• Tontit merkitty maastoon !

  • Anttilanranta - sinun kotisi

  • Anttilanranta - rantamaisemassa

  • Anttilanranta - osa kehittyvää Tuusulaa

Anttilanrannan omakotitontit

Yhteystiedot

Tekninen palvelupiste

Tuusulan kunta myy tarjousten perusteella omakotitontteja Anttilanrannan uudelta omakotialueelta. Haku on jatkuva. Tontteja on tarjolla kortteleista 8089, 8090, 8092 ja 8093. Jätetyt tarjoukset avataan ja käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä kello 12.00. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset avataan ja käsitellään seuraavana kuuna.

 

Anttilanrannan tarjouskilpailun tontit

Myytävät kohteet löytyvät Tuusulan karttapalvelusta. Tontin tiedot löytyvät tonttia klikkaamalla. Vihreät tontit ovat vapaita, punaiset myytyjä. Karttapalvelussa on mahdollisuus tarkastella mm. Anttilanrannan asemakaavaa, pohjakarttaa ja opaskarttaa. Eri kartta- ja aineistovaihtoehtoja voi muuttaa karttapalvelun vasemman laidan valikosta.  

 

Anttilanrannan tonttien hakulomake

 

Kaavamateriaali

Tonttijaot:

Korttelin 8089 tonttijako

Korttelin 8090 tonttijako

Korttelin 8091 tonttijako

Korttelin 8092 tonttijako

Korttelin 8093 tonttijako

 

Ympäristötekninen tutkimusraportti - Anttilanrannan ns. Kanalanmäen alue

Kairaustietoa (tarkemmat maapohjaselvitykset ovat aina rakentajan vastuulla)

Anttilanrannan pähkinäpensaslehdon suojelupäätös 28.12.2017

 

Tonttikylttikartta maastokäyntiä helpottamaan

 

Tietoa tarjouskilpailun tonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy tarjousten perusteella omakotitontteja Anttilanrannan asemakaava-alueelta kortteleista 8089, 8090, 8092 ja 8093.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan keskitettyyn asiakaspalveluun TuusInfoon. Kuoreen merkintä "Anttilanrannan tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/TuusInfo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää TuusInfon asiakaspalveluun käyntiosoitteessa Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula.

TuusInfon aukioloajat:

  • ma-ke 8:00 - 16:00
  • to 10:00 - 18:00
  • pe 8:00 - 12:00

Hakuaika on jatkuva ja tarjouksia voi jättää milloin vain haun ollessa käynnissä. Jätetyt tarjoukset avataan ja käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä kello 12.00. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset avataan ja käsitellään seuraavana kuuna.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen/tontti.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja/maankäyttöpäällikkö.

Lisätietoja Tuusulan kunnan teknisestä palvelupisteestä.  

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis; tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen.
Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta. 

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 € ja kaupanvahvistajakuluja 120 €.

Osalla tonteista on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan. Kustannukset laskutetaan kaupan teon yhteydessä.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 60 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen.                                          

Rakentamisohjeet

Anttilanrannassa ei ole erillisiä rakentamisohjeita. Rakentamisohjeet löytyvät asemakaavamääräyksistä.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.)        490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset   5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.)        240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset    3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus       450 EUR / rak.

Paritalon mittaus            580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus        300 EUR / rak.

Aloituskokous            150 EUR / hanke

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.

Ympäristötiedot

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti myyjä ilmoittaa, että Anttilanrannan asemakaava-alueella kortteleissa 8092 ja 8093 on sijainnut mm. Hankkijan koetilan entiset viljankäsittelylaitos, kanalarakennus, varastorakennuksia, sekä perunakellari. Rakennukset on purettu.

Alueella on tehty ympäristötekninen tutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen yhteydessä alueella havaittiin 0...3.5 m paksu täyttömaakerros, jonka joukossa oli vähäisiä määriä puu- ja kiviainesjätettä. Täyttömaa on poistettu alueelta. Muita täyttöjä tai pilaantunutta maata alueelta ei löydetty. Tarkempi selvitys on ympäristöteknisessä tutkimusraportissa ENV1112/4.5.2017/Vahanen (linkki raporttiin).

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.