A
  • Tontit merkitty maastoon !

  • Anttilanranta - sinun kotisi

  • Anttilanranta - rantamaisemassa

  • Anttilanranta - osa kehittyvää Tuusulaa

Anttilanrannan omakotitontit

Yhteystiedot

Asiakaspalvelusihteeri

Gun Söder, 040 314 3548

 

Asiakaspalvelusihteeri

Piia Antosalo, 040 314 3536

 

etunimi.sukunimi@tuusula.fi

 

INFOTILAISUUS ANTTILANRANNAN TONTEISTA KIINNOSTUNEILLE

4.10.2017 klo 17.00

Tuusulan kunnantalo, valtuustosali

Syksyn tarjouskilpailu on päättynyt! Kiitos kaikille hakijoille ja onnea tontin saajille!

Syksyn haussa tuli seitsemän hakemusta ja uusi koti löytyi kuudelle hakijalle.

Anttilanrannan tontit ovat haettavissa seuraavan kerran vuoden 2018 puolella. Lisätietoja hausta ilmestyy näille sivuille ja Tuusulan kuntasuunnittelun (ent.kuntakehitys) Facebook-ryhmään ennen hakuaikaa. Mukavaa syksyn jatkoa!

 

Tämän sivun tiedot päivittyvät ennen seuraavaa hakua!

 

Anttilanrannan tarjouskilpailun tontit

Anttilanrannan tonttien hakulomake (päivitetään ennen seuraavaa hakua)

 

Kaavamateriaali

Tonttijaot:

Korttelin 8089 tonttijako

Korttelin 8090 tonttijako

Korttelin 8091 tonttijako

Korttelin 8092 tonttijako

Korttelin 8093 tonttijako

 

Ympäristötekninen tutkimusraportti - Anttilanrannan ns. Kanalanmäen alue

Kairaustietoa (tarkemmat maapohjaselvitykset ovat aina rakentajan vastuulla)

Tonttikylttikartta maastokäyntiä helpottamaan!

 

Alla olevat kartat eivät ole ajantasalla! Osa tonteista myyty syksyn haussa!

Yllä olevassa kartassa Tuusulan kunnan omistamat ja myymät Anttilanrannan eteläosan tontit pinkillä aluerajauksella. Pääset karttapalveluun tästä: Anttilanranta Tuusulan karttapalvelussa

Yllä olevassa kartassa Tuusulan kunnan omistamat ja myymät Anttilanrannan pohjoisosan tontit pinkillä aluerajauksella. Pääset karttapalveluun tästä: Anttilanranta Tuusulan karttapalvelussa

 

Tuusulan karttapalvelussa on mahdollisuus tarkastella mm. Anttilanrannan asemakaavaa, pohjakarttaa ja opaskarttaa. Eri kartta- ja aineistovaihtoehtoja voi muuttaa kartta-palvelun vasemman laidan valikosta. 

Tietoa tarjoustonttien hakijoille hakumenettelystä sekä sopimusehdoista

Tuusulan kunta myy tarjousten perusteella omakotitontteja Anttilanrannan asemakaava-alueelta kortteleista 8089, 8090, 8091, 8092 ja 8093.

Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kunnan kirjaamoon. Kuoreen merkintä "Anttilanrannan tarjouskilpailu". Tarjous voidaan toimittaa postitse osoitteeseen Tuusulan kunta/kirjaamo PL 60, 04301 Tuusula tai se voidaan jättää kunnan kirjaamoon käyntiosoitteessa Hyryläntie 16.

Tarjousten on oltava perillä 16.10.2017 klo 14.00 mennessä. Tämän jälkeen saapuvia tarjouksia ei oteta huomioon.

Ruokakunta voi jättää ainoastaan yhden tarjouksen/tontti.

Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon. Tonttien pohjahinnat löytyvät erillisestä tonttiluettelosta.

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjous.

Luovutuspäätöksen tekee kuntakehitysjohtaja.

Lisätietoja kuntakehityksen ja tekniikan asiakaspalvelusta Piia Antosalolta tai Gun Söderiltä.  

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon tämän hetken tiedon mukaan aikaisintaan kesällä 2018. Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle, mikäli lopullinen luovutussopimus allekirjoitetaan kunnan määräämänä ajankohtana viimeistään viikolla 51 vuonna 2017.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kunnan määräämänä ajankohtana viimeistään viikolla 51 vuonna 2017. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusti­laisuudesta sovitaan erik­seen.
Lisätie­dot tontti-insinööri Sari Tennijärvi.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä.  Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta, postitusosoite: Maanmittauslaitos, kirjaamisasiat, PL 1010, 00521 Helsinki.  Käyntiosoite: Opastinsilta 12 K, Helsinki. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta. 

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 € ja kaupanvahvistajakuluja 120 €.

Osalla tonteista on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan. Kustannukset laskutetaan kaupan teon yhteydessä.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada neljän (4) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 70 % 60 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen.                                          

Rakentamisohjeet

Anttilanrannassa ei ole erillisiä rakentamisohjeita. Rakentamisohjeet löytyvät asemakaavamääräyksistä.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

1.1.2017 voimaan tulleet taksat:

Rakennuskohtainen maksu (as.rak.)        490 EUR+

Rakennuksen kokonaisala + katokset   5,00 EUR / m²

Rakennuskohtainen maksu (tal.rak.)        240 EUR +

Rakennuksen kokonaisala + katokset    3,00 EUR / m²

Asuinrakennuksen mittaus       450 EUR / rak.

Paritalon mittaus            580 EUR / rak.

Talousrakennuksen mittaus        300 EUR / rak.

Aloituskokous            150 EUR / hanke

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Liittymisohjeet, -lomakkeet, taksat ja palveluhinnasto, käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo 2 krs, Hyryläntie 16.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Olemassa olevista maaperätiedoista antaa lisätietoja mittausteknikko Jukka Lehtonen.

Ympäristötiedot

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti myyjä ilmoittaa, että Anttilanrannan asemakaava-alueella kortteleissa 8092 ja 8093 on sijainnut mm. Hankkijan koetilan entiset viljankäsittelylaitos, kanalarakennus, varastorakennuksia, sekä perunakellari. Rakennukset on purettu.

Alueella on tehty ympäristötekninen tutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen yhteydessä alueella havaittiin 0...3.5 m paksu täyttömaakerros, jonka joukossa oli vähäisiä määriä puu- ja kiviainesjätettä. Täyttömaa on poistettu alueelta. Muita täyttöjä tai pilaantunutta maata alueelta ei löydetty. Tarkempi selvitys on ympäristöteknisessä tutkimusraportissa ENV1112/4.5.2017/Vahanen (linkki raporttiin).

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.