Arkisto, tietopalvelu ja tietosuoja

Ajankohtaista

Tietopalvelupyynnöt sähköisillä lomakkeilla

Voit tilata Tuusulan kunnasta asiakirjoja tai tehdä henkilötietojen tarkastuspyynnön sähköisesti:

Tältä sivustolta löydät tietoa kunnan tietopalvelusta ja tietosuojasta.

Tuusulan kunnan keskusarkisto ja tietopalvelu

Tuusulan kunnan keskusarkiston toiminta

Tuusulan kunnan keskusarkisto toimii kunnan toimialueiden keskusarkistona. Keskusarkisto ohjaa ja koordinoi kunnan arkistonmuodostusta, sekä säilyttää, arkistoi ja antaa tietoja hallussaan olevista julkisista asiakirjoista.

Säilytettävät aineistot

Keskusarkistossa säilytetään kunnan toiminnan tuloksena muodostuneita pitkään ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja. Vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Tuolloin kunnan ja seurakunnan hallinnon toisistaan erottamisen myötä alkoi muodostua kunnan omia asiakirjoja, kuten kuntakokousten, valtuuston ja kunnallislautakunnan ja muiden lautakuntien pöytäkirjoja, verotusasiakirjoja ym. Kysytyintä aineistoa ovat kunnan eri toimielinten päätöspöytäkirjat ja peruskoulun päättötodistukset. 

Asiakirjatilaukset pyritään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan sähköisesti tai paperikopioina asiakkaalle. Asiakirjoihin on mahdollista tutustua sopimuksen mukaan kirjaston tutkijatiloissa.

Tietopyyntöjen tekemisestä löydät lisätietoja ja varsinaiset tilauslomakkeet Tietopyynnöt - sivulta.

Rakennuslupien osalta tietopalvelusta vastaa kasvun ja ympäristön toimialueen tekninen palvelupiste, rakennusvalvonta[at]tuusula.fi tai 040 314 3144. Teknisen palvelupisteen tarkemmat yhteystiedot ja aukioloajat.

Tuusulan kunnan keskusarkiston yhteystiedot

Tuusulan kunnan keskusarkisto
arkisto[at]tuusula.fi
p. 040 314 3016
PL 60, 04301 TUUSULA

Huomioithan, että potilas- ja sosiaalihuollon asiakirjapyynnöt ml. oppilashuollon asiakirjat, tulee tehdä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Tietoa Tuusulan historiasta on saatavilla myös Tuusulan museosta, jolla on oma arkistonsa.

Arkistolinkkejä:

Kansallisarkisto

Kotiseutututkimuksen opas

Tietoa sukututkimuksesta

 

Tietosuoja

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että kunta käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lain vaatimalla tavalla. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö perustuu 25.5.2018 eteenpäin Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja 1.1.2019 voimaan tulleeseen tietosuojalakiin (1050/2018), joita sovelletaan kunnan toiminnassa tarvittavien henkilötietojen käsittelyyn. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa asiakkaiden oikeuksia ja henkilötietojen suojaa.

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen myötä monet tietosuojaperiaatteet säilyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita, joihin rekisterinpitäjän (kunta) on varauduttava. Rekisterinpitäjän on mm. huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:

• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisteröityjä (asiakkaat) henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ohjaa kunnan tietosuojavastaava.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavan tavoitat osoitteesta tietoturva@tuusula.fi Puhelin 09 87 181 (vaihde)

Huomaathan, että suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä ei tule toimittaa henkilötunnusta tai arkaluonteisia, esimerkiksi terveydentilaan liittyviä tietoja.

Huomioitavaa

Mikäli asiakkaalla on turvakielto, tulee siitä ilmoittaa kuntaan kun asia jätetään käsiteltäväksi, jotta turvakielto voidaan ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätietoja tietosuojasta

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivu www.tietosuoja.fi