Anttilanrannan omakotitontit

Hyväksy evästeet niin saat sisällön näkyviin.

 

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Olli-Pekka Mikkonen

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

 

 

 

 

 

 

Haettavat tontit Tuusulan karttapalvelussa

Tonttien perustiedot löytyvät tonttia klikkaamalla.

 

Kaavamateriaali

Tonttijaot:

Korttelin 8089 tonttijako

Korttelin 8090 tonttijako

Korttelin 8091 tonttijako

Korttelin 8092 tonttijako

Korttelin 8093 tonttijako

 

Ympäristötekninen tutkimusraportti - Anttilanrannan ns. Kanalanmäen alue

Kairaustietoa (tarkemmat maapohjaselvitykset ovat aina rakentajan vastuulla)

Anttilanrannan pähkinäpensaslehdon suojelupäätös 28.12.2017

 

Rasitesopimukset kiinteistöille, joita asia koskee:

Rasitesopimus tontit 2 ja 3, kortteli 8089

Rasitesopimus tontit 4 ja 5, kortteli 8089

Rasitesopimus tontit 6 ja 7, kortteli 8089

Rasitesopimus tontit 4,5 ja 9, kortteli 8090

 

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis; tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa kuntakehitysjohtajan/maankäyttöpäällikön luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja

Kauppa­kirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan allekirjoitusajankohdasta sovitaan erik­seen.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 4 % kauppahinnasta.

Omakotitontin vuokraaminen

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tarjotusta kokonaiskauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin I vuokraerä peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun ja seuraavan vuoden koko vuokra. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista. 

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 euroa + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1008 euroa ja kaupanvahvistajakuluja 120 euroa.

Osalla tonteista on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan. Kustannukset laskutetaan kaupan teon yhteydessä.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 60 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 4-kertaisen täysimääräisen vuosivuokran määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään 4 vuotta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 20 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

Rakentamisohjeet

Anttilanrannassa ei ole erillisiä rakentamisohjeita. Rakentamisohjeet löytyvät asemakaavamääräyksistä.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonnan taksat löydät täältä.

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen hinnat ja ohjeet. Käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo, Kotorannankuja 10. Toimisto auki ma-pe klo 9-15 vain ajanvarauksella.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Ympäristötiedot

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti myyjä ilmoittaa, että Anttilanrannan asemakaava-alueella kortteleissa 8092 ja 8093 on sijainnut mm. Hankkijan koetilan entiset viljankäsittelylaitos, kanalarakennus, varastorakennuksia, sekä perunakellari. Rakennukset on purettu.

Alueella on tehty ympäristötekninen tutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen yhteydessä alueella havaittiin 0...3.5 m paksu täyttömaakerros, jonka joukossa oli vähäisiä määriä puu- ja kiviainesjätettä. Täyttömaa on poistettu alueelta. Muita täyttöjä tai pilaantunutta maata alueelta ei löydetty. Tarkempi selvitys on ympäristöteknisessä tutkimusraportissa ENV1112/4.5.2017/Vahanen (linkki raporttiin).

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.