Anttilanrannan ja Pellavamäen tarjouskilpailun omakotitontit

TARJOUSKILPAILU ANTTILANRANNAN JA PELLAVAMÄEN TONTEILLE NYT KÄYNNISSÄ

Tarjouskilpailussa on mukana 2 tonttia Anttilanrannasta ja 11 tonttia Pellavamäestä. Vain kilpailuaikana saapuneet tarjoukset hyväksytään. Kilpailuun osallistuvien on tutustuttava huolellisesti alla oleviin tonttimateriaaleihin.

Hakuaika on jatkuva ja tarjouksia voi jättää milloin vain haun ollessa käynnissä. Jätetyt tarjoukset avataan ja käsitellään seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä kello 12.00. Tämän jälkeen saapuneet tarjoukset avataan ja käsitellään seuraavana kuuna. Toisin sanoen 3.6.2024 klo 12 päättyy tarjouskilpailun seuraava kierros, jolloin jaetaan seuraavat tontit ja tämän jälkeen saapuvat tarjoukset avataan vastaavasti seuraavana kuuna. Tarjouskilpailu jatkuu kunnes jaettavat tontit loppuvat. Tarjouskilpailuun osallistuneille ilmoitetaan tuloksista pian kuukausikierroksen jälkeen.

Vapaana olevat tontit näet tällä sivulla olevissa karttakuvissa vihreällä. Tonttien pohjahinnat ja muut tiedot saa näkyviin klikkaamalla tonttia kartalla. Pohjahinta on alin hinta, jolla kunta tontin myy tai vuokraa.

Tulostettavan lomakkeen tarjouskilpailuun löydät täältä: Tarjouskilpailulomake Tarjouskilpailuun ei voi osallistua sähköisesti.

Tonttien hakuun ja sopimusehtoihin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Henrik Virta

Rakentamiseen, kaavamääräyksiin ja rakennuslupiin liittyvät kysymykset ja yhteydenotot:

Tekninen palvelupiste

 

 

 

 

 

Anttilanrannan tontit

Tarjouskilpailun tontit 2 kpl näkyvät alla olevassa karttanäkymässä vihreällä. Klikkaamalla tonttia saat sen perustiedot ja lähtöhinnat näkyviin. Lisätietoa tonteista löytyy tältä sivustolta alempana. Anttilanrannan tontteja voit tarkastella myös Tuusulan karttapalvelussa.

 

Anttilanrannan tonttimateriaali:

Kaavamääräykset

 

Korttelin 8090 tonttikartta

Korttelin 8093 tonttikartta

 

Ympäristötekninen tutkimusraportti - Anttilanrannan ns. Kanalanmäen alue

Kairaustietoa (tarkemmat maapohjaselvitykset ovat aina rakentajan vastuulla)

Anttilanrannan pähkinäpensaslehdon suojelupäätös 28.12.2017

 

Rasitesopimus:

Rasitesopimus tontit 4, 5 ja 9, kortteli 8090 

Huom! Kunta on rakentanut tonttiliittymän sekä vesi- ja viemäriliittymän, joiden rakentamiskustannukset kiinteistön 858-1-8090-4 osalta ovat 3.989 euroa, sis. alv 24 %, (alviton hinta 3.217,00 e). Kunta perii edellä mainitut kulut kiinteistön tulevalta vuokralaiselta tai ostajalta tontin luovutuksen yhteydessä.

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on valmis. Tontit ovat liitettävissä kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Rakentamaan pääsee heti.

 

Pellavamäen tontit

Tarjouskilpailun tontin 11 kpl näkyvät alla olevassa karttanäkymässä. Vapaana olevat tontit näkyvät vihreällä, paitsi tontti 6, joka on varattu. Klikkaamalla tonttia saat sen perustiedot ja lähtöhinnat näkyviin. Lisätietoa tonteista löytyy tältä sivustolta alempana. Pellavamäen tontteja voit tarkastella myös Tuusulan karttapalvelussa.

Kartasta poiketen tontti 6 on varattu.

Pellavamäen tonttimateriaali:

Kaavamääräykset

Rakentamistapaohjeet Pellavamäki

Korttelin 8526 tonttikartta

Rasitesopimukset kiinteistöille, joita asia koskee:

Rasitesopimukset kortteliin 8526

Kartta rasitteista korttelissa 8526

Pöytäkirja rasitteiden perustamisesta

Huom! Kunta on rakentanut rasitealueelle kulkuyhteyden sekä vesi- ja viemärijohdot. Kunta perii kulut kiinteistön tulevalta vuokralaiselta tai ostajalta tontin luovutuksen yhteydessä rasitesopimusten ehtojen mukaisesti. Tonttikohtaisesti kulut ovat seuraavat:

tontti 3: 9655,89 e (+alv 24 %) yhteensä 11973,3 e

tontti 5: 9655,89 e (+alv 24 %) yhteensä 11973,3 e

tontti 7: 7097,42 e (+alv 24 %) yhteensä 8800,8 e

tontti 9: 7097,42 e (+alv 24 %) yhteensä 8800,8 e

tontti 10: 7097,42 e (+alv 24 %) yhteensä 8800,8 e

 

Tuusulan kunta on tehnyt yleisiä maaperätutkimuksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomioitava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla/rakentajalla eikä tontin luovuttajalla.

Maaperätutkimukset, Pellavamäki

Kunnallistekniikan valmius ja rakentamisen aloitus

Alueen kunnallistekniikka on alustavan aikataulun mukaan valmis syksyllä 2024. Kunta ei missään tilanteessa vastaa kunnallistekniikan valmistumisen ajankohdasta. Alue on kunnallistekniikan työmaata, jolla kulkeminen on kielletty. Rakentamaan tonteille pääsee, kun kunnallistekniikan työmaa on valmis ja tontille on saatu tarvittavat rakennusluvat.

 

Kaikkia tontteja koskevat hakuohjeet:

Varausmaksu

Kunnalle tulee suorittaa varatusta tontista varausmaksua 1000 euroa laskua vastaan noin kahden viikon kuluessa luovutuspäätöksen tekemisestä. Ellei varausmaksua ole maksettu eräpäivään mennessä, päätös raukeaa ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksu hyvitetään tontin saajalle lopullisen sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu varauksen saajan toimesta, varausmaksua ei palauteta.

Kauppakirja/vuokrasopimus

Kauppa­kirja tai vuokrasopimus on allekirjoitettava noin kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksen tekemisestä. Pellavamäen osalta luovutus tehdään viimeistään kesäkuun 2024 aikana. Jos kauppakirjan allekirjoittaminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, kun­nalla on oikeus peruuttaa tehty päätös ja luovut­taa tontti toiselle hakijalle.

Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoitusajankohdasta sovitaan erik­seen.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjan tai vuokrasopimuksen laa­timisen yhteydessä. Kunta laatii kauppakirjan ja vuokrasopimuksen. 

Omakotitontin ostaminen

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan kunnan tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Ostajan tulee hakea tontille lainhuuto (omistusoikeuden kirjaus) kuuden kuukauden kuluessa kaupan­teko­päivästä. Lainhuudon hakuohjeet löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Ostaja maksaa kaupasta menevän varainsiirtoveron 3 %  kauppahinnasta.

Omakotitontin vuokraaminen

Vuokra-aika on 50 vuotta.

Vuotuinen vuokra on 5 % tarjotusta kokonaiskauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun.

Tontin I vuokraerä peritään siten, että allekirjoituksen yhteydessä peritään sopimuksentekovuoden osavuokra vuokra-ajan alkamisesta vuoden loppuun ja seuraavan vuoden koko vuokra. Tätä seuraavat vuokrat maksetaan vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos vuokrasopimus peruuntuu vuokralaisesta johtuvista syistä, suoritettua vuokraa ei makseta takaisin. Muilta osin noudatetaan maanvuokralain säännöksiä.

Tarjouskilpailulla vuokratun tontin vuokralaisella on oikeus lunastaa rakennuspaikka tarjoamallaan kokonaiskauppahinnalla kolmen (3) vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien edellyttäen,​ että vuokrat on maksettu. Määräajan jälkeen lunastushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan valtuuston hyväksymän hintapäätöksen mukaisesti. Kunnallistek­nii­­­kan maksut ja kiinteistönmuodostusmaksu peritään ­myös vuokrattavista tonteista. 

Kunta hakee vuokralaisen nimiin ja kustannuksella Maanmittauslaitokselta vuokraoikeuden kirjaamista sekä kunnalle vuokranmaksun vakuudeksi kiinnitetyn panttikirjan, joka on suuruudeltaan viisi kertaa vuosivuokra. Tästä toimenpiteestä kunta perii 250 euroa + alv vuokralaiselta vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.

Toimitus- yms. kustannukset

Kunta perii tontin saajalta ennen kauppakirjan alle­kirjoittamista kiinteistönmuodostuskuluja 1060 euroa ja kaupanvahvistajakuluja 128 euroa.

Osalla tonteista on kiinteistörasite/oikeus, josta on laadittu erillinen rasitesopimus. Rasitesopimuksesta käy ilmi rasitteen perustamisen ja ylläpidon kustannusten jaottelu. Kustannukset eivät sisälly kauppahintaan. Kustannukset laskutetaan kaupan teon yhteydessä.

Rakentamisvelvoite

Talon rakentaminen tulee saada kolmen (3) vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa lupapäätöksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta ja painavista syistä pidentää määräaikaa.

Rakentamisvelvoitteen katsotaan toteutuneen, kun vähintään 70 % kaavassa sallitusta rakennusoikeudesta on rakennettu.    

Sopimussakko ja vahingonkorvaus

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa, joka myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään viideltä (5) vuodelta ja vuokratonteilla 4-kertaisen täysimääräisen vuosivuokran määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty, kuitenkin enintään 4 vuotta.

Tonttia vuokrattaessa tulee vuokramiehen luovuttaa kunnalle parhaalla etusijalla oleva viisinkertaisen vuosivuokran määräinen kiinnitys vuokraoikeuteen ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi.

Rakentamatonta tonttia ei saa luovuttaa edelleen. Mikäli tontti luovutetaan ennen rakentamisvelvollisuuden täyttämistä ilman kunnan suostumusta, tontinsaaja sitoutuu maksamaan kunnalle korvauksen, jonka määrä myytävillä tonteilla on kauppahinnan suuruinen ja vuokratonteilla 20 -kertaisen täysimääräisen vuosivuokran suuruinen.

Rakentamisohjeet

Pellavamäessä on erilliset rakentamistapaohjeet, jotka löydät tältä sivulta.

Rakennuslupa ja rakennuslupamaksut

Rakennuslupa-asioita hoitaa rakennusvalvonta.

Rakennusvalvonnan taksat löydät täältä.

Vesihuollon maksut

Rakennuspaikan saajalta peritään rakentamisvaiheessa liittymis- ja rakentamismaksut vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin liittymisestä kul­loinkin voimassaolevien taksojen, säännösten ja niiden nojalla tehtyjen päätösten mukaisesti.

Vesihuoltoliikelaitoksen hinnat ja ohjeet. Käyntiosoite: Tuusulan veden toimisto, kunnantalo, Kotorannankuja 10. Toimisto auki ma-pe klo 9-15 vain ajanvarauksella.

Sähkö- ja teleliittymät

Paikallisten sähkö- ja telelaitosten liittymismaksut selviävät laitosten kanssa tehtävien liittymissopimusten yhteydessä.

Etelä-Tuusulan alueella toimii sähkönjakeluyhtiönä Caruna Oy ja teleyhtiönä Elisa Oyj.

Maaperätiedot

Tuusulan kunta on tehnyt osalle tonteista tai niiden läheisyydessä yleisiä maaperäkairauksia kaavoitustyötä ja kunnallistekniikan rakentamista varten. Nämä kairaustiedot ja mahdolliset aluekohtaiset perustamistapalausunnot kunta luovuttaa maksutta tontin saajille ja ne löytyvät tämän sivun yläosasta.

Tontin saajan tulee rakennuslupaa hakiessaan esittää tarkempi rakennuspaikkakohtainen maaperäselvitys ja perustamistapaselvitys rakennuspaikallaan. Tontin saajan on huomattava, että vastuu perustamistavasta on tontin saajalla / rakentajalla, eikä tontin luovuttajalla.

Ympäristötiedot

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaisesti myyjä ilmoittaa, että Anttilanrannan asemakaava-alueella kortteleissa 8092 ja 8093 on sijainnut mm. Hankkijan koetilan entiset viljankäsittelylaitos, kanalarakennus, varastorakennuksia, sekä perunakellari. Rakennukset on purettu.

Alueella on tehty ympäristötekninen tutkimus keväällä 2017. Tutkimuksen yhteydessä alueella havaittiin 0...3.5 m paksu täyttömaakerros, jonka joukossa oli vähäisiä määriä puu- ja kiviainesjätettä. Täyttömaa on poistettu alueelta. Muita täyttöjä tai pilaantunutta maata alueelta ei löydetty. Tarkempi selvitys on ympäristöteknisessä tutkimusraportissa ENV1112/4.5.2017/Vahanen (linkki raporttiin).

Mikäli ilmenee, että kiinteistön alueella on jätteitä tai vanhoja rakenteita kuten johtoja, putkia, pylväitä, betonirakenteita tai muuta vastaavaa, ostaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan ne rakentamisen edellyttämässä laajuudessa.