Tietosuoja ja tietopalvelu

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjoihin kohdistuvasta tietopalvelusta vastaa 1.1.2019 lähtien Keusote. Lisätietoja löydät kuntayhtymän verkkosivuilta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietosuojaa koskevissa asioissa ota yhteyttä Keusoten tietosuojavastaava Erja Heikkiseen puh. 040 314 5955 tai tietosuojavastaava@keusote.fi.

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö perustuu 25.5.2018 eteenpäin Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja 1.1.2019 voimaan tulleeseen tietosuojalakiin (1050/2018), joita sovelletaan kunnan toiminnassa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen myötä monet tietosuojaperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjän (kunta) on varauduttava. Rekisterinpitäjän on mm. huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisteröityjä (asiakkaat) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ohjaa kunnan tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Tiina Hakkarainen

Puhelin 040 318 2753 ja sähköposti tiina.hakkarainen@tuusula.fi

Huomaathan, että suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä ei tule toimittaa henkilötunnusta tai arkaluonteisia, esimerkiksi terveydentilaan liittyviä tietoja.

Huomioitavaa

Mikäli asiakkaalla on turvakielto, niin siitä tulee ilmoittaa kuntaan kun asia jätetään käsiteltäväksi, jotta turvakielto voidaan ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätietoja tietosuojasta

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivu www.tietosuoja.fi