tai uuteen arviointiin, voi hän pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.

Päättöarvosanan muodostuminen

Päättötodistuksessa arvioidaan oppilaan tiedon ja taidon taso sekä opinnoissa kehittyminen päättövaihetta painottaen. Yhteisissä oppiaineissa päättöarviointi annetaan numeroin. Päättöarviointi perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (OPH 2004), jossa jokaisessa yhteisessä oppiaineessa on määritelty arvosanan hyvä (kahdeksan) osaamiskriteerit. Näin päättöarvosanat ovat valtakunnallisesti vertailukelpoisia.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää, ettei oppilaan päättötodistuksessa merkitä numeroarvosanaa valinnaisesta A2- tai B2 -kielestä, numeroarvosana jätetään pois ja todistukseen laitetaan poisjätettyjen arvosanojen tilalle merkintä ”hyväksytty”.

Valinnaisaineiden arviointi

Valinnaisaineet arvioidaan jaksotodistuksissa numeroin tai hyväksytty -merkinnällä sen mukaan kuin ao. aineen opetussuunnitelmassa määritellään.

Päättötodistuksessa kahden kurssin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan numerolla. Lyhemmät valinnaisaineet arvioidaan päättötodistuksessa suoritusmerkinnällä. Valinnaisaineen arvosana voi nostaa yhteisen aineen päättöarvosanaa, mikäli valinnaiskurssi syventää yhteisen aineen oppimäärää. Valinnaisaineiden pituudet ja tarjonta määritellään ao. oppiaineen opetussuunnitelmassa ja vuosittain laadittavassa valintaoppaassa.

Maahanmuuttajien arviointi

Oppilasta, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, voidaan arvioida sanallisesti kaikissa oppiaineissa. Peruskoulun päättötodistukseen maahanmuuttajaoppilas arvioidaan kuitenkin numeroin, ellei hän ole yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskellut yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.